.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpłatna służebność mieszkania a podatek

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 14.06.2012

Czy właściciel mieszkania znajdującego się w domu zapłaci podatek dochodowy za zapłaconą przeze mnie jemu kwotę za odpłatną służebność tegoż mieszkania (dożywotnio)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakładam, że właściciel nieruchomości, w której ma zostać ustanowiona odpłatna służebność mieszkania, jest krajową osobą fizyczną. Przy takim założeniu zasady opodatkowania przychodów uregulowane są w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 10. ust. 1 ustawy „źródłami przychodów są:

 

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2) działalność wykonywana osobiście;

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

4) działy specjalne produkcji rolnej;

5) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

6) kapitały pieniężne i prawa majątkowe,

7) odpłatne zbycie:

 

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy,

 

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

 

9) inne źródła”.

 

Za inne źródła uważa się w szczególności (art. 20 ust. 1 ustawy):

 

  • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
  • alimenty,
  • stypendia,
  • dotacje (subwencje);
  • dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz
  • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

 

Zasadą jest, że katalog przychodów ma charakter otwarty, a użycie przez ustawodawcę sformułowania „w szczególności” oznacza, że ustawa precyzuje jedynie przykładowe przychody zaliczane do tzw. innych źródeł.

 

Wynagrodzenie za odpłatną służebność mieszkania – z racji tego, że nie zawiera się w ramach innych źródeł przychodów, a ma bez wątpienia charakter przysporzenia majątkowego – należy uznać za dochód z innych źródeł i opodatkować na zasadach przewidzianych dla tego typu przychodów (zasady ogólne według skali podatkowej).

 

Reasumując – dochody uzyskane z ustanowienia odpłatnej służebności mieszkania podlegają rozliczeniu w deklaracji rocznej PIT jako dochody z innych źródeł; podatek według skali podatkowej wylicza się łącznie z podatkiem z innych tytułów opodatkowanych na zasadach ogólnych (np. umowa o pracę, umowy zlecenia i o dzieło).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »