Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa wyrejestrowania pojazdu

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 08.09.2016

Odmówiono mi wyrejestrowania pojazdu, bo nie spełniałem wymogów określonych w art. 79 ust. 1 pkt 1 do 7 i art. 79 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym. Kolegium odwoławcze to potwierdziło. Chodzi o zakupionego 10 lat temu 25-letniego poloneza na części. Zdemontowałem go we własnym zakresie i sprzedałem zbieraczom złomu. Było to nielegalne, ale wtedy tego nie wiedziałem. Przyszło mi wezwanie do zapłaty kary za nieposiadanie OC na auto, którego od dawna nie mam. Umorzono mi ją jednak ze względu na niskie dochody, ale z zaznaczeniem, że nie zwalnia mnie to z dalszego kontynuowania OC na tego poloneza. Nie posiadam żadnych dokumentów do wyrejestrowania oprócz dowodu zakupu. W wydziale komunikacji twierdzą, że do udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu to nie wystarczy. Przedstawiłem świadków oraz że nie jestem w stanie dostarczyć innych dokumentów w tej sprawie, ale to za mało dla kolegium odwoławczego. Co w takiej sytuacji można zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Opisywana sytuacja jest niestety patowa, dokonał Pan zbycia pojazdu w sposób niezgodny z prawem, w związku z czym ponosi Pan tego konsekwencje.

 

Aby można było dokonać rozwiązania umowy OC pojazdu mechanicznego, muszą być spełnione przesłanki wskazane w art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z tym przepisem umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu:

 

1) z upływem okresu, na który została zawarta;

2) z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;

3) z dniem odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3 (tzn. jeśli umowa ubezpieczenia została zawarta jeszcze przed rejestracją samochodu, a ostatecznie pojazd nie został zarejestrowany, to możliwe jest odstąpienie od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy);

4) w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4 (tj. w przypadku zbycia pojazdu – nabywca może wypowiedzieć dotychczasowe ubezpieczenie OC pojazdu przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego);

5) z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;

6) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń;

7) z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą;

8) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

9) z dniem wydania zaświadczenia o przekazaniu pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

10) z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 28a ust. 1, czyli wypowiedzenia jednej z dwóch posiadanych polis na ten sam pojazd.

 

Tak więc umowa ubezpieczenia rozwiązuje się dopiero w momencie wyrejestrowania pojazdu zezłomowanego. Aby zaś dokonać wyrejestrowania pojazdu, konieczne jest przejście przez procedurę administracyjną. Zgodnie zaś z ustawą o ruchu drogowym i jej art. 79 pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:

 

1) przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

2) kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;

3) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;

4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;

5) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;

6) przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

7) wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5.

 

Art. 79 ust. 1 Prawa o ruchy drogowym wymienia enumeratywnie okoliczności, w których jest możliwe wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu już zarejestrowanego i dopuszczonego do ruchu drogowego na terenie Polski. Katalog ten nie może być interpretowany w sposób rozszerzający, jak również żaden inny przepis nie może stanowić podstawy wyrejestrowania pojazdu.

 

Powszechnie przyjętym jest, iż przekazanie pojazdu do zakładu zajmującego się skupem złomu, który nie ma uprawnień do prowadzenia stacji demontażu lub prowadzenia punktu zbierania pojazdów, nie mogło wywołać skutków prawnych w postaci wyrejestrowania pojazdu na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 P.r.d., jak również nie zaistniały przesłanki do wyrejestrowania pojazdu na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 5 P.r.d. (wyrok WSA w Warszawie z 14 listopada 2007 r., VIII SA/Wa 506/07).

 

Orzecznictwo stwierdza wyraźnie, iż przypadek demontażu pojazdu i przekazania jego części podmiotowi niebędącemu przedsiębiorcą wymienionych w art. 79 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), nie wyczerpuje przesłanek z pkt 5. Ustawodawca wymaga wszak, aby nastąpiła trwała i zupełna utrata posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności. Tymczasem przekazanie złomu do punktu skupu jest w istocie umową sprzedaży. Udokumentowana trwała i zupełna utrata posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (art. 71 ust. 1 pkt 5 ustawy) obejmuje przypadki przywłaszczenia pojazdu, ukrywania go przez określoną osobę, czyniąc niemożliwym korzystanie z niego przez właściciela. Chodzi zatem o przypadki popełnienia przestępstwa na szkodę właściciela pojazdu, inne niż jego kradzież, które nie powodują zmiany w zakresie prawa własności (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 kwietnia 2008 r.).

 

Tak więc niestety nie spełnia Pan przesłanek do wyrejestrowania pojazdu, a tym samym do rozwiązania umowy ubezpieczenia.

 

W związku z takim brzmieniem przepisów, jak i od lat utartą linią orzeczniczą nie widzę większych szans na wygranie sprawy przed organem odwoławczym, bowiem ten dokona takiej samej interpretacji przepisów.

 

Co do ubezpieczenia, to składki za ubezpieczenie przedawniają się po 3 latach liczonych od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Bieg przedawnienia przerywa jednak: 1) każda czynność organu egzekucyjnego podjęta w celu wyegzekwowania opłaty; 2) uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej w związku z tym opłaty; 3) wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym; 4) zawieszenie postępowania egzekucyjnego. (art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

 

Niestety karę za brak ubezpieczenia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie nakładał zawsze, gdy system Pana wyłapie jako osobę posiadającą pojazd mechaniczny, a nieopłacającą składek. W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie.

 

Tak więc wydaje się, iż jedynym faktycznym rozwiązaniem tej sytuacji jest znalezienie firmy, która wyda Panu zaświadczenie, iż zezłomowała Pańskie auto.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + 0 =

»Podobne materiały

Umowa z osobą posiadającą certyfikat

Założyłem niedawno firmę i staram się o certyfikat niezbędny do otrzymania licencji na transport. Chciałbym już jednak świadczyć usługi, więc zamierzam tymczasowo zatrudnić osobę posiadającą taki certyfikat. Jaką umowę najlepiej zawrzeć? Chciałbym, by wszystko było zgodne z praw

Koszt wyrobienia świadectwa kwalifikacji przez pracownika

Mam firmę transportową. Zatrudniłem niedawno kierowcę, który przedłożył badania okresowe ważne do października 2011 r. Dwa tygodnie temu dostarczył mi jednak fakturę za świadectwo kwalifikacji, które musiał wyrobić, aby otrzymać nowe prawo jazdy (stare niebawem traciło ważność).

Przejęcie przez gminę części udziału w drodze wewnętrznej

W wyniku podziału gruntu powstały drogi wewnętrzne pomiędzy działkami, połączone z drogą publiczną. Jestem właścicielem działki, ale nie mam udziału w drodze wewnętrznej. Czy gmina ma obowiązek przejąć na własność pozostałą część udziału w drodze wewnętrznej?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »