.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odmowa wydania prawa jazdy przez wydział komunikacji

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 18.12.2009

W 2004 r. zatrzymano mi prawo jazdy (byłem oskarżony o przestępstwo z art. 177 § 2 K.k. w zw. z art. 178 K.k.). W 2008 r. odbyła się ostatnia rozprawa, zostałem uniewinniony, ale z sądu do wydziału komunikacji żadne pismo nie zostało wysłane. Parę dni temu zadzwoniłem do sądu, co dalej z tym prawem jazdy i dziś dostałem od nich pismo, że sąd postanawia uchylić wobec mnie środek zapobiegawczy w postaci zatrzymania tego dokumentu, czyli zwrócić mi go, ze względu na prawomocne zakończenie postępowania wyrokiem uniewinniającym, bowiem ustały przesłanki uzasadniające dalsze stosowanie tego środka, a wcześniej go nie uchylono.

Z tym postanowieniem pojechałem do wydziału komunikacji (bo z sądu nic jeszcze do nich nie dotarło) z nadzieją, że wreszcie wydadzą mi dokument, ale tam dowiedziałem się, że muszą tę sprawę rozpatrzyć, bo prawo jazdy zatrzymano w 2004 r. i nie wiedzą, czy czasem nie wysłać mnie ponownie na egzamin. Chciałbym się dowiedzieć, czy skoro zostałem uniewinniony i prawo jazdy nie zostało zatrzymane wyrokiem sądowym, będę musiał zdawać egzamin?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa wydania prawa jazdy przez wydział komunikacji

Uchylenie postanowienia o zatrzymani prawa jazdy a skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

Odnosząc się do Pańskiego listu, stwierdzić należy, że urząd winien zatrzymane prawo jazdy wydać, przy czym nie zachodzi przesłanka, która obligowałaby Pana do powtórnego egzaminu.

 

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.):

 

„1. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega:

 1. osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty:
  1. w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji,
  2. na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1;
 2. osoba ubiegająca się o:
  1. przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji,
  2. zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok.

2. Zadanie i kompetencja określone w ust. 1 pkt 1 nie mogą być powierzone w drodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskiego.

 

3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 97 ust. 3, decyzję o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, wydaje marszałek województwa mazowieckiego.

 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje się po zdaniu, przez osobę ubiegającą się o jego wydanie, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje.”

 

Art. 137.

1. Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2, wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy:

 1. prokurator – w toku postępowania przygotowawczego, a sąd – po przekazaniu sprawy do sądu;
 2. w sprawie o wykroczenie – sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

2. O wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy zawiadamia się właściwego starostę.

3. Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie.”

 

Natomiast w myśl art. 138 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje starosta.

 

„Ust. 2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania, z zastrzeżeniem powyższego art. 114 ust. 4. sprawdzającego kwalifikacje.”

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej przepisy prawa i wypowiadając się głównie co do zasady, podnieść należy, że zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny jego zatrzymania. W przypadku zatrzymania prawa jazdy z powodu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, jego zwrot może nastąpić dopiero po ustaleniu w toku czynności procesowych, iż w zachowaniu sprawcy brak znamion przestępstwa lub wykroczenia, a zatem upadła podstawa do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. I tak właśnie stało się w Pana sytuacji. Zapadł, teraz już prawomocny, wyrok uniewinniający w sprawie karnej. W związku z powyższym sąd postanowił uchylić zastosowany wobec Pana wcześniej środek zapobiegawczy w postaci zatrzymania prawa jazdy.

 

Mówiąc wprost: obecnie jest Pan niewinny, a prawo jazdy podlega zwrotowi.

 

Podejrzewam, że urząd będzie czekał do momentu, aż sąd oficjalnie prześle mu postanowienie, które Pan już otrzymał. Obecnie to postanowienie jest już prawomocne, proponuję zatem udać się niezwłocznie do sądu rejonowego, sekretariatu wydziału karnego i poprosić o przesłanie postanowienia na adres urzędu, uzasadniając przy tym zainteresowanie pilnym wydaniem prawa jazdy. Idąc do sądu, bardzo proszę zabrać swój egzemplarz postanowienia, z uwagi na konieczność wskazania numeru sygnatury akt.

Egzamin sprawdzający po zatrzymaniu prawa jazdy na okres powyżej roku

Tak na marginesie dodam, że nie w każdej sytuacji stosowana jest zasada określona w wyżej przedstawionym art. 114 ustawy, iż zatrzymanie prawa jazdy na okres powyżej roku uzasadnia poddanie osoby egzaminowi sprawdzającemu. Szeroko na ten temat wypowiada się judykatura i piśmiennictwo. W sytuacji gdy zapada wyrok uniewinniający jednocześnie mamy potwierdzenie, że proces karny wykazał, iż zatrzymanie prawa jazdy było nieuzasadnione. Poddawanie takiej osoby jeszcze dodatkowo egzaminowi sprawdzającemu stanowiłoby niezasłużoną dolegliwość i prowadziłoby wręcz do paradoksu, gdyż z jednej strony mamy stanowisko sądu, wyrok uniewinniający, czyli kierowca nie popełnił przestępstwa, a więc brak było podstaw do zatrzymania prawa jazdy, ponadto sąd wydaje postanowienie o zwrocie prawa jazdy, z drugiej natomiast strony – organ administracji nie oddaje prawa jazdy, domagając się zdania egzaminu sprawdzającego.

 

W takiej sytuacji można byłoby się dopatrzeć wręcz pogwałcenia gwarancji praw obywatelskich. Doszłoby bowiem do ewidentnej kolizji między ochroną bezpieczeństwa ruchu drogowego a ochroną praw obywatelskich. Jednak pierwszeństwo posiada ochrona praw obywatelskich.

Zaskarżenie decyzji urzędu o odmowie wydania prawa jazdy

Dlatego w sytuacji, gdyby urząd odmówił wydania prawa jazdy, wydał w tym zakresie decyzję odmawiającą, myślę, że taką decyzję bezwzględnie należy zaskarżyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wskazując w uzasadnieniu powyższy wywód.

 

Od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Osobiście uważam, że urząd wyda bez problemu zatrzymany dokument, tylko będzie oczekiwał na postanowienie z sądu, po to aby mieć jednoznaczny dowód w sprawie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 5 + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl