Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa udzielenia urlopu wychowawczego

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 04.08.2010

Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wychowawczego, jeśli pracownik złożył pismo w tej sprawie, lecz nie zachował wymogów formalnych wniosku, tj. nie załączył oświadczenia drugiego rodzica o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego w tym okresie? Ponadto pismo nie zostało podpisane przez pracownika odręcznie, lecz zawiera tylko wydruk komputerowy. Odmówiłem udzielenia urlopu, ale pracownik nie stawił się do pracy (sądząc, że urlop dostał), zwolniłem więc go dyscyplinarnie. Pracownik założył sprawę w sądzie pracy – jakie są szanse, że sąd orzeknie przywrócenie go do pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problematyka urlopów wychowawczych jest uregulowana przepisami art. 186 i następnymi Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) oraz rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.

 

Zgodnie z art. 186 § 1 K.p. „pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia”. Jest to zatem uprawnienie pracownicze, z którego pracownik może, lecz nie musi skorzystać.

 

Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na pisemny wniosek uprawnionego do niego pracownika (art. 186 § 4 K.p.). Co istotne, zasady jego udzielania zostały doprecyzowane w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.

 

Jak wynika z tego rozporządzenia, pracodawca udziela urlopu wychowawczego po złożeniu przez pracownika wniosku o udzielenie takiego urlopu na okres wskazany we wniosku. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego zostanie złożony bez zachowania terminu, o którym mowa powyżej, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż w dniu upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu; oświadczenie pracownika w tej sprawie następuje w formie pisemnej. We wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego należy wskazać:

 

  1. datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,
  2. okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko.

 

Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie to nie jest wymagane:

 

  1. w razie ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej;
  2. w razie ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego z opiekunów dziecka;
  3. gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia.

 

Po złożeniu prawidłowego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego przez pracownika pracodawca udziela urlopu na okres wskazany we wniosku.

 

Pora zastanowić się, czy złożony przez pracownika wniosek spełnia wymogi formalne.

 

Tak jak już wyżej wspomniałem, wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego musi mieć formę pisemną. Zacząć wypada od wyjaśnienia, czym jest pisemna forma czynności prawnej. Ponieważ Kodeks pracy tego nie wyjaśnia, w związku z tym, zgodnie z art. 300 K.p., należy posiłkować się przepisami Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego „do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli”.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż sam wniosek o udzielnie urlopu wychowawczego może być sporządzony na komputerze, jednak powinien on być zaopatrzony własnoręcznym podpisem pracownika, a w przedmiotowej sprawie takiego podpisu brak.

 

Przepisy wyraźnie stanowią, że do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

 

Niezałączenie tego oświadczenia bez podania przyczyny stanowi brak formalny wniosku – wniosek jest niekompletny i moim zdaniem pracodawca ma prawo wezwać pracownika do poprawienia wniosku, stosując w drodze analogii art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym „jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania”.

 

W związku z powyższym uważam, że miał Pan obowiązek wezwać pracownika do uzupełnienia braków formalnych wniosku – pracownik mógł przecież nie wiedzieć, jakie wymogi formalne musi spełniać taki wniosek.

 

Tym samym Pańską decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym uważam ze zdecydowanie przedwczesną i w mojej opinii pracownik ma dość spore szanse na wygraną w sądzie pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus dwa =

»Podobne materiały

Uzyskanie urlopu wychowawczego

Mamy troje dzieci (9 lat, 6 lat, 2 lata). Żona nie brała nigdy urlopu wychowawczego ani dodatku rodzinnego. Czy na podstawie załączonych dokumentów możemy jeszcze uzyskać urlop wychowawczy? Mam dochody z gospodarstwa rolnego. Pole wydzierżawione jest do końca 2016 r. ale tylko w ten sposób, że
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »