Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa skierowania na urlop zdrowotny

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 29.09.2014

Mój staż pracy wynosi 23 lata, jestem nauczycielem na pełen etat, na czas nieokreślony. Pod koniec maja złożyłam wniosek wraz z orzeczeniem lekarskim o udzielenie mi urlopu zdrowotnego w wymiarze roku. Kolejnego dnia otrzymałam informację o zmniejszeniu liczby godzin od września i decyzję dyrekcji, że nie mogę otrzymać urlopu. Wydaje mi się, że skoro złożyłam wniosek, mając pełen etat, to mogę dostać urlop. Jak to jest zgodnie z prawem? Czy jeżeli otrzymam urlop, będę dostawać wypłatę jak przy pełnym etacie? Czy po powrocie dyrektor może mnie zwolnić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (dalej KN) „nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku”.

 

Urlop przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Oznacza to, że prawo do tego urlopu posiada nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na podstawie mianowania (art. 10 ust. 5 KN) lub nauczyciel kontraktowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 10 ust. 4 KN) – pod warunkiem zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć. Wszyscy inni nauczyciele, niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego, nie mają prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, gdyż albo nie są zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, albo ich umowa o pracę została zawarta na czas określony.

 

Nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy nie spełnia wymogów do ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia. Decydujące znaczenie przy badaniu, czy nauczyciel spełnia warunki do urlopu zdrowotnego, ma moment złożenia wniosku o udzielenie urlopu. Jeśli na ten dzień spełnia warunki do urlopu, to dyrektor szkoły nie może nie uwzględnić takiego wniosku.

 

Warunkiem udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

 

  • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony,
  • posiadanie co najmniej 7-letniego stażu pracy w szkole,
  • upłynięcie od poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia co najmniej 1 roku,
  • niewykorzystanie przez nauczyciel jeszcze łącznie 3 lat urlopu zdrowotnego,
  • nieposiadanie przez nauczyciela prawa do emerytury,
  • otrzymanie orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego.

 

Ograniczenie zatrudnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 KN, nie powstaje bezpośrednio w dacie wyrażenia na nie zgody przez nauczyciela, lecz w chwili wskazanej przez dyrektora szkoły. Jeżeli w omawianej sprawie skutek ograniczenia powstaje w dacie 1 września 2013 r. (początek nowego roku szkolnego i nowej organizacji pracy), to nie można wprowadzać fikcji prawnej, że ograniczenie następuje wcześniej (tj. w dacie wyrażenia zgody przez nauczyciela).

 

Z treści pytania należy domniemywać, iż nauczyciel zatrudniony jest obecnie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz otrzymał ograniczenie etatu na podstawie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela od 1 września 2013 r. Jeśli chodzi o uprawnienie do urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela, który otrzymał ograniczenie etatu od 1 września, przepisy ustawy, przepisy Karty Nauczyciela są w tym względzie nieprecyzyjne. Co do zasady przyjmuje się, iż decydujące znaczenie przy określaniu, czy nauczyciel spełnia warunki do urlopu zdrowotnego, jest moment złożenia wniosku o udzielenie urlopu. Jeśli na ten dzień spełnia warunki do urlopu, to dyrektor szkoły nie może nie uwzględnić takiego wniosku.

 

W takiej sytuacji należy Pani udzielić urlopu dla poratowania zdrowia na okres roku. Co do zwolnienia po urlopie dla poratowania zdrowia, to zgodnie z art. 20 KN dyrektor w przypadku niemożności zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy z powodów organizacyjnych wypowiada mu stosunek pracy.

 

Podsumowując powyższe, skoro orzeczenie lekarskie wskazujące okres urlopu dla poratowania zdrowia zostanie wydane przed datą ograniczenia zatrudnienia (co ma miejsce w omawianej sprawie), jak i wniosek nauczyciela zostanie złożony również w tym okresie, należy uznać, że nauczyciel spełnia przesłankę zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i należy mu udzielić urlopu dla poratowania zdrowia na cały okres wskazany w orzeczeniu. W omawianej sprawie wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia zostaje złożony w sytuacji, kiedy nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy – a więc spełnia tę przesłankę umożliwiającą udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Jeżeli spełnia także pozostałe przesłanki, o których mowa w art. 73 ust. 1 KN, należy udzielić mu tego urlopu.

 

Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nie zawiesza skutku ograniczenia zatrudnienia do czasu powrotu nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczyciel od 1 września 2013r., zgodnie z propozycją ograniczenia zatrudnienia i w związku z wyrażeniem przez siebie zgody na takie ograniczenie, w czasie urlopu dla poratowania zdrowia przejdzie w zmniejszony wymiar zatrudnienia. Będzie więc korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia, lecz jego wynagrodzenie powinno być liczone od zmniejszonego wymiaru zatrudnienia.

 

Zastosowanie instytucji ograniczenia zatrudnienia art. 22 ust. 2 KN powoduje bowiem skutek w postaci proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia. Zgodnie z treścią art. 73 ust. 5 KN nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 KN (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy).

 

Ustawodawca nie założył więc, że wynagrodzenie nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia liczone jest np. na zasadach dotyczących tzw. średniej urlopowej lub ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. W związku z tym nie mamy do czynienia z ustalaniem wynagrodzenia nauczyciela za pewien okres, lecz z wyraźnym wskazaniem, że wynagrodzenie ustalane jest w danym miesiącu. W związku z tym nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia i otrzymujący podczas tego urlopu wynagrodzenie zasadnicze ma prawo do wynagrodzenia w stawce określonej tym aktem wykonawczym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + 2 =

»Podobne materiały

Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem nauczycielem mianowanym z 10-letnim stażem pracy. Pracuję w dwóch szkołach – w jednej w pełnym wymiarze godzin, zaś w drugiej na pół etatu. W obu tych szkołach mam podpisane umowy na czas nieokreślony. Mam problemy zdrowotne i dlatego postanowiłam skorzystać z prawa do urlopu dla p

 

Warunki udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem nauczycielem z 20-letnim stażem pracy. Byłam już raz na urlopie dla poratowania zdrowia, chciałam z niego skorzystać jeszcze raz. Złożyłam w kwietniu wniosek o urlop, a tydzień później na radzie pedagogicznej otrzymaliśmy karteczki z proponowaną liczbą godzin na następny rok szkolny (przewidz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »