.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa przyznania zasiłku rodzinnego

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 29.05.2013

Jestem samotną matką. Do tej pory utrzymywałam się z alimentów na dziecko oraz swojej pensji (najniższej krajowej); dochód na osobę w rodzinie przekroczył nieznacznie wymagane kryteria, więc nie otrzymałam zasiłku rodzinnego. Obecnie jednak pracodawca zmniejszył mój etat z pełnego do 1/4, co wiąże się oczywiście ze znaczną obniżką dochodu. Złożyłam nowy wniosek o zasiłek rodzinny, lecz otrzymałam odpowiedź odmowną, uzasadnioną faktem, że zmiana warunków umowy nie stanowi utraty dochodu. Czy mogę jakoś odwołać się od odmowy przyznania zasiłku rodzinnego? Spełniam teraz kryteria dochodowe.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię zasiłku rodzinnego regulują m.in. następujące akty prawne:

 

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1212);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959).

 

Zasiłek rodzinny przyznawany jest rodzinom, które – tak jak w Pani przypadku – znalazły się w trudnej sytuacji materialnej oraz posiadają przynajmniej jedno dziecko, a także spełniają szereg poniższych warunków:

 

 • jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł lub 623 zł netto (w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);
 • w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę kryterium o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (obecnie 77,00 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje;
 • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z powyższymi warunkami powyższa ustawa o świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 3) dopuszcza przekroczenie dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę o kwotę najniższego zasiłku rodzinnego, czyli przy ustalaniu prawa do zasiłku od 1 listopada 2012 r. dochód na jedną osobę w rodzinie może przekroczyć 77 zł. Czyli w pierwszym przypadku jest 539 zł + 77 zł, co da nam 616 zł na osobę, natomiast w drugim przypadku kwota wynosi 623 zł + 77 zł, co daje 700 zł na osobę. Do tej kwoty może zostać przekroczony dochód rodziny na osobę. Rodzina z przekroczonym dochodem dostanie zasiłek, jeśli w poprzednim okresie korzystała z zasiłku rodzinnego na normalnych zasadach (tzn. nie przekraczała wtedy dochodu i nie był już zastosowany art. 5 ust.3). Być może więc jest to Pani przypadek, przynajmniej tak by wynikało z załączonego opisu Pani sytuacji życiowej.

 

W okresie zasiłkowym 2012/2013 r. brane są pod uwagę dochody za 2011 r. oraz sytuacja obecna, gdy nastąpiło uzyskanie bądź utrata dochodów – u Pani nastąpiła utrata nie całości dochodów, ale znacznej ich części, niemniej nie wyklucza to Pani prawa do ubiegania się o zasiłek rodzinny (i nie uzasadnia odmowy przyznania zasiłku), jeżeli wskazane wyżej kryterium dochodowe zostanie przez Panią spełnione. Dobrze byłoby przy tym pamiętać, że przy obliczaniu dochodu rodziny nie będzie on dzielony przez 12 miesięcy, tak jak do końca 2011 r., a tylko przez tę liczbę miesięcy, kiedy był faktycznie przez Panią osiągany. Na przykład jeżeli rozpoczęła Pani pracę od stycznia, a wniosek o zasiłek złoży w marcu, to Pani dochód zostanie podzielony nie przez 12, ale przez 3 miesiące.

 

Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych to:

 

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności: dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci, wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia, kwoty diet otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, należności otrzymywane z tytułu wynajmu pokojów gościnnych, dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne, dochody uzyskiwane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

 

Prawo do uzyskania zasiłku rodzinnego ustalane będzie od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu (nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku).

 

Od 1 listopada 2012 r. uległy zmianie miesięczne kwoty zasiłku rodzinnego i aktualnie wynoszą:

 

 1. 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Podsumowując – kryterium przyznania zasiłku rodzinnego w Pani sytuacji nie będzie stanowiło, czy pozostaje Pani na całym, 1/2 czy też 1/4 etatu, ale to, jaki jest dochód przypadający na jednego Pani członka rodziny. A zatem jeżeli uzasadnieniem odmowy przyznania zasiłku rodzinnego jest argument, że nie utraciła Pani dochodów, to należałoby się od tej decyzji odwołać, przywołując w treści swoje wyliczenia rzeczywistej wartości dochodu, z podziałem na ilość osób w rodzinie, oraz przypomnienie urzędnikom o kryterium dochodu, a nie wielkości etatu i samego faktu osiągania dochodu, bez zwracania uwagi, ile on wynosi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • pięć plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »