.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa przyjęcia mandatu i obrona w sądzie

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 18.04.2012

Kilka miesięcy temu przekroczyłem prędkość. Policjanci radarem starego typu teoretycznie namierzyli mi 90 km/h (co jest niemożliwe). Poprosiłem o pokazanie atestu na urządzenie – policjanci go nie mieli. Odmówiłem przyjęcia mandatu. Dopiero kilka dni temu dostałem wezwanie na komendę w celu spisania protokołu do sądu. Odmówiłem zeznań, chcę tłumaczyć się dopiero przed sądem. Czy postąpiłem słusznie? Jak mogę bronić się przed sądem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2007 r.) określa, jakie urządzenia do pomiaru prędkości są dopuszczone do użytkowania i jakie muszą spełniać wymogi:

 

„§ 7. 1. W skład przyrządów mogą wchodzić urządzenia dodatkowe, w szczególności:

 

1) rejestrujące datę, czas dokonania pomiaru prędkości i inne dane o pojeździe oraz zmierzoną prędkość kontrolowanych pojazdów;

2) wskazujące zmierzoną prędkość;

3) zdalnie sterujące pracą przyrządu.

 

2. Urządzeniami dodatkowymi rejestrującymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być:

 

1) aparat fotograficzny;

2) kamera wideo z magnetowidem;

3) kamera z cyfrowym urządzeniem rejestrującym;

4) drukarka.

 

3. Urządzenia dodatkowe i ich działanie nie mogą wpływać na wskazania przyrządu podczas wykonywania pomiaru. (…)

 

§ 15. 1. Przyrząd radarowy powinien:

 

1) wskazywać i utrzymywać wynik pomiaru;

2) blokować możliwość wykonania następnego pomiaru;

3) wskazywać upływający czas utrzymywanego wyniku pomiaru od momentu zmierzenia prędkości pojazdu, przy czym:

 

  1. żadne zdarzenie ani inne działanie w trakcie tego czasu nie może wpływać na zmianę tego wyniku oraz
  2. zakres wskazań upływającego czasu powinien być nie mniejszy niż 10 minut, a wartość działki elementarnej nie większa niż 1 s.

 

2. Jeżeli przyrząd radarowy lub jego urządzenie dodatkowe wskazuje albo wskazuje i rejestruje datę i czas wykonania pomiaru, a wykonanie następnego pomiaru możliwe jest wyłącznie po skasowaniu poprzedniego wyniku pomiaru, wymagania, o których mowa w ust. 1, nie muszą być spełnione”.

 

Być może tu znajdzie Pan dla siebie argument, podważając wskazania urządzenia pomiarowego.

 

Generalną zasadą jest to, że organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

 

Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego (art. 4 i 5 Kodeksu postępowania karnego). Art. 5 wyraża zasadę domniemania niewinności oskarżonego.

 

Zasada tę stanowi zasadniczą dyrektywę określającą sytuację procesową oskarżonego. Zasada zaczyna obowiązywać od momentu wszczęcia procesu karnego. Domniemanie niewinności oznacza, że oskarżonego należy traktować jako niewinnego dopóty, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, niezależnie od przekonania organu procesowego. Domniemanie niewinności zostaje wyłączone stwierdzeniem winy oskarżonego prawomocnym wyrokiem skazującym. Zasada ta obowiązuje więc również przed sądem drugiej instancji.

 

Wynikająca z zasady domniemania niewinności zasada in dubio pro reo stanowi regułę, w myśl której niedających się usunąć wątpliwości dotyczących faktu i prawa nie należy rozstrzygać na niekorzyść oskarżonego. Zasada ma zastosowanie tylko wówczas, gdy zostały przeprowadzone wszystkie dostępne dowody, a pomimo to w dalszym ciągu pozostają niewyjaśnione okoliczności. Wybiera się wtedy wersję, która jest dla oskarżonego najkorzystniejsza.

 

Ciężar dowodu (łac. onus probandi) spoczywa na oskarżycielu. Zasada domniemania niewinności oskarżonego wymaga, aby ten, kto twierdzi, że oskarżony popełnił przestępstwo, musiał to udowodnić. Obowiązek udowodnienia oskarżenia ciąży na oskarżycielu prywatnym, posiłkowym i powodzie cywilnym, który występuje we własnym interesie, a przede wszystkim ciąży na oskarżycielu publicznym, gdyż jego powinnością jest ochrona interesu Państwa, który został naruszony. Każdy, kto powołuje się na jakieś fakty, w myśl reguły affirmandi incubit probatio, powinien je udowodnić. Jest to ciężar dowodu w znaczeniu prakseologicznym, spoczywający na każdym, kto twierdzi. W tym sensie spoczywa on też na oskarżonym, gdy podnosi – broniąc się – fakty sprzeczne z tezą oskarżenia. Natomiast jeżeli oskarżony wykazuje np. swoje alibi, ciężar udowodnienia fałszywości tego alibi spoczywa na oskarżycielu.

 

W procesie karnym w razie wątpliwości dowodowych nie można czynić ustaleń alternatywnych.

 

Jednakże tu dodatkowym materiałem będą zeznania policjanta. Niewątpliwie zostanie on wezwany na świadka. Należy więc pamiętać, że ocena każdego dowodu pozostawiona jest sądowi orzekającemu, który obowiązany jest dokonywać jej z uwzględnieniem wskazań wiedzy oraz doświadczenia życiowego, jak również z uwzględnieniem całokształtu okoliczności ujawnionych w toku przewodu sądowego. I tu jest główne zagrożenie – sąd z reguły daje wiarę zeznaniom policjanta, a nie obwinionego.

 

Zgodnie jednak z zasadą wyrażoną w art. 3 § 3 Kodeksu postępowania karnego z 1969 r. (por. obecny art. 5 § 2), nie wolno przy tym sądowi rozstrzygać na niekorzyść oskarżonych niedających się wyjaśnić wątpliwości, które powstają w razie sprzecznych ze sobą wyjaśnień oskarżonych (wyrok Sąd Najwyższy z dnia 11 lipca 1977 r., sygn. akt V KR 92/77, OSNKW 1978/6/67).

 

Dlatego jedynym sposobem jest tu podważenie przyrządu pomiaru. Nie chcę tu wyrokować i zastępować sądu – ale takie przypadki zwykle kończyły się ukaraniem kierowcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »