.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje odmowy przyjęcia mandatu

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 10.09.2013

Zostałem zatrzymany przez policję z powodu niewielkiego przekroczenia prędkości. Chciałem wysiąść z samochodu, żeby sprawdzić wskazania radaru, ale policjant zakazał mi tego. Mimo to opuściłem samochód. Wtedy policjant zarządził szczegółową kontrolę. Stwierdzono jedynie niesprawność jednej żarówki oświetlającej tablicę rejestracyjną. Odmówiłem przyjęcia mandatu, bo uważałem, że został udzielony niesłusznie. Co mi teraz grozi i jakie tego poniosę konsekwencje? Co powinienem zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Następstwem odmowy przyjęcia mandatu jest wszczęcie postępowania sądowego w sprawie o wykroczenie. Policja skieruje przeciwko Panu tzw. wniosek o ukaranie. Sądem właściwym będzie wydział karny sądu rejonowy, w którego okręgu popełniono wykroczenie.

 

Powyższe potwierdza art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (K.p.s.w.), który stanowi: „W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy”.

 

Najprawdopodobniej we wniosku o ukaranie zostanie Panu postawiony zarzut popełnienia wykroczenia z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń (K.w.), w myśl którego: „kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny” oraz z art. 88 K.w., zgodnie z którym: „kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia, podlega karze grzywny”.

 

Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych.

 

Po wpłynięciu sprawy do sądu albo zostanie wyznaczona rozprawa, na którą zostanie Pan wezwany, albo sąd orzeknie na posiedzeniu bez Pana udziału. Jeśli bowiem sąd uzna, że okoliczności popełnienia czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie (np. notatki urzędowej sporządzonej przez funkcjonariusza policji), wówczas bez Pana udziału wyda przeciwko Panu tzw. wyrok nakazowy.

 

Wyrok nakazowy wydaje się na posiedzeniu bez udziału stron. Na tym etapie nie ma więc Pan żadnej możliwości czynnej obrony.

 

Odpis wyroku zostanie Panu doręczony na adres zamieszkania wraz z wnioskiem o ukaranie oraz pouczeniem o prawie, terminie i sposobie wniesienia sprzeciwu oraz skutkach jego niewniesienia.

 

Od wyroku nakazowego będzie Panu bowiem służył sprzeciw. Należy go wnieść do sądu, który wydał wyrok, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku. Terminu tego nie wolno Panu przekroczyć pod rygorem odrzucenia sprzeciwu i uprawomocnienia się wyroku nakazowego.

 

W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy utraci moc, sprawa zostanie skierowana na rozprawę i będzie rozpatrywana od nowa ze wszystkimi tego konsekwencjami, w szczególności z Pana prawem do obrony, bycia obecnym na rozprawie, przedstawiania dowodów. Niemniej należy być świadomym, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy nie obowiązuje zakaz reformationis in peius (pogorszenia sytuacji oskarżonego, gdy środek odwoławczy wniesiony został na jego korzyść), tym samym sąd rozpoznający Pana sprawę na skutek wniesienia sprzeciwu może orzec karę surowszą w porównaniu z karą w wyroku nakazowym, który utracił moc.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »