.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odmowa przeniesienia zezwolenia na alkohol na przekształconą spółdzielnię

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 26.07.2016

Dokonano uchwałami walnego zebrania połączenia dwóch gminnych spółdzielni. Spółdzielnia przejmująca wystąpiła do wójta o przejęcie przez nią zezwoleń na sprzedaż alkoholu po spółdzielni przejętej. Wójt odmówił, czy postąpił zgodnie z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wójt ma rację w tej sprawie. Otóż zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, konkretnie z art. 9 – obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

W myśl natomiast art. 18. 1 ustawy sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej „organem zezwalającym”.

 

Jak wynika z opisu, w analizowanym przypadku chodzi o handel detaliczny alkoholem.

 

Jednakże w obu przypadkach tak handlu detalicznego jak i hurtowego zezwolenie wydawane jest konkretnemu podmiotowi i ma ono charakter decyzji administracyjnej, a uprawnień z takich aktów prawnych co do zasady nie przenosi się na inny podmiot w drodze czynności cywilnoprawnych, typu sprzedaż czy procesy transformacyjne w określonych pomiotach jak np. połączenie.

 

Aby nie być gołosłowną, przytoczę treść wydanych przez sądy administracyjne wyroków w sprawach związanych z przeniesieniem uprawnień z pozwoleń na handel alkoholem:

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2003 r. II SA 982/01:

 

Zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest uprawnieniem podmiotowym. Oznacza to, że jest ono nierozerwalnie związane z oznaczonym przedsiębiorcą i nie może być przez niego zbyte czy przeniesione na inny podmiot.

 

W uzasadnieniu tegoż wyroku sąd wyjaśnił, iż zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi przyznane jest tylko konkretnemu, indywidualnie oznaczonemu przedsiębiorcy, który we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność w tym zakresie. Zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest uprawnieniem podmiotowym. Oznacza to, że jest ono nierozerwalnie związane z oznaczonym przedsiębiorcą i nie może być przez niego zbyte czy przeniesione na inny podmiot.

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 1998 r. II SA 847/98:

 

1. Skoro spółka cywilna jest podmiotem gospodarczym w znaczeniu art. 2 ust. 2 ustawy o działalności gospodarczej, to podmiotem tym są łącznie wszyscy wspólnie, a nie każdy z nich z osobna. W stosunkach prawnych spółka cywilna identyfikowana jest podwójnie – jako tworzące ją podmioty (osoby) i jako podmiot gospodarczy realizujący na zasadach określonych w umowie spółki i przepisach Kodeksu cywilnego wspólny cel gospodarczy.

2. Zezwolenia na obrót hurtowy wyrobami spirytusowymi miały charakter decyzji administracyjnych konkretyzujących wszystkie elementy stosunku administracyjnoprawnego: jego przedmiot, podmioty (organ i strony) oraz treść. Wszystkie zezwolenia były wydane dla trzech osób fizycznych, które łączyła zawarta między nimi umowa spółki cywilnej. Z chwilą wystąpienia jednego ze wspólników, tak określony adresat zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniami.

 

Proszę zwrócić uwagę, że nawet wystąpienie wspólnika ze spółki powoduje utratę zezwolenia.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2013 r. II SA/Bd 350/13:

 

1. Zawarcie umowy przeniesienia przedsiębiorstwa, jako przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 K.c., nie powoduje przejścia na kupującego uprawnień wynikających z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Decyzja o zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych wydawana jest dla podmiotu, który spełnia pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym określone wymagania, o których mowa art. 18 ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Możliwość przenoszenia skutków prawnych decyzji administracyjnych na inny podmiot jest co do zasady niemożliwa. Ustawa musiałaby przewidywać wyraźną możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej. Brak regulacji przewidującej taką możliwość jest równoznaczny z zakazem przeniesienia skutków decyzji administracyjnej.

 

Zatem w mojej ocenie wójt ma rację.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl