Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa odbioru dzieła

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 25.10.2013

Prowadzę drukarnię w formie sklepu internetowego. Klient (firma) zamówił u mnie druk ulotek reklamowych, wybierając płatność za pobraniem. Nie odebrał paczki, ponieważ stwierdził (sugerując się ulotką naklejoną na paczkę), że dzieło zostało wykonane niestarannie. W moim mniemaniu powinien odebrać zamówione ulotki, zapłacić, a później ewentualnie składać reklamację. Chciałabym się upewnić, czy mam rację i czy na podstawie odmowy odbioru przesyłki mogę skierować fakturę do firmy windykacyjnej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa o wykonanie ulotek jest umową o dzieło. Zgodnie bowiem z treścią art. 627 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Bez wątpienia zatem taka umowa Państwa łączy i miała Pani te ulotki wykonać zgodnie z zamówieniem, a Pani klient – zapłacić Pani wynagrodzenie.

 

Stosownie do treści art. 642 § 1 K.c. w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła, a zgodnie z art. 643 K.c. zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem.

 

I tu wszystko zależy od tego, czy dzieło rzeczywiście ma wady, czy nie. Już wyjaśniam, dlaczego: otóż jeśli istnieją wady, nie może się Pani zasadnie domagać wynagrodzenia, jeżeli zaś ich nie ma, klient nie miał prawa odmówić odbioru przesyłki, a jeśli to zrobił, nie zwalnia go to z obowiązku zapłaty Pani wynagrodzenia.

 

Poniżej opiszę wszystko szczegółowiej, powołując się na wyroki sądów i stanowisko komentatorów. Otóż, jak się podkreśla, w przypadku gdy wynagrodzenie ma być płacone w formie bezgotówkowej, trudno jest spełnić warunek, aby zapłata i oddanie dzieła nastąpiły w tym samym momencie. Należy zatem przyjąć, że oddanie powinno nastąpić wcześniej, natomiast zapłata niezwłocznie po tym fakcie. Skorelowane ze sobą obowiązki zapłaty wynagrodzenia i oddania dzieła powinno się oceniać z uwzględnieniem art. 488 § 2 K.c. (tak: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006, s. 1058).

 

Niestety przyjmuje się też, że nie można traktować jako oddanie dzieła sytuacji, gdy przyjmujący zamówienie zaoferował dzieło (do oddania) zamawiającemu, a zamawiający odmówił jego odbioru z powodu na przykład wad dzieła lub nieosiągnięcia umówionego rezultatu. W związku z tym, że nie dochodzi do spełnienia świadczenia przez przyjmującego zamówienie, na podstawie art. 642 § 1 K.c. zamawiający nie jest w tym wypadku zobowiązany do świadczenia wzajemnego, czyli po prostu – zapłaty.

 

W wyroku z 26 lutego 1998 r. (I CKN 520/97, OSNC 1998, nr 10, poz. 167) Sąd Najwyższy przyjął, że oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie wynagrodzenie, gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, jego oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1 K.c., wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło.

 

Komentatorzy podkreślają też, że zamawiający w wypadku bezpodstawnej odmowy dokonania odbioru dzieła popada wobec przyjmującego zamówienie w zwłokę dłużnika, a nie w zwłokę wierzyciela, co uzasadnia zgodnie z art. 477 § 1 K.c. żądanie zapłaty wynagrodzenia (tak np.: J.P. Naworski, Glosa do wyroku SN z 26 lutego 1998 r., I CKN 520/97, Mon. Praw. 1999, nr 11, s. 28; podobnie Komentarz, red. G. Bieniek, Warszawa 2006, t. II, s. 199; a także Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006, s. 1058).

 

Reasumując: w wypadku, gdy wykonanie lub wydanie dzieła nastąpiło niezgodnie z treścią stosunku prawnego umowy o dzieło, zamawiający nie ma obowiązku odbioru dzieła. Jeżeli jednak zamawiający bezpodstawnie uchyla się od odbioru prawidłowo wykonanego i wydanego dzieła, odpowiada za przypadkową utratę lub uszkodzenie dzieła, a ponadto ma obowiązek zapłaty umówionego wynagrodzenia (tak: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006, s. 1058; W. Siuda, Istota i zakres umowy o dzieło, Poznań 1964, s. 28; A. Brzozowski, Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady dzieła, Warszawa 1986, s. 37).

 

Proces reklamacyjny to osobny temat, ponieważ zgłaszać wady w ramach rękojmi można wówczas, gdy odbierze się dzieło, ale Pani klient odmówił odbioru dzieła, twierdząc, że jest niezgodne z zamówieniem. W takiej sytuacji musi więc Pani w ramach swojej fachowej wiedzy ocenić, czy dzieło ma wady, czy też nie. Jeżeli nie ma wad, może Pani wystawić fakturę i przekazać sprawę firmie windykacyjnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki