Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa dopuszczenia fundacji jako strony postępowania

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 26.03.2016

Fundacja ekologiczna złożyła wniosek o dopuszczenie jej do postępowania na prawach strony. Postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu robot geologicznych zostało wszczęte i zakończone wydaniem decyzji zatwierdzającej. Organ wydał postanowienie odmawiające dopuszczenia fundacji do postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robot geologicznych. Fundacja po oddaleniu zażalenia przez SKO zaskarżyła postanowienie do WSA, który wyrokiem uchylił zaskarżone postanowienie i stwierdził, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu. Fundacja, kiedy wyrok nie był prawomocny, wniosła o dopuszczenie jej do postępowania zakończonego decyzją ostateczną, wznowienie postępowania na podstawie art. 145 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i o wstrzymanie na podstawie art. 152 wykonania decyzji. Do dzisiaj fundacja nie została dopuszczona do postępowania. Wyrok WSA uprawomocnił się. Czy można fundacji obecnie odmówić wznowienia postępowania, ponieważ nie jest stroną postępowania, jak też wstrzymania wykonania decyzji? Daty w załączeniu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Analiza stanu faktycznego nastręczała mi pewne kłopoty wynikające z braku możliwości zbadania dokumentacji sprawy w szczególności postanowień sądowych. W sprawie zapadł wyrok prawomocny, a Fundacja, kiedy wyrok nie był jeszcze prawomocny wniosła o dopuszczenie jej do postępowania zakończonego decyzją ostateczną, wznowienie postępowania na podstawie art. 145 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i o wstrzymanie na podstawie art. 152 wykonania decyzji. Pytanie sprowadza się do ustalenia czy fundacja składała wnioski do Sądu o dopuszczenie jej do udziału w postępowaniu. Problematykę skargi o wznowienie postępowania reguluje ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym. Zgodnie, bowiem z treścią art. 271 „można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności:

 

1) jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się orzeczenia nie mogła domagać się wyłączenia;

2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana lub jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się orzeczenia niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe”.

 

Pozbawienie strony udziału w postępowaniu jest właściwą przyczyną nieważności skutkującą uchyleniem wyroku bez względu na to, czy nieważność miała wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

 

Nieważność stanowiąca podstawę wznowienia musi występować w chwili wydania prawomocnego orzeczenia. Wystąpienie tych przyczyn już po wydaniu orzeczenia nie ma żadnego znaczenia prawnego. W przypadku nieważności postępowania bada się jedynie to, czy w chwili wydania prawomocnego orzeczenia zaistniała przyczyna nieważności. Stwierdzenie zaistnienia przyczyny nieważności postępowania w dacie wydawania prawomocnego orzeczenia powinno skutkować zawsze uchyleniem tego orzeczenia tylko już z tego powodu, choćby nieważność postępowania pozostawała bez wpływu na rozstrzygnięcie sprawy. Każde orzeczenie wydane w toku postępowania dotkniętego wadą nieważności powinno zawsze być usunięte z obrotu prawnego niezależnie od wyniku zakończanego postępowania i niezależnie od słuszności zapadłego w nim rozstrzygnięcia. Nieważność postępowania stanowi bowiem z jednej strony kwalifikowaną wadę zarówno dotkniętego nią postępowania, jak i kończącego je orzeczenia, a z drugiej – bezwzględną podstawę wznowienia postępowania.

 

Przez „pozbawienie strony możności działania” należy rozumieć pozbawienie jej możliwości obrony swych praw na skutek naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Aby dowieść wystąpienia tej przesłanki wznowienia postępowania, należy zatem wykazać związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem prawa a pozbawieniem strony możności działania – por. szerzej K. Sobieralski, Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, Kraków 2003, s. 216–217.

 

w wyroku WSA w Warszawie z 20 grudnia 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 2866/2005, LexPolonicanr 1254002), stwierdzając, że „pojęcie niemożności działania nie posiada bliższego określenia zarówno w teorii, jak i w orzecznictwie. Istnieje spory margines dla swobody interpretacyjnej dla tego pojęcia. Orzecznictwo i teoria nie wypracowały tezy generalnej, wyznaczającej podstawowe cechy niemożności działania. […] O pozbawieniu strony możliwości działania można mówić wtedy, gdy nie dano jej w ogóle możliwości działania. W innych przypadkach zachodzi tylko utrudnienie działania, co nie uzasadnia wznowienia postępowania”. Należy podzielić stanowisko NSA, które Sąd ten zajął w uzasadnieniu wyroku z 17 lipca 2007 r. (sygn. akt II OSK 1017/2006, LexPolonica nr 2573815), że „pozbawienie strony możności obrony swych praw wystąpi, gdy zaistniałe uchybienie procesowe sądu godzić będzie bezpośrednio w istotę procesu. Do pozbawienia strony możliwości obrony jej praw dochodzi wówczas, gdy z powodu naruszenia przez Sąd lub stronę przeciwną określonych przepisów lub zasad procedury, strona nie mogła brać i nie brała udziału w postępowaniu lub istotnej jego części i nie miała możliwości usunięcia skutków tych uchybień na następnych rozprawach poprzedzających wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w danej instancji”.

 

Analizując jedynie przedstawiony stan faktyczny, należy wskazać, iż istnieją podstawy nieważności. Kwestią wymagającą wyjaśnienia jest wskazanie, czy były podejmowane działania po uchyleniu postanowienia zmierzające do uczestnictwa fundacji w postępowaniu sądowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - II =

»Podobne materiały

Czy spółka wodna dysponuje rowem na mojej posesji?

Przy pomiarach geodezyjnych mojej działki okazało się, że rów melioracyjny, który jest przed nią, a znajduje się przy drodze, należy do mnie, czyli jest na mojej ziemi. Postanowiłem go więc orurować i przysypać ziemią, żeby nie przeszkadzał. A tymczasem przed tygodniem otrzymałem z urzędu gminy naka

 

Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym

Jak można chronić dane osobowe (pesel, stan cywilny, cenę zakupu), w przypadku gdy sąd administracyjny wzywa do uzupełnienia braków skargi na działalność ministerstwa rolnictwa? Uzupełnienie braków ma polegać na nadesłaniu około 1000 egz. odpisów skargi wraz z załącznikami w celu rozesłania ich do g

 

Odpis skargi kasacyjnej

Bardzo proszę o wyjaśnienie problemu zaistniałego w związku z postępowaniem administracyjnym. W postępowaniu przed WSA brał udział profesjonalny pełnomocnik strony przeciwnej. Czy odpis skargi kasacyjnej należy przesłać bezpośrednio temu pełnomocnikowi?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »