Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa wypłaty zachowku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 10.08.2018

Z powodu odmowy wypłaty zachowku przez mojego brata sprawa trafiła do sądu, który w postępowaniu upominawczym nakazał zapłatę. Od nakazu brat wniósł sprzeciw w którym chce wyłączyć z masy spadkowej dom wraz z działką, które otrzymał od mamy w drodze darowizny (akt notarialny) wraz z ustanowieniem na rzecz mamy służebności osobistej. Sąd wyznaczył termin rozprawy z obowiązkowym stawiennictwem. Czy mam ustosunkować się do argumentów w sprzeciwie (same kłamstwa)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa wypłaty zachowku

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności zasadne byłoby przeanalizowanie pisma, które otrzymał Pan od sądu, ze szczególnym uwzględnieniem, czy nie zawiera ono w swej treści wskazania co do daty ustosunkowania się na odpowiedź na pozew.

 

Jeżeli takiego wezwania nie ma, wówczas zasadne jest wskazanie na art. 207 Kodeksu postępowania cywilnego, a w szczególności na § 3, zgodnie z którym przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

 

Innymi słowy odpis Pana pozwu został doręczony Pana bratu, który został na podstawie art. 207 § 1 wezwany do ustosunkowania się do treści w nim zawartej. Brat skorzystał z tego prawa. W Pana ocenie odpowiedź na pozew zawiera wiele nieprawdziwych treści, z którymi nie może się Pan zgodzić.

 

Ustosunkowanie się do treści zwartych w odpowiedzi na pozew byłoby możliwe wówczas, gdyby sąd, doręczając Panu odpis odpowiedzi na pozew, wezwał Pana do ustosunkowana się zawartych w nim twierdzeń. Jeżeli tego nie uczynił, teoretyczne wniesione przez Pana pismo winno być zwrócone. Istnieje jednak możliwość wniesienia takiego pisma, z jednoczesnym zawarciem w tymże wniosku o wyrażenie zgody na mocy art. 207 § 3 na przyjęcie niniejszego pisma. Wówczas w treści pisma zasadnym byłoby powołanie się na dwa przepisy proceduralne. Pierwszy to odniesienie do ogólnej zasady procedury cywilnej, tj. art. 3, zgodnie z którym strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody.

 

Drugi natomiast to przepis art. 217 § 1, treść tego przepisu ma moim zdaniem znaczenie większe znaczenie dla Pana interesu aniżeli wskazany powyżej. Zgodnie z art. 217 § 1 „strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej”. W dalszej kolejności ustawodawca wskazuje, że „strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej. Sąd pomija twierdzenia i dowody, jeżeli są powoływane jedynie dla zwłoki lub okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione”.

 

Ważne jest przytoczenie poglądu wyrażonego w literaturze, zgodnie z którym „artykuł 217 § 1 w nowym brzmieniu potwierdza ukształtowaną istotę procesu cywilnego, opartego na zasadzie kontradyktoryjności pozwalającej każdej ze stron na realizację jej aktywności w tej fazie postępowania. Respektując - w toku procesu - autonomię stron, stanowi, że każda strona może przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej. Jednocześnie art. 217 § 1 zakreśla ramy założonej aktywności. Mianowicie każda ze stron może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać wskazane w tym przepisie okoliczności i dowody” (T. Żyznowski, Komentarz do art. 217 Kodeksu postępowania cywilnego, 30.01.2013).

 

W chwili obecnej osobiście obserwuję rozbieżność pomiędzy sędziami. Jedni bardzo często zwracają pisma, podnosząc, iż nie wezwali strony do ustosunkowania się do twierdzeń strony przeciwnej. Inni natomiast dopuszczają pisma, zarządzając jego doręczenie stronie przeciwnej, przyznając jednocześnie prawo wypowiedzenia się w odniesieniu do nowego zakresu.

 

W mojej ocenie, składając pismo, nic Pan nie traci, a może jedynie zyskać. Jeżeli zdecyduje się Pan na złożenie pisma, proszę w jego treści, na samym początku, wnieść o wyrażenie zgody na złożenie pisma.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus 10 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki