.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odmowa wypłaty odszkodowania z polisy AC

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 29.10.2020

Problem dotyczy odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu polisy AC. Przedmiotem ubezpieczenia był samochód, który posiadał polisę AC. Polisa zawarta była w 2019 roku. Dwa miesiące temu samochód uległ spaleniu na posesji. Najprawdopodobniej przez to, że ktoś go podpalił według mojej opinii – bo policja nie prowadziła śledztwa. Ubezpieczyciel, odmówił wypłaty odszkodowania z polisy AC. Co dalej z tym mam robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa wypłaty odszkodowania z polisy AC

Odmowa wypłaty ubezpieczenia AC

Z Pana opisu wynika, że zgłosił Pan szkodę z ubezpieczenia AC, która miała miejsce dwa miesiące temu, polegała na spaleniu pojazdu. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, powołując się na treść ogólnych warunków ubezpieczenia, zarzucając, że odmówił Pan złożenia wyjaśnień, kto i w jaki sposób naprawił kupiony uszkodzony pojazd oraz nie złożył Pan wniosku o ściganie sprawcy szkody, co uniemożliwiło ustalenie faktycznych okoliczności powstania zdarzenia i zweryfikowanie, czy nastąpił wypadek ubezpieczeniowy. Przy czym według definicji z OWU „wypadkiem ubezpieczeniowym” jest zdarzenie niezależne od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu powodujące szkodę objętą zakresem AC.

Zakres odpowiedzialności - OWU polisy AC

Ubezpieczenie AC oczywiście nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a jego zakres nie jest regulowany ustawowo. To ubezpieczający dobrowolnie podpisuje umowę dotyczącą tego ubezpieczenia, a ubezpieczyciel nie jest związany ustawą co do zakresu proponowanego w umowie ubezpieczenia, w tym określenia ryzyk ubezpieczeniowych. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela wyznacza zatem zawarta z nim umowa, której integralną część stanowią Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej: OWU). To do tych regulacji należy się odnosić przy weryfikacji, czy ubezpieczyciel w danym wypadku ubezpieczeniowym odpowiada czy też jego odpowiedzialność nie jest objęta daną umową bądź pozostaje z niej wyłączona. Ponieważ umowa ubezpieczenia jest jedną z umów cywilnoprawnych nazwanych w Kodeksie cywilnym, do takiej umowy należy też stosować przepisy ogólne o zobowiązaniach umownych oraz przepisy dotyczące umów ubezpieczenia (art. 805 i nast.).

 

Przedstawione mi OWU nie pozostają sprzeczne z ustawą, a w zakresie rozważanym (przytoczonym w odpowiedzi do Pana od ubezpieczyciela) nie tylko są jasno wyartykułowane (w przypadku niejasności wszelkie wątpliwości co do treści OWU należałoby tłumaczyć na korzyść konsumenta), ale i standardowe. Co więcej, podobne postanowienia, ale w zakresie ubezpieczenia OC, określono w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 16, art. 17. W pierwszym z tych przepisów przewidziano m.in. obowiązek niezwłocznego powiadomienia policji o zdarzeniu, jeśli wypadek powstał w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że doszło do przestępstwa). U Pana oczywiście przepisy dotyczące ubezpieczenia OC nie znajdą zastosowania – piszę o nich tylko w celu pokazania, że obowiązek umożliwienia wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia jest traktowany jako podstawowy w regulacjach dotyczących postępowania likwidacyjnego.

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

W § 12 przedstawionych OWU AC podano wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – ubezpieczyciel nie odpowiada co do zasady m.in. za szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, spowodowane umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Ubezpieczyciel musi mieć możliwość ustalenia, czy w danym przypadku któraś z okoliczności wyłączających nie zaistniała. W przypadku, gdy nie zostały ustalone przyczyny zdarzenia (z reguły takie okoliczności w sposób obiektywny może ustalić policja), nie ma on takiej możliwości. Jeśli nie wiadomo, w jakich okolicznościach powstała szkoda, nie wiadomo, czy odpowiedzialność ubezpieczyciela zachodzi. W takim przypadku przed ewentualnym sądem nie zdoła Pan udowodnić, że roszczenie Panu przysługuje, w szczególności jeśli brak możliwości ustalenia przyczyn został spowodowany Pana działaniem lub zaniechaniem. W tego typu przypadkach sądy oddalają pozwy przeciwko ubezpieczycielom, przyznając im rację. To na stronie, która przed sądem domaga się wypłaty, spoczywa obowiązek udowodnienia, że doszło do wypadku ubezpieczeniowego w określonych okolicznościach, w których zgodnie z OWU ubezpieczyciel odpowiada (art. 6 Kodeksu cywilnego), nie odwrotnie.

Odwołanie od odmowy wypłaty odszkodowania

Nie wiem, na ile wyjaśnił Pan okoliczności powstania szkody ubezpieczycielowi, ma Pan na to świadków, z jakiego powodu nie zgłosił Pan zdarzenia na policję (nie bardzo rozumiem ze stanu faktycznego, czy Pan to zdarzenie zgłosił, czy nie – Pan podaje, że policja nie prowadziła śledztwa, czy jednak była zawiadomiona, była na miejscu? Czy też Pan nie zgłosił tego na policję w ogóle – czy to było z Pana winy lub rażącego niedbalstwa), stąd też trudno mi się odnieść do szans Pana sprawy.

 

Niemniej jednak w ewentualnym odwołaniu może Pan opisać, że nie zachodzi żadna z okoliczności wyłączających – wyjaśnił Pan okoliczności zdarzenia i przedstawił na ich zaistnienie obiektywne dowody. Powinien Pan wskazać, czemu nie zawiadomił Pan policji (rozumiem, że było jakieś zgodne z prawdą i prawem uzasadnienie tego faktu – musi Pan wykazać, że nie była to wina umyślna lub rażące niedbalstwo), ewentualnie wyjaśnić, że Pan tę okoliczność zgłaszał, ale policja nie widziała przesłanek do wszczęcia postępowania. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane z tego powodu, że nie zabezpieczył Pan możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (regresowych) od podpalacza. Postanowienie to brzmi dość niejasno, może Pan wskazywać, że ubezpieczyciel nie wykazał, iżby z tego tytułu rzeczywiście powstała szkoda, ponieważ np. nie było szans wykrycia sprawcy z określonych powodów (tj. ubezpieczyciel nie wykazał, iżby to Pana działanie nie pozwoliło dochodzić regresu). Niestety są to uzasadnienia dość słabe, stąd też jedyną możliwość wywalczenia odszkodowania widzę w wykazaniu, że nie zawiadomił Pan policji nie z rażącego niedbalstwa lub winy, a okoliczności zdarzenia dostatecznie Pan wyjaśnił i udokumentował (przedstawił dowody). W takim wypadku powinien Pan składać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Ustalenie wysokości odszkodowania z polisy AC

§ 15 OWU AC podaje zasady ustalania wysokości odszkodowania. W § 17 ust. 5 określony jest sposób ustalania odszkodowania, gdy ubezpieczony nie przedstawił rachunków i faktur. Podejrzewam, że kwestia wysokości szkody nie była jeszcze badana z uwagi na podważanie odpowiedzialności co do zasady, gdyby jednak była, okoliczność nieprzedstawienia kosztów naprawy nie powinna wpływać na możliwość ustalenia wysokości szkody oraz wypłatę odszkodowania – ubezpieczyciel ustala wtedy wysokość szkody według wartości wyliczonych przez rzeczoznawcę w systemie Audatex, Eurotax lub Dat i treści OWU – gdyby nie zgadzał się Pan z tak określonym odszkodowaniem, może Pan podważać wyliczenie m.in. przez przedłożenie rachunków i faktur. Argument ubezpieczyciela dotyczący braku danych o naprawie pojazdu nie jest zasadny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl