Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa udzielenia zasiłku stałego

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 27.04.2017

Posiadam dom, w którym mieszkam wspólnie z konkubiną. Ja nie posiadam żadnego dochodu. Moja konkubina otrzymuje zasiłek stały w wysokości ok. 500 złotych. Oprócz tego w moim domu mieszka kilka innych osób (niespokrewnionych). Nie pobieram od nich żadnych pieniędzy. Dokładają się jedynie do opłat za opał , prąd i wodę. Z uwagi na to, że nie mam żadnych dochodów, złożyłem wniosek o przyznanie mi zasiłku stałego do urzędu gminy – nie otrzymałem go, decyzja była odmowna. Z uwagi na mój stan zdrowia nie mogę pracować, nie mam pieniędzy. Czy to, że pozwoliłem zamieszkać innym ludziom w moim domu, nie czerpiąc z tego korzyści, zamyka mi możliwość, by otrzymać zasiłek? Nadmieniam, że nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa udzielenia zasiłku stałego

Fot. Fotolia

Tematyka zasiłków należy do trudnych, a często bolesnych tematów w życiu człowieka, gdyż wiążą się one z ciężkimi sytuacjami w życiu człowieka, takimi jak ubóstwo, choroba czy inne problemy. W związku z tym istnieją różne możliwości przyznawania zasiłków, czy to z pomocy społecznej, czy z innych tytułów, jak chociażby renta z tytułu niezdolności do pracy.

 

Jedną z takich możliwości, z które zmuszonych jest korzystać wiele osób, jest zasiłek stały. Został on opisany w ustawie o pomocy społecznej, w której przewidziane zostały różnego rodzaju zasiłki dla osób, które z różnych względów tego potrzebują. Warunki przyznania oraz kwoty zasiłku stałego zostały opisane w art. 37 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tymi przepisami przysługuje on m.in. pełnoletniej osobie, pozostającej w rodzinie, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub stanu zdrowia, o ile gdy dochód na tę osobę, a także na osobę w rodzinie są niższe od wyznaczonego kryterium dochodowego. W takiej sytuacji należy zsumować dochody członków rodziny i podzielić między liczbę osób. W Państwa przypadku suma ta nie została przekroczona, więc zgodnie z tym, co Państwo napisali, spełniają Państwo kryterium dochodowe. Należy tu zauważyć, że wysokość zasiłku stanowi różnicę między wymaganym przepisami kryterium dochodowym a osiąganym dochodem w rodzinie, przy czym nie może być ona niższa niż 30 zł.

 

W Państwa przypadku istotną kwestią jest pojęcie rodziny. Artykuł 6 ustawy o pomocy społecznej zawiera słowniczek pojęć w niej używanych. W art. 6 pkt 14 zawarto definicję rodziny – stanowią ją osoby spokrewnione oraz niespokrewnione, gdy pozostają w faktycznym związku, wspólnie mieszkają i gospodarują. Nie jest to pojęcie do końca precyzyjne, dlatego warto tutaj przywołać orzecznictwo sądowe, które może okazać się pomocne i pozwoli nieco lepiej zrozumieć to pojęcie. Np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 8.08.2013 r. (sygn. akt IV SA/Gl 541/13) zauważył, że pojęcie rodziny na gruncie ustawy o pomocy społecznej jest pojęciem szczególnym, odmiennym od definicji konstytucyjnej. Ustalenie, czy istnieje faktyczny związek przesądzający o istnieniu rodziny, wymaga stwierdzenia, jak prowadzone są codzienne sprawy gospodarstwa domowego, np. dzielenie się środkami utrzymania, przygotowanie posiłków, utrzymanie porządku oraz pomoc w prowadzeniu różnych spraw. Istotne jest, czy odbywają się one z udziałem osoby wspólnie mieszkającej pod jednym dachem, a także na jakich zasadach – czasem druga osoba może je wykonywać na zasadzie współpracy, co nie przesądza o istnieniu rodziny.

 

Kwestię tę poruszył również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11.06.2013 r. (sygn. akt I OSK 1947/12). W orzeczeniu tym stwierdził, że związek faktyczny oznacza codziennie współdziałanie dla lepszego zaspokojenia codziennych potrzeb np. mieszkaniowych, żywieniowych, finansowych. Samo wspólne mieszkanie nie wystarczy dla uznania za rodzinę, konieczne jest wspólne gospodarowanie opierające się m.in. na podziale zadań między osobami. Podobnie wypowiada się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w orzeczeniu z 24.02.2015 r. (sygn. akt IV SA/Wr 626/14). Wskazał on, że istotne są udział i wzajemna współpraca w załatwianiu codziennych spraw, a także w razie braku dochodów pozostawanie na utrzymaniu drugiej osoby.

 

Mając powyższe na względzie, należy uznać, że Państwo wypełniają definicję rodziny w świetle rozumienia tej ustawy, jednakże inne osoby zamieszkujące w tym samym domu już nie. Nie prowadzą Państwo wspólnego gospodarstwa domowego, nie pozostają ze sobą w relacji tego rodzaju, by uzasadniała ona odmowę przyznania zasiłku. Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym w tym sensie, że jeśli osoba spełnia warunki do otrzymania go, właściwy organ ma obowiązek je przyznać i nie ma tutaj żadnego pola do uznania organu administracyjnego.

 

Niezwykle istotną kwestią przy ubieganiu się o zasiłek stały jest wykazanie, że stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy. Kwestia ta powinna zostać wykazana w sposób obiektywny i nie pozostawiający wątpliwości – innymi słowy potrzebne jest orzeczenie lekarskie, gdyż samo zapewnienie, ze stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy może okazać się niewystarczające.

 

W treści zapytania nie została udzielona informacja, z jakich przyczyn odmówiono przyznania zasiłku stałego, co zostało wpisane w uzasadnieniu decyzji. Czy przyczyną były zbyt wysokie, według organu, dochody, czy też może uznano, że stan zdrowia nie uzasadnia tego. Celowe byłoby znalezienie tego w uzasadnieniu otrzymanej decyzji, co umożliwiłoby jej wzruszenie.

 

W przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje tutaj prawo do złożenia odwołania od niej. Odwołanie takie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie takie jest wolne od opłat.

 

Mam nadzieję, że moja odpowiedź jest wyczerpująca, odpowiada na wszystkie pytania i rozwiewa wątpliwości. Jak już wspomniałam, samo wspólne zamieszkiwanie z innymi osobami nie stanowi podstawy do sumowania dochodów wszystkich osób znajdujących się w jednym domu. W razie pojawienia się nowych pytań związanych z tą konkretną sprawą czy wątpliwości, zapraszam do zadania pytań, a udzielę dalszych odpowiedzi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - siedem =

05.10.2020

Jeśli osoba ubiegająca o zasiłek stały miała pieniądze to nie byłaby na utrzymaniu innej osoby np. rodziców i nie wnioskowałaby o pomoc do opieki społecznej.

Ados

»Podobne materiały

Uchylenie kary porządkowej przez pracodawcę

Pracuję w urzędzie. Kiedy wróciłem do pracy po dwutygodniowym urlopie, nakazano mi pisemne złożenie wyjaśnień i otrzymałem karę porządkową. Okazało się, że przed pójściem na urlop dopuściłem do przelania zasiłku osobie zmarłej (akt zgonu zawieruszył się pomiędzy papierami). Czy mam szansę, aby przek

 

Przeniesienie własności nieruchomości na małżonka

W ciągu kilku lat mąż wydał z majątku wspólnego na pozamałżeński związek, w którym urodziło się dziecko, kwotę, która przewyższa połowę wartości naszej wspólnej nieruchomość. Mąż zakończył romans, płaci alimenty i od momentu, gdy wyszło na jaw jego podwójne życie, mamy sądowną rozdzielność majątkową

 

Wieczysta dzierżawa działki

Chciałbym zakupić działkę budowlaną, ale dowiedziałem się, że właściciel jest wieczystym dzierżawcą od Skarbu Państwa. Czy warto zakupić taką działkę i czy po jej zakupie będę jej jedynym właścicielem?

 

Czy spadkobierca to już właściciel?

Czy spadkobierca ustalony spadkowo jest właścicielem? Co jeżeli nie ustalono masy spadkowej, a spadkobierców jest czterech?

 

Przeszukanie mieszkania i zabranie pieniędzy

W związku z zatrzymaniem mojego brata za handel narkotykami przeszukano moje mieszkanie. Obecnie przebywam za granicą, a w mieszkaniu przebywa mój brat i mama. Policja zabrała pieniądze leżące u mamy na stole – które wysłałam je na opłatę rachunków. Co muszę zrobić, by odzyskać pieniądze? Czy

 

Przyczepa kempingowa (transportowa) na działce a inspekcja nadzoru budowlanego

Zastanawiam się, czy grozi mi inspekcja nadzoru budowlanego. Na swojej działce rolnej chcę bowiem zaparkować na stałe zarejestrowaną i w pełni homologowaną przyczepę transportową i stworzyć z niej pomieszczenie gospodarcze. Czy może mi grozić inspekcja nadzoru budowlanego? Czy na działce siedli

 

Zakup nieruchomości handlowej z gruntem a odliczenie VAT

Proszę o poradę w kwestii zakupu małej nieruchomości handlowej z gruntem. Prowadzę z mężem działalność handlową w formie spółki cywilnej. Na potrzeby prowadzonej działalności zamierzamy zakupić nieruchomość do prowadzenia sklepu (do tej pory ją wynajmowaliśmy). Budynek ten jest w złym stanie technic

 

Odwołanie od odmowy wypłaty świadczenia za urlop rodzicielski

Otrzymałam pismo z ZUS-u o odmowie wypłaty świadczenia za urlop rodzicielski z powodu niezachowania przewidzianego powołanymi przepisami terminu na złożenie takiego wniosku (jest to termin nie krótszy niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystanie z tego urlopu). Dotychczas byłam na urlopie macierzyńskim

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »