.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odmowa udzielenia kredytu inwestycyjnego przez bank

Z jakich przepisów wynika, że bank może odmówić udzielenia kredytu inwestycyjnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa udzielenia kredytu inwestycyjnego przez bank

Fot. Fotolia

Umowa o udzielenie kredytu zawierana jest pomiędzy bankiem a jego klientem (osoba fizyczna, przedsiębiorca, inna instytucja). Obecnie obowiązujące przepisy nie nakładają na bank obowiązku zawarcia umowy kredytowej po spełnieniu określonych warunków. W tym zakresie obowiązuje zasada swobody zawierania umów. Aby umowa została zawarta muszą tego chcieć wszystkie jej strony. Jest ona umową konsensualną i dochodzi do skutku w momencie jej zawarcia przez wszystkie strony.

 

Jeżeli bank nie zechce to nic nie zmusi go do zawarcia umowy.

 

Zasady udzielania kredytów ogólnie reguluje Prawo bankowe.

 

Według ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe:

„Art. 5. 1. Czynnościami bankowymi są: (…) 3) udzielanie kredytów;”

 

„Art. 69. 1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.”

 

„Art. 70. 1. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.”

 

„Art. 70a. 1. Banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów na wniosek osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, ubiegającej się o kredyt przekazują, w formie pisemnej, wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

2. Wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje informacje na temat czynników, w tym danych osobowych wnioskującego, które miały wpływ na dokonaną ocenę zdolności kredytowej.

3. W przypadku przedsiębiorców bank i inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów może pobierać opłatę za sporządzenie wyjaśnienia, o którym mowa w ust. 1. Wysokość opłaty powinna być odpowiednia do wysokości kredytu.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy ubiegającego się o pożyczkę pieniężną.”

 

Jak widać znaczenie ma „zdolność kredytowa”. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Niestety nie ma także powszechnie obowiązujących zasad oceny zdolności kredytowej. Wyjątkiem jest to, że kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. A w tym zakresie, co bank to inne reguły: inne dokumenty, inne parametry oceny, inne algorytmy ocenne, itd. Każda instytucja może w różny sposób oceniać zdolność kredytową tej samej osoby/podmiotu.

 

Bank w zasadzie nie musi się spowiadać z tego, dlaczego nie chce zawrzeć umowy kredytowej. Wystarczy wskazanie złej oceny zdolności kredytowej.

 

W przypadku udzielania kredytów na wniosek osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, ubiegającej się o kredyt banki przekazują, w formie pisemnej, wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej.

 

Wyjaśnienie powinno obejmować informacje na temat czynników, w tym danych osobowych wnioskującego, które miały wpływ na dokonaną ocenę zdolności kredytowej.

 

Banki powinny przekazywać kredytobiorcom najważniejsze informacje, które przesądziły o takiej a nie innej ocenie zdolności kredytowej. Banki nie będą mogły podać jedynie długiej listy czynników, które brały pod uwagę, lecz wskazać te, które zaważyły na decyzji kredytowej.

 

Spotykane powody odmowy:

1. Za niskie i nieregularne dochody.

2. Zbyt wiele zapytań kredytowych. Nikt nie chce pożyczyć pieniędzy osobie, która pytała już o to w kilku innych bankach.

3. Za dużo zobowiązań.

4. Wiek.

5. Za krótki staż pracy.

6. Brak historii kredytowej.

7. Zbyt małe zabezpieczenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl