Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 17.12.2019

Mam działkę niezabudowaną od urzędu miasta w użytkowaniu wieczystym. Nabyłam ją w 2008 r. na podstawie umowy sprzedaży warunkowej (przeniesienie prawa użytkowania wieczystego) w celu postawienia budynku na prowadzenie działalności gospodarczej, ale jako osoba prywatna. Nie postawiłam jednak zamierzonego budynku. W 2011 r. złożyłam podanie o przekształcenie w prawo własności (z bonifikatą), ale mi odmówiono, gdyż wniosek złożyłam za późno (odmowa dotyczyła też przekształcenia, a nie tylko bonifikaty). W tym roku ponownie wystąpiłam z podaniem i ponownie mi odmówiono, nie podając powodu. Czy faktycznie nie mogę przekształcić użytkowania wieczystego w prawo własności? A jeśli mogę, to na jaki przepis się powołać? Muszę coś z tą działką zrobić, nie jestem zainteresowana budową, opłata wieczysta jest wysoka, a potencjalni nabywcy nie są zainteresowani działką w dzierżawie. Co zrobić, jak znowu dostanę odpowiedź odmowną? Czy urząd miasta może odebrać mi działkę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności

Fot. Fotolia

Zasady przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności

Zasady przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zgodnie z art. 1 ust. 1 przedmiotowej ustawy – wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności mogą osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Wskazać należy jednak, iż w myśl art. 1 ust. 1b ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

 

1) nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców;

2) nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129);

3) nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.

 

Istotny w Pani sytuacji będzie także art. 1 ust. 3, zgodnie z którym z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 1.

 

W literaturze przyjmuje się, iż następstwo, o którym mowa w art. 1 ust. 3 omawianej ustawy dotyczy zarówno następstwa o charakterze sukcesji uniwersalnej (np. przekształcenie jednej osoby prawnej w inną), ale także następstwa w wyniku sukcesji singularnej, np. w wyniku zawarcia umowy sprzedaży, zamiany, darowizny itp. Dzieje się tak, ponieważ ustawa nie definiuje, o jaką sukcesję chodzi. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 25 listopada 2010 r. (sygn. akt II SA/Wr 408/10):

 

„W art. 1 ust. 3 ustawy z 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości chodzi o każdy rodzaj następstwa prawnego – tak pod tytułem ogólnym, jak i szczególnym – nie ma żadnych podstaw do innej wykładni tego pojęcia. Pod pojęciem następstwa prawnego, o którym mowa w w/w przepisie, należy rozumieć zarówno następców prawnych na zasadzie sukcesji generalnej, jak i sukcesji syngularnej. Aby jednak osoba, która nabyła prawo użytkowania wieczystego w drodze sukcesji syngularnej, mogła żądać przekształcenia nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, podmiot, od którego prawo to nabyła, musi spełniać kryteria określone w art. 1 ust. 1, ust. 1a lub ust. 2 ustawy z 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.”

Zasady wydawania decyzji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

Jeśli zatem nabyła Pani prawo użytkowania wieczystego od podmiotu, który nabył to prawo przed dniem 3 października 2005 r., może wystąpić Pani do właściwego organu administracji z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Zasady wydawania decyzji administracyjnej w przedmiocie przekształcenia uregulowane zostały w art. 3 omawianej ustawy, zgodnie z nim:

 

Art. 3 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

1. Decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje:

1) starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej – w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne;

2) wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa – odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

1a. Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest wojewoda.

2. Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności nieruchomości z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

3. Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie narusza praw osób trzecich.”

 

Jak czytamy w cytowanym przepisie, właściwość organu zależeć będzie od podmiotu będącego właścicielem gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. Co więcej, po spełnieniu warunków określonych w omawianym art. 1 przedmiotowej ustawy, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez organ administracyjny jest obligatoryjne. Organ administracyjny nie może więc powoływać się na okoliczności pozostające poza warunkami określonymi w ustawie (wyrok z 30 marca 2011 r. NSA w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 2435/10).

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wspomnieć należy także, iż co do zasady, zgodnie z art. 4 ust. 1 omawianej ustawy, osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.

 

W sytuacji jednak, gdyby wystąpiła Pani z wnioskiem o przekształcenie i spełnione były wyżej omówione przesłanki przekształcenia i nie zachodziły żadne przesłanki negatywne z art. 1 ust. 1b, a mimo wszystko otrzymałaby Pani decyzję odmowną, to możliwe jest zaskarżenie przedmiotowej decyzji do organu wyższego stopnia.

 

Przechodząc na koniec do kwestii odebrania Pani prawa użytkowania wieczystego, to kwestia ta uregulowana została co do zasady w art. 240 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

Art. 240 Kodeksu cywilnego

Umowa o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.

 

Przesłanką rozwiązania użytkowania wieczystego przed upływem terminu jest zatem użytkowanie oddanego w użytkowanie gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie. W celu ustalenia, czy rozwiązanie umowy przez organ administracji jest możliwe, powinna zbadać Pani, czy umowa o użytkowanie wieczyste nie została w jakiś sposób naruszona z Pani strony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki