Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady odliczania wydatków na nabycie nowych technologii

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.07.2009

Autor omawia zasady odliczania wydatków na nabycie nowych technologii w podatku dochodowym od osób fizycznych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Krajowy ustawodawca, starając się podnieść konkurencyjność polskiej gospodarki, wprowadził tzw. ulgę technologiczną (art. 26c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Jej najważniejszą cechą jest to, że ulga pozostaje w pełni niezależna od kosztowego rozliczenia tych samych wydatków.

 

Zasadą jest, że od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii, które w rozumieniu ustawy stanowią: „wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484)”.

 

Nabycie nowej technologii to nabycie praw do wiedzy technologicznej w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw.

 

Prawo do odliczeń przysługuje podatnikowi uzyskującemu przychody z działalności gospodarczej, lecz kwota odliczeń nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z działalności, a nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy opodatkowani 19-procentową liniową stawką podatku dochodowego.

 

Słusznie wskazuje Adam Bartosiewicz, że jest to błąd ustawodawcy: „Mimo wszystkich założeń, jakie związane są z wprowadzeniem i funkcjonowaniem stawki 19% (jedna płaska stawka zamiast szeregu ulg i przywilejów), powyższe rozwiązanie należy ocenić zdecydowanie negatywnie. Wspomniana ulga ma zachęcać do inwestowania w wiedzę i rozwój. W większości przypadków pieniądze, które nie wpłynęłyby do budżetu z racji skorzystania z powyższej ulgi, wrócą do budżetu za kilka lub kilkanaście lat z nawiązką. Większość podatników uzyskujących dochody z działalności gospodarczej opodatkowana jest właśnie stawką 19%. Nie mają oni możliwości skorzystania z przedmiotowej ulgi. Tym samym wspieranie innowacyjności w małych przedsiębiorstwach staje się fikcją. Przy takim, a nie innym podejściu Polska nadal pozostanie krajem »gumiaków i chłopskich furmanek«” (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz do art. 26(c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) [w:] A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz, Lex, 2009).

 

Co do zasady podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie; jeżeli jednak podatnik dokonał przedpłat (zadatków) w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono ww. wydatki. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub gdy wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, to odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Pewnym ograniczeniem jest fakt, że „odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 5 i 6”, zatem faktycznie odliczeniu podlegać będzie tylko 50% poniesionych wydatków.

 

Ustawodawca w ust. 9 art. 26c stanowi, że podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 

  1. udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych; albo
  2. zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji; albo
  3. otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.
    Jeżeli do tego dojdzie, podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy obliczenia podatku (opodatkowania) o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę. W przypadku, o którym mowa w pkt 3, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii.

 

Znamienny jest fakt, że wydatki na nabycie nowych technologii można rozliczyć kosztowo w formie odpisów amortyzacyjnych – bez znaczenia pozostaje to, że podatnik skorzystał z przedmiotowej ulgi podatkowej.


Stan prawny obowiązujący na dzień 20.07.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

System elektronicznego prowadzenia ksiąg wieczystych

Nowe technologie wkraczają już do sądów. Jednym z przejawów informatyzacji sądownictwa jest system elektronicznego prowadzenia ksiąg wieczystych. Na czym informatyzacja ta polega i jak korzystać z elektronicznych ksiąg – o tym szerzej w artykule.

 

Opłata za wydanie billingu

Za wydanie billingu, czyli szczegółowego wykazu usług telekomunikacyjnych świadczonych w danym okresie rozliczeniowym, usługodawca może pobierać opłatę. Opłata ta podlega jednak zwrotowi w przypadku uwzględnienia reklamacji usługi.

 

Umowa franchisingu

Firma MacCiastka jest międzynarodową korporacją, prowadzącą sieć ciastkarni w dużych pasażach handlowych. Punkty sprzedaży prowadzone przez tę firmę wyróżniają się jednolitym wystrojem, jednolicie ubranym personelem i co najważniejsze – lubianymi przez klientów ciastkami, przygotowywanymi wedl

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »