.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odkupienie udziałów mieszkania spółdzielczego przez większościowego udziałowca

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 25.05.2022 • Zaktualizowane: 25.05.2022

Posiadam 80% udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Pozostałe 20% udziałów należy do gminy na mocy postanowienia sądu o nabyciu spadku po zmarłym mieszkańcu tej gminy, którego rodzina spadek odrzuciła. Skoro posiadam większość udziałów, czy gmina może mi swoje sprzedać bez przetargu? Ustawa o spółdzielniach mówi tylko o prawie pierwokupu, nie znalazłem nic o postępowaniu przetargowym. Natomiast ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi, iż można sprzedać nieruchomość bez przetargu pozostałym udziałowcom, ale czy spółdzielcze prawo do lokalu podlega pod zapisy tej ustawy? Zależy mi na tym, aby stać się jak najszybciej właścicielem 100% udziałów.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odkupienie udziałów mieszkania spółdzielczego przez większościowego udziałowca

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Postępowanie o zniesienie współwłasności

W mojej ocenie, opisany problem należy rozwiązać w zupełnie inny sposób – mianowicie przeprowadzając postępowanie o zniesienie współwłasności. O ile strony nie zawiesiły tego uprawnienia, każde ze współwłaścicieli może domagać się zniesienia współwłasności, a sąd nie może nikogo zmusić do pozostania w niej. Trzeba nadto wskazać, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie jest prawem własności w rozumieniu K.c., lecz jest ograniczonym prawem rzeczowym, co powoduje, że nie trzeba posiadać zgody na jego zbycie, choćby w udziale. Jedynie wewnętrzne przepisy, działające na terytorium danej gminy, mogą powyższe zmienić.

 

Zniesienie współwłasności może nastąpić albo sądownie (wówczas, o ile wartość nieruchomości nie zostanie ustalona, ustali ją powołany przez sąd biegły), albo notarialnie (wówczas wartość nieruchomości winna być ustalona przed podpisaniem aktu znoszącego współwłasność).

 

Żądanie zniesienia współwłasności prawem każdego ze współwłaścicieli

W pierwszej kolejności wskazać należy na przepis art. 210 K.c., zgodnie z którym każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

 

Współwłasność zniesiona na drodze sądowej

Współwłasność może być zatem zniesiona na drodze sądowej. Opłata od wniosku przy zgodzie na propozycję zniesienie wynosi 300 zł, przy zniesieniu współwłasności przy braku zgody – 1000 zł. Czas rozpatrzenia wniosku o zniesienie współwłasności jest w pierwszej kolejności uzależniony od tego, czy współwłaściciele są zgodni co do podziału. Jeżeli tak, wówczas sprawa winna zakończyć się na pierwszym posiedzeniu. Czas oczekiwania na sprawę jest w znacznej mierze uzależniony od wielkości sądu, ilości spraw na biegu, a także pory roku. Co do zasady jednak oczekiwanie na pierwszą rozprawę nie powinno trwać dłużej aniżeli 3 miesiące.

 

Zniesienie współwłasności u notariusza

Możliwe jest także zniesienie współwłasności przed notariuszem. Jeżeli zdecydowaliby się Państwo na notariusza, wówczas taksa notarialna zostanie ustalona na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Podstawą określenia maksymalnej stawki jest przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi.

 

Jeżeli chciałby Pan znieść współwłasność notarialnie, to gmina musiałaby na to wyrazić zgodę i wysłać swojego pełnomocnika do notariusza. Gmina musi także przedłożyć wszelkie dokumenty, które są niezbędne, to jest m.in. odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wraz z adnotacją o prawomocności, wydruk księgi wieczystej, zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu z opłatami, dowody osobiste osób biorących udział w czynności. Co do zasady, obydwie strony wybierają biegłego, na podstawie jego opinii szacowana jest wartość prawa. Po zniesieniu współwłasności, o ile Pan chce przejąć nieruchomości, od razu po podpisaniu aktu notarialnego staje się Pan jej właścicielem.

 

Innymi słowy, przeprowadzenie zniesienia współwłasności przed sądem, choć trwające dłużej, będzie tańsze, aniżeli przeprowadzenie zniesienia współwłasności przed notariuszem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl