Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odesłanie towaru do sklepu internetowego i brak wpłaty

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 16.07.2019

Kupiłem towar w sklepie internetowym. W ciągu kilku dni wypowiedziałem umowę kupna. W ciągu następnych 2 tygodni skutecznie odesłałem towar. Już 3 miesiące nie otrzymałem zwrotu wpłaty. Chodzi o 2700 zł. Co mam robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Odesłanie towaru do sklepu internetowego i brak wpłaty

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podaje Pan, że zakupił Pan towar w sklepie internetowym. Tym samym zawarł Pan umowę na odległość zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jeśli rzeczywiście pozostaje Pan konsumentem, tj. dokonywał Pan transakcji jako osoba fizyczna z przedsiębiorcą, a ta transakcja nie była bezpośrednio związana z Pana działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego, dalej: K.c.), przysługiwało Panu w terminie 14 dni od wydania towaru prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn (art. 27 ustawy o prawach konsumenta). Jak rozumiem, właśnie w tym trybie zrezygnował Pan z towaru i odesłał go do drugiej strony umowy. Żeby Pan mógł skutecznie z umowy w taki sposób zrezygnować, musi Pan być konsumentem. Stąd też proszę o informację, czy rzeczywiście zawierał Pan umowę jako konsument, a po drugiej stronie był przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna lub prawna, prowadzące działalność gospodarczą.

 

Jeśli skutecznie odstąpił Pan od umowy, druga strona winna zwrócić Panu uiszczoną kwotę, tym bardziej, że odesłał Pan już do niej towar (por. art. 494 K.c.). Druga strona jednak nie oddała uiszczonej ceny. Jak rozumiem, zapytuje Pan nas, co w tej sprawie może Pan zrobić.

 

Przy założeniu, że skutecznie odstąpił Pan od umowy, powinien Pan w pierwszej kolejności wezwać drugą stronę do zwrotu wpłaconej kwoty, wyznaczając jej termin np. 7 dni na zapłatę. Po upływie tego terminu, będzie Pan mógł złożyć pozew o zapłatę. Pozew należy złożyć na formularzu w postępowaniu uproszczonym – wzór formularza „P” (pozew) dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Formularze”. Wysokość opłaty sądowej od pozwu określa w takim wypadku art. 28 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:


„Art. 28. 

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

 

1) do 2000 złotych – 30 złotych;

2 )ponad 2000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych;

3) ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych;

4) ponad 7500 złotych – 300 złotych”.

 

Opłatę należy uiścić na rachunek dochodów budżetowych sądu, a dowód uiszczenia opłaty załączyć do pozwu. Sądem właściwym będzie sąd siedziby drugiej strony, może Pan jednak wybrać sąd miejsca wykonania umowy (np. wydania rzeczy, wpłaty środków (por. art. 27, 34 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Formularz należy uzupełnić następująco:

jako wartość przedmiotu sporu (rubryka 1) należy wpisać żądaną kwotę (wartość podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego, art. 1261 Kodeksu postępowania cywilnego), w nawiasie wpisać tę kwotę słownie;

- w rubryce 2 należy wpisać sąd, do którego kierowana jest sprawa;

- w rubryce 3.1.1. wpisuje Pan swoje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, w rubryce 4.1 imię i nazwisko i adres pozwanej (można, ale nie trzeba podawać nazwy firmy, skoro jest to jednoosobowa działalność gospodarcza);

- rubryki niewypełnione (np. dalsze dla oznaczenia pozostałych powodów i pozwanych) powinien Pan skreślać;

- w pytaniu 5 – czy wymieniono wszystkich powodów i pozwanych skreśla Pan „nie” (tzn. jako właściwe pozostaje „tak”);

- rubryki 6.1 Pan nie wypełnia;

- podaje Pan żądaną kwotę, tym razem bez zaokrąglenia, pozostawia „odsetki ustawowe za opóźnienie”

- poniżej (kwota, od której naliczane mają być odsetki) podaje Pan drugi raz tę sama kwotę, w odsetkach zaznacza od … do „dnia zapłaty”; datą, od której można żądać odsetek, jest data, od której dłużnik pozostawał w opóźnieniu;

- rubryka 6.2 pozostaje skreślona;

- w rubryce 7 wpisujemy „wnoszę o zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych”;

- w rubryce 8 proszę wpisać:

1. wnoszę o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym;

2. wydanie wyroku zaocznego w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 339 Kodeksu postępowania cywilnego;

3. przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda;

4. przeprowadzenie dowodów wskazanych w niniejszym piśmie.

 

W uzasadnieniu proszę przytoczyć stan faktyczny, na istotne okoliczności powołując dowody. Np. „Strony w dniu … zawarły umowę, według której … . Dowód: korespondencja e-mailowa”. Należy wskazać umowę, z której roszczenie wynika obowiązek, którego pozwany nie wykonał, oraz datę wymagalności tego obowiązku. Gdyby właściwość sądu została wybrana według miejsca wykonania umowy, proszę to wskazać w uzasadnieniu. W dalszej części formularza przywołuje Pan dowody i okoliczności, na które dany dowód został powołany (np. „umowa z dnia …” „zawarcie umowy przez strony i jej treść”). Jako dowody powołuje Pan dokumenty (faktury, umowa, wysłane oświadczenia wraz z potwierdzeniami odbioru, korespondencję mailową), ale też przesłuchanie świadków czy przesłuchanie stron.

 

Jeśli nie zgłoszono wszystkich dowodów w tym formularzu, należy załączyć dodatkowe formularze WD, wskazując „nie” w rubryce z zapytaniem, czy zgłoszono wszystkie dowody.

 

Na dole należy złożyć własnoręczny podpis i wypisać załączniki. Jako załączniki trzeba wskazać – oprócz jednego odpisu pozwu – wszelkie dokumenty wymienione w dowodach i dowód uiszczenia opłaty od pozwu (jeśli będzie uiszczana przelewem, nie znakami opłaty sądowej). Do pozwu należy załączyć oryginały (moc oryginału mają też kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego albo adwokata prowadzącego sprawę). Może Pan zatem u notariusza uzyskać takie poświadczenia i do sądu złożyć uwierzytelnione kopie, a dla siebie zachować oryginały. Dla drugiej strony wystarczą kopie wszystkiego (tj. odpis pozwu z załącznikami może być tylko kopią, nie musi tam być nawet oryginału podpisu).

 

Pozew należy opłacić (a dowód uiszczenia opłaty załączyć do pozwu) kwotą według ww. wyliczenia, przelaną na rachunek sądu (rachunek dochodów budżetowych; kwota wynika z art. 28 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) bądź w znakach opłaty sądowej naklejonych na pozwie. Do pozwu należy dołączyć odpis pozwu dla drugiej strony (tj. wszystkie dokumenty składa Pan w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego).

 

Jeśli spełnia Pan przesłanki zwolnienia od kosztów, warto o takie zwolnienie się starać. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 102 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych należałoby wpisać w formularzu w rubryce 8 pod punktem 5. Do pozwu należałoby wtedy załączyć wypełnione oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, znajdujące się na stronie ministerstwa sprawiedliwości, do której link podałam powyżej (Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym).

 

Należy także załączyć dowody na wysokość uzyskiwanych dochodów (np. odcinek emerytury) i ponoszonych wydatków (rachunki, faktury).

 

Po ok. miesiącu (w zależności od sądu) zostanie wydany nakaz zapłaty. Jeśli pozwany nie wniesie sprzeciwu, nakaz zapłaty stanie się prawomocny i po uzyskaniu nakazu z klauzulą wykonalności będzie Pan mógł udać się do komornika w celu ściągnięcia zobowiązania (o ile oczywiście wcześniej nie będzie ono zapłacone). Skierowanie sprawy do komornika wymaga sporządzenia wniosku o wszczęcie egzekucji. Jeżeli strona przeciwna wniesie sprzeciw, postępowanie przed sądem będzie się toczyć, a sąd zasądzi świadczenie w wyroku. Podobnie jak wyżej – po jego uprawomocnieniu się i uzyskaniu klauzuli wykonalności, będzie Pan mógł przeprowadzić egzekucję. Oczywiście możemy pomóc tak w sformułowaniu pism, jak i przyjąć pełnomocnictwo do przesłana pisma w postępowaniu przedprocesowym czy procesowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + cztery =

»Podobne materiały

Zakup samochodu na Allegro za bardzo niską cenę

Zakupiłem przez Allegro samochód, wybierając opcję „Kup teraz”. Był to Opel Astra z 2000 r., sprawny – za dziwną cenę 15 PLN. Zaraz po zakupie zadzwonił do mnie sprzedający, mówiąc, że podana cena jest błędna i on nie sprzeda auta za grosze. Wydaje mi się,

Samochód używany sprzedany z wadami a roszczenia kupującego

Niedawno sprzedałem samochód używany. Poinformowałem kupującego o wszystkich wadach i usterkach samochodu. Cenę określiłem na 20 tys. zł, mimo że wartość rynkowa takiego samochodu to ok. 35 tys. zł. Wczoraj (dwa tygodnie po sprzedaży) dostałem pismo od prawnik

Oświadczenie pozorne a prawo do działki

Kilkanaście lat temu zakupiłem część działki, która miała należeć (w czterech równych częściach) do czterech osób. Podczas podpisywania aktu notarialnego nie posiadałem ważnego dowodu tożsamości, dlatego wraz z kolegą ustaliłem, że to on kupi moją część ziemi. Formalnie
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »