.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odesłanie produktu z Allegro

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 11.12.2019

Zakupiłam na Allegro produkt - kosmetyk. Po ponad tygodniu Allegro zainterweniowało i miałam dostać towar. Odpisałam jednak pani, że już go nie chcę i że sprzedawca ma dokonać zwrotu należności. Telefonu nie odbierała. Produkt przyszedł, odesłałam go bez otwierania. Sprzedawca twierdzi, że niby używałam kosmetyku, a ja nawet nie otwarłam paczki! Czy mogę teraz, po zakupie i odesłaniu produktu z Allegro, domagać się przeznaczenia moich pieniędzy na konto jakiejś fundacji? Sprzedawca nieuczciwy, zwłaszcza że kosmetyk wyglądał na dużo mniejszy, niż miał być.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odesłanie produktu z Allegro

Fot. Fotolia

Regulacje prawne dotyczące umów zawieranych na odległość

25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa, której celem była unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Jest to ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.). W ustawie o prawach konsumenta zmodyfikowane zostały zasady regulujące prawo odstąpienia od umowy, regulowane wcześniej przez ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

Zgodnie z tymi regulacjami konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy. Skutkiem odstąpienia od umowy przez konsumenta jest uważanie umowy za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W skrócie należy przyjąć, że konsument może produkt odpakować, otworzyć, przymierzyć itd., a sprzedawca nie może z tego powodu uniemożliwić klientowi zwrotu towaru.

 

Sprzedająca (o ile jest przedsiębiorcą) powinna zaakceptować Pani oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesłane w jakiejś formie, np. poprzez e-maila.

 

Proszę pamiętać, iż w przypadku zakupu na Allegro sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu, jeśli:

 

 • otrzymał oświadczenie o zwrocie wysłane po upływie 14 dni od daty otrzymania przez kupującego towaru;
 • przedmiotem sprzedaży są: produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia;
 • usługi zakwaterowania innego niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomiczne, usługi związane z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dzienniki, periodyki lub czasopisma (z wyjątkiem umów o prenumeratę);
 • usługi lub przedmioty, których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
 • treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • sprzedający jest osobą prywatną;
 • sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy.

Brak informacji o prawie do odstąpienia od umowy

Warto również pamiętać, że jeżeli Pani jako konsument nie została poinformowana o prawie do odstąpienia od umowy, może skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli jednak w tym okresie sprzedający przekaże taką informację, to termin upływa po 14 dniach od momentu jej otrzymania. Brak informacyjny, o którym tutaj mowa, to niedołączenie do przesyłanego produktu pisemnego wyciągu informacyjnego zawierającego informacje o:

 

 • imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
 • istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
 • cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
 • zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
 • kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
 • prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3 wskazanej na wstępie ustawy,
 • kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
 • terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
 • minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 • miejscu i sposobie składania reklamacji,
 • prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3 wskazanej na wstępie ustawy.

Sprzedający – osoba fizyczna

Nieco inaczej będzie się przedstawiać sytuacja, gdy sprzedającym jest osoba fizyczna. Należy tu wziąć pod uwagę zakres uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 z póżn.zm.).

 

Zgodnie z brzmieniem art. 556–5561  Kodeksu cywilnego „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną polegającą na jej niezgodności z umową w szczególności jeżeli rzecz sprzedana:

 

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.

 

Za rzecz wadliwą będzie zatem uznana rzecz, która nie posiada wartości lub użyteczności zgodnych z celem umowy, przeznaczeniem rzeczy wynikającym z okoliczności lub przeznaczenia tej rzeczy. Wada fizyczna wystąpi również wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewniał kupującego (np. co do nieprzemakalności kupowanych butów). Nie chodzi w tym wypadku jedynie o ustne złożenie zapewnienia przez sprzedawcę. Skutek analogiczny do złożenia przez sprzedawcę takiego zapewnienia wywierają informacje, oznaczenia, objaśnienia, czy też np. różnego rodzaju symbole umieszczone na sprzedawanej rzeczy, czy też jego opakowaniu.

 

Jeżeli rzecz sprzedana wykazuje się powyższymi wadami, to Pani jako kupująca może:

 

 1. od umowy odstąpić,
 2. żądać obniżenia ceny.

 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi można rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć ( art. 558 Kodeksu cywilnego, a także pkt 7.8. regulaminu Allegro.pl), jednakże wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca w opisie transakcji zataił podstępnie wadę przed kupującym.

 

A zatem w zależności od statusu sprzedającej ma Pani różne drogi postępowania, które należy dostosować do swojego przypadku zakupu i zwrotu produktu z Allegro.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 4 minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl