Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odebranie prawa jazdy po zatrzymaniu za granicą

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 13.03.2018

W 2015 roku zostałem zatrzymany przez policję za granicą, w Holandii, prowadziłem samochód pod wpływem alkoholu. Prawo jazdy zostało mi zatrzymane przez policję holenderska oraz dostałem zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi na 6 miesięcy. Kara, którą orzekł sąd, dawno minęła, jednak sąd odesłał prawo jazdy do polskiej ambasady, po czym ambasada odesłała do starostwa, które to prawo jazdy mi wydało. Jak się tłumaczyć w danym starostwie, aby prawo jazdy zabrane za granicą zostało mi wydane? Dodam tylko, że starostwo myśli, że wydany dokument został mi zmieniony na holenderskie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż przepisy nie przewidują szczególnej procedury dla zwrotu prawa jazdy zatrzymanego za granicą. Zastosowanie znajdują więc w tej kwestii przepisy ogólne.

 

Zatrzymanie prawa jazdy i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie powodują automatycznie utraty uprawnień, ale ich zawieszenie. Możliwe jest odzyskanie zatrzymanego prawa jazdy po okresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeśli nie utraciło ono w tym czasie ważności. W takim bowiem przypadku wyrabiamy nowy dokument.

 

W celu odzyskania prawa jazdy należy złożyć do starostwa wniosek o wydanie prawa jazdy (wnioski powinny być dostępne w starostwie), w którym należy zaznaczyć, że sprawa dotyczy zwrotu zatrzymanego prawa jazdy. We wniosku o wydanie prawa jazdy, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami:

 

„Art. 12

1. Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

1) u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;

3) w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;

4) posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;

5) która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia;

6) której prawo jazdy zostało wymienione w trybie art. 97 ust. 1 i 2;

7) która rozpoczęła w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, procedurę wymiany prawa jazdy na krajowe prawo jazdy lub procedurę wydania wtórnika polskiego krajowego prawa jazdy”.

 

Jak widzimy, cytowany przepis zabrania wydania prawa jazdy, w przypadku jeśli w stosunku do kierowcy orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przesłanka ta nie została ograniczona jedynie do polskich sądów. Co za tym idzie, można przyjąć, że dotyczy także orzeczeń wydanych przez sądy zagraniczne. Tym niemniej, jak wynika z Pana opisu sytuacji, okres, na który orzeczony został wobec Pana środek karny, w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, już dawno upłynął. Co za tym idzie, brak jest w Pana przypadku teoretycznie żadnych podstaw do odmowy wydania prawa jazdy w oparciu o cytowany przepis.

 

Problem z odzyskaniem dokumentu może dotyczyć nieporozumienia odnośnie jego wymiany na zagraniczne prawo jazdy. Zgodnie bowiem z § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami:

 

„Prawo jazdy wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymane od organu zagranicznego, który dokonał jego wymiany na zagraniczne prawo jazdy, unieważnia się przez obcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i umieszcza się w aktach ewidencyjnych kierowców, wprowadzając jednocześnie odpowiednie dane do wniosku i systemu teleinformatycznego. Jeżeli prawo jazdy wymienione na zagraniczne nie jest autentyczne, organ polski niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ zagraniczny, który dokonał wymiany”.

 

Jak Pan widzi, jeśli prawo jazdy jest w starostwie jako unieważnione ze względu na jego wymianę, to obawiam się że konieczne będzie wyrobienie nowego dokumentu. Udowodnienie że nie posiada Pan zagranicznego prawa jazdy, co również stanowi przesłankę odmowy wydania polskiego dokumentu (art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami), będzie stosunkowo łatwe, ponieważ organ z urzędu zobligowany jest sprawdzić tę okoliczność, zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o kierujących pojazdami:

 

„W celu wydania prawa jazdy właściwy organ wydający prawo jazdy zwraca się do odpowiednich organów państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, o potwierdzenie, że osoba ubiegająca się o uprawnienie nie posiada prawa jazdy wydanego w jednym z tych państw ani nie rozpoczęła procedury wymiany prawa jazdy na krajowe prawo jazdy lub procedury wydania wtórnika polskiego krajowego prawa jazdy”.

 

Sytuacja w Pana przypadku jest o tyle dziwna, o ile wraz z prawem jazdy powinien zostać przekazany do starostwa odpis wyroku sądu Holenderskiego orzekającego zakaz prowadzenia pojazdów bądź choćby informacja w tym zakresie. Dlatego też mogą pojawić się jakieś nieprzewidywalne utrudnienia w odzyskaniu prawa jazdy, jako że to najprawdopodobniej zostało unieważnione przez obcięcie rogu. Co za tym idzie, konieczne będzie wyrobienie nowego dokumentu, za co odpowiedzialność powinien de facto ponieść urząd. Tym niemniej, w razie odmowy zwrotu dokumentu ze strony starostwa zawsze przysługuje Panu droga odwoławcza. Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni do właściwego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem starostwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus zero =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki