Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oddanie do nieodpłatnego używania

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 02.07.2012

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wybudowała budynek i oddała do użytkowania w 2007 r., odliczając VAT. Planuje utworzyć spółkę i chce jej przekazać połowę budynku na kilka miesięcy (później odda cały skład). Notariusz nie zgadza się na spisanie umowy dotyczącej połowy nieruchomości. Czy można wnieść budynek aportem, jako oddanie do nieodpłatnego używania przez wspólnika? Czy można sporządzić umowę użyczenia? Jak wtedy wygląda sprawa PCC i VAT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wkład wspólnika do spółki cywilnej może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Zgodnie z art. 862 Kodeksu cywilnego„jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść do spółki własność rzeczy, do wykonania tego zobowiązania, jak również do odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz do niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Jeżeli rzeczy mają być wniesione tylko do używania, stosuje się odpowiednio w powyższym zakresie przepisy o najmie”.

 

Jak wskazuje Roman Uliasz:

 

„Wniesienie rzeczy do używania posiada swoją specyfikę i nie można uznać, że mamy do czynienia z zawarciem pomiędzy wspólnikiem wnoszącym ten wkład a pozostałymi wspólnikami umowy najmu. Czynność wniesienia wkładu jest natomiast podobna w swoim skutku gospodarczym do skutku wywieranego przez umowę najmu; nie następuje bowiem przejście własności rzeczy na drugą stronę stosunku prawnego, ale ta druga strona zyskuje uprawnienie do używania przedmiotu wkładu (drugą stroną są w przypadku umowy spółki cywilnej wszyscy jej wspólnicy). Jedynie podobieństwo, a nie tożsamość obu czynności prawnych przejawia się w tym, że do wniesienia rzeczy do używania przepisy o najmie (art. 659-692 k.c.) stosuje się tylko odpowiednio (co może jednak nastręczać trudności, zwłaszcza jeżeli chodzi o odpowiednie stosowanie art. 664 k.c.)” (R. Uliasz, Komentarz do art. 862 Kodeksu cywilnego, w: Komentarz do art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93), LEX/el., 2010).

 

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podgalają umowy spółek i ich zmiany – stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5%.

 

W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

 

Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie spółki – przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania – roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania. Podstawę opodatkowania może stanowić tu zgodnie z oświadczeniem podatnika:

 

  • wartość świadczeń za lat 10 albo
  • wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

 

Powyższe wynika z art. 6 ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Reasumują zatem powyższy fragment, moim zdaniem niezależnie, czy użyczenie będzie wkładem do spółki, czy ustanowione zostanie na bazie umowy użyczenie w okresie późniejszym, podlegać będzie bądź jako umowa spółki, bądź jako jej zmiana podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%. Podstawą opodatkowania dla użyczenia na czas nieokreślony (oddania do nieodpłatnego używania), które w zamiarze trwać ma ponad 10 lat, na ogół ustala się wartość świadczeń za lat 10, tj. podstawą opodatkowania byłoby 40% wartości rzeczy oddanej do użytkowania.

 

Nie wszyscy jednak są tego zdania, w doktrynie pojawiają się zdania odrębne. Adam Bartosiewicz twierdzi przykładowo, że przy wniesieniu do spółki przy jej zakładaniu prawa do używania nie powstaje obowiązek „zaliczenia do podstawy opodatkowania czynności »umowy spółki« ani wartości nieruchomości, ani 4% wartości tej nieruchomości (rocznej wartości użytkowania)”, co argumentuje wsposób następujący:

 

„Do spółki cywilnej może być wniesione – jako wkład – prawo do używania przez spółkę nieruchomości (budynku). Wówczas do spółki nie jest wnoszona cała nieruchomość jako wkład, lecz wkładem jest wyłącznie prawo do jej używania.

 

Należy zwrócić uwagę, że art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. e) u.p.c.c. stanowi, iż podstawą opodatkowania przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania jest roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania.

 

Należałoby zatem zastanowić się, czy w przypadku zawierania umowy spółki cywilnej, gdzie zawiązując spółkę wspólnik wnosi prawo do używania nieruchomości, do podstawy opodatkowania przyjąć należy owe 4% wartości rynkowej tej nieruchomości.

 

Z art. 1 ust. 3 pkt 1 u.p.c.c. wynika jednak, że oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania uznaje się za jeden z przypadków zmiany umowy spółki – zmiany podlegającej podatkowi. Właśnie z tym konkretnym przypadkiem wiązać należy ten szczególny przepis określający podstawę opodatkowania dla oddania rzeczy lub prawa do używania spółce. Nie można zaś uznać, że zawarcie umowy spółki – w ramach którego następuje wniesienie do spółki prawa do używania nieruchomości – jest jednocześnie na potrzeby u.p.c.c., zmianą umowy spółki cywilnej”.

 

Konkludując, oddanie rzeczy do nieodpłatnego używania istniejącej spółce przez wspólnika stanowi podlegającą opodatkowaniu zmianę umowy spółki; problematyczne jest, czy przy zakładaniu spółki wniesienie tylko do używania rzeczy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – wydaje się jednak, że organy podatkowe uważają, iż również w tym przypadku podlega to opodatkowaniu.

 

Odnośnie podatku od towarów i usług – R. Kowalski słusznie wskazuje:

 

„W aktualnym stanie prawnym (począwszy od 1 kwietnia 2009 r.) czynność podlegająca na wniesieniu przez podatnika VAT aportu do spółki nie korzysta już z żadnych szczególnych preferencji podatkowych w VAT (sam fakt, że zbycie dokonywane jest w ramach aportu nie decyduje – jak to było wcześniej – o zastosowaniu zwolnienia od VAT). Podkreślić trzeba, że identyczny skutek jest w przypadku WNIESIENIA (czyli nie sama podpisanie umowy a wykonanie świadczenia podlega opodatkowaniu) aportu do spółki osobowej i do spółki kapitałowej. Jak w przypadku każdego innego świadczenia, aby czynność wniesienia wkładu niepieniężnego podlegała opodatkowaniu VAT musi być wykonana w ramach działalności gospodarczej podatnika. Istotnym jest to, że podatnikiem w takiej sytuacji (z tytułu wykonania takiej czynności) jest wnoszący aport, a nie spółka otrzymująca wkład niepieniężny. Tym samym, wniesienie aportu do spółki (w tym osobowej – również cywilnej) przez podatnika VAT podlega opodatkowaniu VAT. Gdyby wspólnik wnoszący wkład niepieniężny nie działał jako podatnik – tzn. wnosiłby do spółki składniki majątku prywatnego, nie wykorzystywanego w ramach działalności gospodarczej – wówczas wniesienia aportu nie podlegałoby opodatkowaniu VAT” (Vademecum Doradcy Podatkowego – 146882).

 

Oczywiście w zakresie, w jakim użyczona nieruchomość wykorzystywane będzie do wykonywania czynności opodatkowanych, spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Problematyczne jest natomiast ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług takiego aportu.

 

„Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika” (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT).

 

W przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika (art. 29 ust. 1) – jak ustalić, jaki jest ten koszt i w jakim okresie należy go liczyć, ustawa już nie wskazuje.

 

Niebędące tzw. aportem „używanie rzeczy na podstawie umowy użyczenia nie wywołuje dla biorącego w używanie żadnych skutków na gruncie VAT” (Tomasz Krywan,Umowa użyczenia a podatek od towarów i usług, w: Vademecum Doradcy Podatkowego).

 

Kończąc – jako że w spółce cywilnej udział w zysku w zasadzie ustalony może być dowolnie (tzn. nie musi odpowiadać wartości wniesionego wkładu), jeśli celem jest utworzenie spółki w budynku o którym mowa – prostszym i niebudzącym takich kontrowersji jest oddanie spółce nieruchomości w najem, co w zupełności wystarcza do jej założenia i funkcjonowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus VI =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »