Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oddanie budynku do użytkowania a legalizacja obiektu

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 28.04.2011

Należący do mnie budynek został wybudowany w 1990 r. na podstawie pozwolenia na budowę z roku 1989. Później pisemnie dokonałem do urzędu miejskiego zgłoszenia do użytkowania. Czy te działania wystarczyły, by budynek został zalegalizowany? Zezwolenie wymagało tylko zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia budowy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W dacie uzyskania pozwolenia na budowę, tj. w 1989 r., obowiązywały przepisy niestosowanej już ustawy z dnia z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane, (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 229 z późn. zm.) – aktualnie kwestie te reguluje bowiem ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

 

Dlatego też do oceny, czy do legalizacji wystarczyło pisemne zgłoszenie budynku do użytkowania, należy stosować przepisy poprzednio obowiązującej ustawy Prawo budowlane z 1974 r.

 

Potwierdza to także pogląd wyrażony w wyroku WSA w Warszawie z dnia 21.09.2005 r., sygn. akt VII SA/Wa 244/05, zgodnie z którym „do obiektu całkowicie wybudowanego w czasie obowiązywania ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.), w zakresie regulacji dotyczącej pozwolenia na użytkowanie stosuje się również unormowania tej samej ustawy. Pozwolenie na użytkowanie jest bowiem jednym z etapów (końcowych) legalizacji samowolnie wzniesionego obiektu budowlanego. Sprawa podlega ocenie na podstawie unormowań zawartych w art. 42 ww. ustawy z 1974 r.”

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego „roboty budowlane, z wyjątkiem rozbiórek, można było rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę”. Pozwolenie na budowę uprawniało do rozpoczęcia i wykonywania robót budowlanych. W razie potrzeby w pozwoleniu określano warunki i wymagania, które powinny być zachowane przy prowadzeniu robót (art. 29 ust. 1).

 

Zgodnie z art. 40 ustawy w wypadku wybudowania obiektu budowlanego niezgodnie z przepisami, jeżeli nie zachodziły okoliczności określone w art. 37 (tj. jego przymusowa rozbiórka), właściwy terenowy organ administracji państwowej wydawał inwestorowi, właścicielowi lub zarządcy decyzję nakazującą wykonanie w oznaczonym terminie zmian lub przeróbek, niezbędnych do doprowadzenia obiektu budowlanego, terenu nieruchomości lub strefy ochronnej do stanu zgodnego z przepisami.

 

W art. 42 ust. 1-3 Prawa budowlanego było określone, że „inwestor, właściciel lub zarządca może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego, co do którego wydano przewidziany w art. 40 nakaz dokonania zmian lub przeróbek, dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy terenowy organ administracji państwowej”. Podstawą do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego było stwierdzenie zdatności do użytku wykonanego obiektu.

 

Poza wyżej wymienionym wypadkiem właściwy terenowy organ administracji państwowej mógł nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego, gdy było to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia, ochrony środowiska albo innymi względami interesu społecznego.

 

W związku z tym pozwolenie na użytkowanie obiektu mogło być wydane w przypadku: wydania decyzji o nakazie dokonania zmian lub przeróbek (art. 40 Prawa budowlanego w związku z art. 42 ust. 1) oraz gdy było to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia, ochrony środowiska albo innymi względami interesu społecznego (art. 42 ust. 2).

 

W Pańskiej decyzji o pozwoleniu na budowę nie określono wymogu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale – jak wnioskuję z treści pytania – budynek został zgłoszony do użytkowania.

 

Nie ulega wątpliwości, że formą legalizacji jest pozwolenie na użytkowanie, co wynika z poglądu wyrażonego w wyroku WSA w Warszawie z dnia 09.10.2007 r., sygn. akt VII SA/Wa 1186/07: „formą legalizacji w sytuacji, gdy obiekt spełnia wszystkie wymogi prawa budowlanego jest pozwolenie na jego użytkowanie, które jest jednocześnie stwierdzeniem zdatności obiektu do użytkowania wykonanego obiektu. Przez zdatność do użytku należy również rozumieć takie zrealizowanie obiektu, iż nie narusza on uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym właściciela działki sąsiedniej”.

 

Jeżeli dokonał Pan zgłoszenia obiektu do użytkowania (a w pozwoleniu na budowę nie było takiego wymogu), to należałoby uznać to za wystarczające do legalizacji obiektu. Oczywiście, jeżeli nie zachodzą wskazane sytuacje wymagające uzyskania takiego pozwolenia (art. 10 i 42 Prawa budowlanego).

 

Stanowisko takie można wywieść z cytowanego już wyroku WSA w Warszawie z dnia 09.10.2007 r., w którym sąd również stwierdził, że „jeżeli nie zachodziły przesłanki do nakazania rozbiórki obiektu budowlanego, organ administracji państwowej powinien usankcjonować popełnienie naruszenia prawa polegające na wybudowaniu obiektu bez pozwolenia na budowę, przyjmując zawiadomienie o oddaniu obiektu do użytku, bądź nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia i wydać mu pozwolenie na użytkowanie”.

 

W związku z tym, że posiadał Pan pozwolenie na budowę, nie wydaje się, aby było konieczne jeszcze uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku. W sytuacjach wskazanych w art. 42 ustawy organ powinien nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a więc powinno to wynikać z dokumentacji. Ponadto, w oparciu o pogląd wyrażony w wymienionym orzeczeniu, można stwierdzić, że dopiero w razie braku takiego pozwolenia na budowę (czyli samowoli budowlanej), konieczne było – gdy nie zachodziły przesłanki do rozbiórki obiektu na podstawie art. 37 Prawa budowlanego – uzyskanie pozwolenia na budowę i wydanie przez organ pozwolenia na użytkowanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus 10 =

»Podobne materiały

Pozwolenie na użytkowanie

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wybudowałem dom i rozpocząłem użytkowanie w 1992 r., meldując w nim całą rodzinę. Czy muszę dokonać zgłoszenia, że budowa została zakończona w 1992 r. i wystąpić o pozwolenie na użytkowanie? Nie ma opisanego takiego obowiązku w pozwoleniu na budowę. M

Pozwolenie na użytkowanie budynku

Wybudowałem dom, mając pozwolenie na budowę. Budowę rozpocząłem w 1991 r., a legalizację uzyskałem w 2004 r. Okazało się, że w czasie budowy pewne rzeczy zostały zmienione w stosunku do projektu, m.in. zamurowałem ścianę pod balkonem, wylałem schody i zadaszyłem je, zamiast okna wstawiłem drzwi, oci

Legalizacja dobudówki

Mieszkam we wspólnocie mieszkaniowej. W latach 1986-1987, kiedy właścicielem i administratorem budynku był ADM, wykonano dobudówkę w postaci zadaszenia nad wejściem do piwnicy. W dokumentacji przejętej od ADM nie ma żadnej wzmianki na temat tego zadaszenia. Jeden z członków wspólnoty zgłosił do

Oddanie do nieodpłatnego używania

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wybudowała budynek i oddała do użytkowania w 2007 r., odliczając VAT. Planuje utworzyć spółkę i chce jej przekazać połowę budynku na kilka miesięcy (później odda cały skład). Notariusz nie zgadza się na spisanie umowy dotyczącej połowy nieruchom
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »