Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oddanie budynku do użytkowania

Autor: Ewa Szczepanik-Kurowska • Opublikowane: 14.11.2009

Artykuł omawia dwa tryby oddania budynku do użytkowania: oddanie z obowiązkiem zawiadomienia o zakończeniu budowy i oddanie z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; dalej w skrócie „P.b.”) przewiduje dwa tryby oddania budynku do użytkowania.

 

W pierwszym przypadku inwestor zawiadamia właściwy organ o zakończeniu budowy. Następnie, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia organowi ten nie zgłosi sprzeciwu, można przystąpić do użytkowania (art. 54 P.b.). Jest to tzw. „milcząca zgoda” organu.

 

Tryb drugi odnosi się do ściśle określonych sytuacji, w przypadku których inwestor przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego musi uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (art. 55 P.b.).

 

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wymagane jest:

 

 1. Gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
 2. Kiedy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo w art. 51 ust. 4 P.b., tj. w przypadku legalizacji samowoli budowlanej bądź budowy znacząco odbiegającej od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków określonych w pozwoleniu na budowę.
 3. W stosunku do obiektów zaliczonych do kategorii: V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy Prawo budowlane i są to:
  • obiekty sportowe i rekreacyjne, takie jak stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie, hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny;
  • budynki kultury, nauki i oświaty, takie jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych;
  • budynki kultu religijnego, takie jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria;
  • budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, takie jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, żłobki, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze;
  • budynki administracji publicznej, budynki sejmu, senatu, kancelarii prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane sił zbrojnych;
  • budynki mieszkalne niewymienione wyżej;
  • budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, takie jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne;
  • budynki biurowe i konferencyjne;
  • budynki handlu, gastronomii i usług, takie jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe;
  • budynki przemysłowe, takie jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe (budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty), a także budynki kolejowe (nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego);
  • stacje paliw;
  • place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi;
  • obiekty gospodarki wodnej, takie jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne;
  • budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, takie jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne;
  • drogowe i kolejowe obiekty mostowe, takie jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele;
  • wolnostojące kominy i maszty;
  • obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, takie jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków

   – o odpowiednim współczynniku kategorii oraz wielkości obiektu.

 

Oba tryby oddania budynku do użytkowania odnoszą się do tych obiektów budowlanych, do których wzniesienia potrzebne było pozwolenie na budowę. Wobec tego, budując obiekt budowlany wymagający jedynie zgłoszenia (art. 29 ust. 1 P.b.), np. ogrodzenie od strony drogi – inwestor nie musi oddawać budynku do użytkowania.

 

Należy zaznaczyć, że regulacje dotyczące oddania budynku do użytkowania w odpowiednim organie odnoszą się tylko do budowy obiektów budowlanych, a więc wykonania obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowy, rozbudowy i nadbudowy. Nie obejmują natomiast przebudowy czy remontu, wobec czego w przypadku np. przebudowy – oddanie do użytkowania nie będzie konieczne.

 

W obu trybach oddania budynku do użytkowania (zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie) inwestor ma obowiązek dołączyć szereg, wymienionych w art. 57 P.b., dokumentów.


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.11.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IX - 5 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki