Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 22.11.2012

W związku z brakiem wypłaty wynagrodzenia odeszłam z firmy. Sąd jak do tej pory nie wydał postanowienia dotyczącego wniosku zarządu firmy o postępowanie układowe. Nie wiem, kiedy sąd wyda takie orzeczenie, a przecież od tego zależy domaganie się przeze mnie zwrotu długu. Słyszałam też, że spółka chce jednak ogłosić upadłość, ale grozi jej oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 12 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy „w razie niewypłacalności pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze, podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu”.

 

„Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają należności główne z tytułu:

 

1) wynagrodzenia za pracę;

2) przysługujących pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy:

 

  1. wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2. wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
  3. wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
  4. odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  5. ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,
  6. odszkodowania, o którym mowa w art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
  7. dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy;

 

3) składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych”.

 

Roszczenia z tytułów wynagrodzenia za pracę podlegają zaspokojeniu za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

 

Roszczenia z tytułów wymienionych w ust. 2 podlegają zaspokojeniu także w przypadku, gdy uprawnienie do nich powstanie w dniu stanowiącym datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w dniu ustania stosunku pracy.

 

Zgodnie zaś z art. 3 tej samej ustawy „niewypłacalność pracodawcy zachodzi, gdy sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, wyda postanowienie o:

 

1) ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika;

2) ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu;

3) zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika;

4) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

5) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania”.

 

Datą niewypłacalności jest data wydania postanowienia sądu upadłościowego o ogłoszeniu upadłości pracodawcy lub data wydania postanowienia sądu upadłościowego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy.

 

Co więcej, zgodnie z art. 8a. ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy „niewypłacalność pracodawcy, zachodzi również w razie niezaspokojenia roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, trwającego dłużej niż 2 miesiące”. W takim przypadku datą wystąpienia niewypłacalności pracodawcy jest dzień upływu terminu 2 miesięcznego.

 

Zgodnie z art. 27. ust 3 „postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku”. Niestety termin 2 miesięcy jest dla sądu terminem jedynie instrukcyjnym, a jego przekroczenie nie wiąże się dla sądu z żadnymi konsekwencjami i często cała procedura ogłoszenia upadłości trwa znacznie dłużej.

 

Na podstawie art. 14a ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy „w okresie od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy do dnia wydania przez sąd postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości, pracodawca może złożyć do marszałka województwa wniosek o wypłatę zaliczek przeznaczonych na zaspokojenie niezaspokojonych świadczeń pracowniczych, w kwocie niezaspokojonych świadczeń należnych uprawnionemu pracownikowi, nie wyższej jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu wypłaty zaliczki”. Zaliczki takie, są wypłacane bezpośrednio pracownikowi.

 

Co jednak najistotniejsze z Pani punktu widzenia, zgodnie z art. 16 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy „wypłata świadczeń może nastąpić także na podstawie wniosku pracownika, byłego pracownika lub uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika. Wniosek ten, składa się marszałkowi województwa, właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy, nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od terminów przewidzianych do złożenia wykazu lub wykazu uzupełniającego, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2” – poniżej:

 

„Art. 15. 1.W okresie jednego miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza i składa marszałek województwa zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń, zwany dalej "zbiorczym wykazem", określając osoby uprawnione, o których mowa w art. 10, oraz tytuły i wysokość roszczeń wnioskowanych do zaspokojenia ze środków Funduszu. Zbiorczy wykaz obejmuje roszczenia z okresów poprzedzających datę niewypłacalności pracodawcy.

 

2. Jeżeli zaspokojeniu podlegają roszczenia z okresów następujących po dacie niewypłacalności pracodawcy, podmiot określony w ust. 1 sporządza i składa marszałek województwa niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy osób uprawnionych wykazy uzupełniające; wykazy obejmują wskazanie tych osób oraz tytuły i wysokość roszczeń.

 

3. Zbiorczy wykaz i wykazy uzupełniające składa się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy.

 

4. Marszałek województwa, o którym mowa w ust. 3, po stwierdzeniu zgodności zbiorczego wykazu lub wykazu uzupełniającego z przepisami ustawy przekazuje niezwłocznie odpowiednie środki finansowe Funduszu podmiotowi określonemu w ust. 1, który wypłaca uprawnionym osobom świadczenia przewidziane w ustawie”.

 

Niestety zgodnie z art. 174 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli wytoczy Pani teraz powództwo o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę, sąd zawiesi to postępowanie z urzędu, jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, a strona pozbawiona została prawa zarządu masą upadłości, albo ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku strony z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej pozwanego sąd umarzy postępowanie, a Pani będzie uprawniona do dochodzenia roszczeń jedynie w postępowaniu upadłościowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + I =

»Podobne materiały

Czas gotowości do pracy

Dwa lata temu mąż został odwołany z funkcji prezesa spółdzielni pracy. Nie rozwiązano z nim w ogóle spółdzielczej umowy o pracę. Wyrokiem sądu pracy stwierdzono, że pozostawał on w ciągłym stosunku pracy. Wystąpiliśmy do spółdzielni o wypłatę zaległego wynagrodzenia za czas go

Zasiłek dla bezrobotnych a nagroda jubileuszowa

Jestem pracownikiem banku, gdzie jest wypłacana nagroda jubileuszowa. W latach 2000 oraz 2005 pobierałam zasiłek dla bezrobotnych łącznie przez okres jednego roku. Przez 7 miesięcy miałam opłacane składki w KRUS, jako że mój mąż prowadził gospodarstwo rolne. Zakład pracy odmówił mi

Wyrównanie wynagrodzenia po przywróceniu do pracy

Pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z naruszeniem przepisów Kodeksu pracy. Postanowieniem sądu zostałam przywrócona do pracy na poprzednie warunki pracy i płacy. W czasie pozostawania bez pracy do dnia porodu przebywałam na zasiłku chorobowym należny

Czy możliwa jest upadłość konsumencka?

Interesuje mnie upadłość konsumencka. Chciałbym się dowiedzieć, czy taka upadłość konsumencka w moim wypadku ma w ogóle sens. Otóż jestem osobą niepełnosprawną z drugą grupą. Obecnie mam trzy kredyty na ponad 30 000 zł i cztery karty kredytowe na ponad 5000 zł. Nie mam żadnego w

Upadłość konsumencka

W 2009 roku wzięłam duży kredyt pod zastaw mieszkania. Niestety parę miesięcy później straciłam pracę i przestałam go spłacać. Kwota długu razem z odsetkami, innych pożyczek, a także zaległości czynszowych urosła do kilkuset tysięcy złotych. Obecnie wprawdzie pracuję, ale nie da

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Z powodów niezależnych ode mnie mój sklep utracił płynność finansową. Mam większe koszty niż przychody i nie wiem, czy to jeszcze ulegnie zmianie. Czy dobrym pomysłem jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości? A może jeszcze ratować firmę jakimiś sposobami?

Termin upadłości spółki

Zgodziłam się na przejęcie udziałów w pewnej spółce i zostanie jej prezesem. Uprzedzono mnie, że spółka zanotowała w ubiegłym roku kilkanaście tysięcy złotych straty, ale uznałam, że sytuacja jest do opanowania. Okazało się jednak – o czym nie wiedziałam – że tegoroc
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »