Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odcięcie prądu za nielegalny pobór

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 24.12.2014

Przed dwoma laty zmarł mój mąż, a przed rokiem elektrownia wykryła u nas 1 fazę na lewo, o czym nie miałam pojęcia. Dostałam karę za nielegalny pobór ponad 6000 zł – zapożyczyłam się i od razu wpłaciłam połowę. Drugą połowę oddaję bardzo powoli, bo zostałam sama z małym dzieckiem i jestem obecnie bezrobotna. Czy elektrownia miała prawo mnie tak ukarać? Teraz cały czas upominają się o te kolejne 3000 plus odsetki, grożą mi odcięciem prądu. Co powinnam zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej przez Panią sytuacji zakład energetyczny ma prawo wystąpić o Pani ukaranie w dwóch odrębnych trybach. Pierwszy z nich to ukaranie Pani karą pieniężną w oparciu o przepisy prawa energetycznego, a drugi, znacznie groźniejszy, to wystąpienie na drogę postępowania karnego.

 

W przypadku gdy zakład stwierdzi, iż korzystała Pani nielegalnie z energii (dodatkowy licznik), będzie mógł nałożyć na Panią karę pieniężną, opierając się o przepisy ustawy Prawo energetyczne. Prawo energetyczne wyróżnia sytuacje, w których za nielegalny pobór energii elektrycznej uważa się:

 

  1. pobór energii przez korzystającego z niej bez wcześniejszego zawarcia umowy o dostawę,
  2. pobór energii z częściowym lub całkowitym pominięciem układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników), służących do rozliczeń pobieranej energii,
  3. ingerowanie w urządzenia pomiarowe w taki sposób, który prowadzi do zafałszowania dokonywanych pomiarów poboru prądu.

 

Zgodnie z artykułem 57 Prawa energetycznego w razie nielegalnego pobierania paliw lub energii, przedsiębiorstwo energetyczne może: 1) pobierać od odbiorcy, a w przypadku, gdy pobór paliw lub energii nastąpił bez zawarcia umowy, może pobierać od osoby lub osób nielegalnie pobierających paliwa lub energię opłatę w wysokości określonej w taryfie, chyba że nielegalne pobieranie paliw lub energii wynikało z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą odbiorca nie ponosi odpowiedzialności albo 2) dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

W tej sytuacji koniecznym jednak jest wykazanie, iż ponosi Pani odpowiedzialność za zainstalowanie dodatkowego licznika. W Pani sytuacji może Pani podnosić, iż licznik ten zainstalowany został przez byłego najemcę, a Pani wstąpiła w stosunek najmu oraz w umowy przez niego zawarte po jego śmierci. Jednocześnie może Pani podnosić, iż przy wcześniejszych kontrolach, nikt nie miał zastrzeżeń co do legalności liczników. Niestety Pani sytuacja jest bardzo trudna, bowiem była Pani małżonką poprzedniego właściciela. Zakład energetyczny będzie więc podnosić, iż w takiej sytuacji musiała Pani wiedzieć i godzić się na nielegalny pobór energii, a przynajmniej mieć tego świadomość, zwłaszcza iż zamieszkiwała już Pani w tym czasie we wskazanym lokalu. Jednak uważam, iż warto spróbować tej linii obrony. W tym celu powinna Pani złożyć pisemne oświadczenie dyrektorowi właściwego zakładu energetycznego dla Pani.

 

Jeżeli zakład nie przyzna Pani racji w tym zakresie, to wystąpi na drogę postępowania sądowego z pozwu o zapłatę przez Panią odszkodowania za pobór prądu bez opłaty, co tym samym naraziło zakład na straty. Przedsiębiorstwo energetyczne musi jednak udowodnić, że nastąpiło faktyczne pobranie energii elektrycznej. W tym celu dokonuje się specjalistycznych badań licznika, dzięki którym można stwierdzić czy pomiary rzeczywiście były nieprawdziwe, zafałszowane. O wysokości i zasadności odszkodowania orzekać będzie sąd, który wbrew stanowisku zakładu, może uznać rację Pani argumentacji i uwolnić Panią od odpowiedzialności. Niestety orzecznictwo sądowe stoi na stanowisku, iż „odpowiedzialnością cywilną z tytułu nielegalnego pobierania energii może być objęty odbiorca nawet w sytuacji, gdy zmian w zakresie działania licznika dokonała inna osoba”( wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 30 listopada 2007 r. II Ka 48/2007). Czyli nawet w przypadku gdy liczniki zainstalował Pani zmarły mąż bez Pani wiedzy, to Pani jako najemca lokalu w chwili gdy wykryto ten fakt, może być obciążona karą.

 

Zakłady energetyczne co do zasady wolą jednak korzystać z uprawnienia wskazanego w punkcie pierwszym, czyli nakładania kary, zgodnie z własnymi wewnętrznymi uregulowaniami, czyli w oparciu o wystawianą przez siebie fakturę. Jeżeli zaakceptuje Pani wysokość nałożonej na Panią kary, to wystarczy dokonać zapłaty ustalonej kwoty. Jeżeli nie wyrazi Pani zgody na wysokość nałożonej kary, to zakład energetyczny musi skierować sprawę do sądu, celem umożliwienia Pani obrony. „Odbiorca energii musi mieć możliwość sądowego sporu z jej dostawcą i dopiero uznanie roszczeń przez Sąd umożliwia zakładowi wystąpienie na drogę egzekucyjną. Dostawa energii odbywa się bowiem na podstawie umowy, a wynikające z niej roszczenia powinny być potwierdzone wyrokiem sądu powszechnego i to z niego, a nie z przepisu art. 57 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne musi wynikać tytuł wykonawczy (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 16 listopada 2005 r. I SA/Ke 290/2005).

 

Zawsze może Pani także wystąpić z pisemną prośbą do dyrektora zakładu o umorzenie nałożonej na Panią kary z uwagi na Pani ciężką sytuację rodzinną lub też o rozłożenie zapłaty na raty. Dość często zakład przychyla się do tych próśb. Celem uprawdopodobnienia tych okoliczności powinna Pani szczegółowo opisać swoją sytuację rodzinną i finansową, wskazując uzyskiwany przez Panią miesięczny dochód oraz wszelkie wydatki (kredyty, leki, czynsze itp.).

 

Zakład energetyczny może także obok dochodzenia zapłaty przez Panią kary (lub odszkodowania) złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przez Panią przestępstwa nielegalnego poboru energii, zwanego kradzieżą energii. Odpowiedzialność karna za tego rodzaju przestępstwo uregulowana jest w art. 278 § 5 w związku z § 1 Kodeksu karnego. Oznacza to, iż za kradzież energii grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, w przypadku uznania, iż czyn Pani stanowi wypadek mniejszej wagi, karą może być grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Ponadto przedsiębiorcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw energii, jeżeli zostanie stwierdzony nielegalny pobór. Jednak po zaniechaniu nielegalnego poboru zakład energetyczny powinien przywrócić dostarczanie energii niezwłocznie.

 

Musi się Pani niestety nastawić na konieczność zapłaty kary.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus IX =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki