Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 30.01.2013

Odbywam karę w systemie dozoru elektronicznego. Pracuję na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponieważ pracuję siedem dni w tygodniu, chciałbym starać się o wcześniejsze usunięcie nadajnika albo wydłużenie czasu pobytu poza miejscem stałego zamieszkania. Czy to możliwe?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usunięcie nadajnika oraz zezwolenie na pobyt poza miejscem stałego zamieszkania w innych godzinach niż uprzednio ustalone przy udzielaniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego należy do kompetencji odpowiednio sędziego i sądu penitencjarnego.

 

Jak stanowi przepis art. 25 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (zwanej dalej „ustawą”; t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960 ze zm.):

 

„Art. 25. 1. Usunięcie elektronicznego urządzenia rejestrującego lub nadajnika może nastąpić wyjątkowo, jeżeli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne lub osobiste skazanego i wymaga uprzedniej zgody sędziego penitencjarnego.

 

2. W przypadkach niecierpiących zwłoki zgody, o której mowa w ust. 1, może udzielić sądowy kurator zawodowy; zgoda sądowego kuratora zawodowego wymaga niezwłocznego zatwierdzenia przez sędziego penitencjarnego.

 

3. Po ustaniu przyczyny usunięcia urządzenia lub nadajnika sędzia penitencjarny, na wniosek sądowego kuratora zawodowego, zarządza jego ponowne zainstalowanie lub założenie”.

 

Istnienie podstaw do zdjęcia nadajnika lub usunięcia urządzenia rejestrującego jest oceniane przez sędziego penitencjarnego, zatem w stosownym wniosku powinien Pan podać szczegółowe argumenty, które w Pańskiej ocenie uzasadniają pozytywne rozpatrzenie prośby; muszą to być ważne względy natury zdrowotnej lub osobistej. Nie znam Pańskiej sytuacji, więc nie mogę się wypowiedzieć, czy taki wniosek ma szanse powodzenia, ale jak stanowi cytowany wyżej przepis, teoretyczna możliwość istnieje. Zdjęcie nadajnika jest rozwiązaniem zupełnie wyjątkowym i zawsze sędzia penitencjarny musi wnikliwie ocenić sytuację skazanego pod kątem zastosowania tej „ulgi”. Pozytywne ustosunkowanie się do wniosku z całą pewnością nie będzie zależne od tego, jak dawno zaczął Pan odbywanie kary w tym systemie.

 

Okres między usunięciem a ponownym zainstalowaniem elektronicznego urządzenia rejestrującego lub założeniem nadajnika stanowi przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (art. 26 ust. 1 ustawy). Jeżeli przerwa ta trwała przez okres równy co najmniej połowie kary pozbawienia wolności wykonywanej w tym systemie, sąd penitencjarny może warunkowo zawiesić wykonanie reszty kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.

 

Zmiana godzin przebywania poza stałym miejscem zamieszkania również jest możliwa, lecz podobnie jak usunięcie urządzenia rejestrującego lub nadajnika została uzależniona od zaistnienia określonych powodów po stronie skazanego. Jak stanowi przepis art. 20 ustawy: „W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, sąd penitencjarny może zmienić miejsce, w którym skazany ma przebywać, odbywając karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, a także zmienić przedziały czasu, w których skazany może oddalić się z tego miejsca”.

 

Ocenę, czy owe „wyjątkowe przypadki uzasadnione szczególnymi okolicznościami” mają miejsce, przeprowadzi uprawniony sąd penitencjarny, sprawujący nadzór nad odbywaniem przez Pana kary pozbawienia wolności, właściwy według miejsca stałego pobytu (art. 83b ustawy). Sam fakt, że pracuje Pan na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, nie stanowi podstawy do zmiany przedziałów czasowych, dlatego wniosek musi być umotywowany w sposób przemyślany. Na Pańską korzyść będzie działać podjęcie pracy już po rozpoczęciu odbywania kary, co naturalnie wymaga dostosowania godzin do nowych obowiązków.

 

Przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca, na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, powinny być dostosowane do rodzaju obowiązków skazanego oraz jego trybu życia i koniecznych czynności. W szczególności ustalenie tych godzin determinuje świadczenie pracy, wykonywanie praktyk religijnych lub korzystanie z posług religijnych, sprawowanie opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą, kształcenie i samokształcenie oraz wykonywanie twórczości własnej, korzystanie z urządzeń lub zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, komunikowanie się z obrońcą, pełnomocnikiem oraz wybranym przez siebie przedstawicielem, utrzymywanie więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami, korzystanie z opieki medycznej lub udział w terapii czy też dokonanie niezbędnych zakupów (art. 10 ustawy).

 

Kierując się zatem powyższymi powodami oraz zmianą okoliczności w tym zakresie, jaka zaistniała od czasu rozpoczęcia odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, może Pan wnosić do sądu penitencjarnego o zmianę godzin przebywania poza miejscem stałego zamieszkania w określonych dniach. Proszę jednak pamiętać, że zmiana tego przedziału wymaga również pisemnej zgody pełnoletnich osób zamieszkujących wspólnie ze skazanym (art. 20 w zw. z art. 11 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + 0 =

»Podobne materiały

Zgłoszenie śmierci osoby będącej stroną postępowania sądowego

Prowadzimy sprawę o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie. Jestem pełnomocnikiem mojego ojca. W przyszłym miesiącu ma się odbyć kolejna sprawa, prawdopodobnie ostatnia. Niestety, mój tata zmarł tydzień temu. Czy powinienem zawiadomić sąd o śmierci taty teraz, wysyłając odpowiednie pismo,

 

Odrzucenie apelacji przez sąd i dalsze czynności stron

Jestem stroną w sprawie o zniesienie współwłasności; sąd orzekł na moją korzyść. Jedna ze stron (przez adwokata) w ostatniej chwili zgłosiła apelację, ale z powodu niewniesienia opłat sąd ją odrzucił na posiedzeniu niejawnym. Czy sprawa jest zamknięta w związku z upływem terminu odwoławczego, czy te

 

Czy można zbyć udział w nieruchomości bez zgody współwłaścicieli?

Teściowie w 1973 r. pobudowali dom wspólnie z siostrą teściowej. Przy czym podzielono się, kto z czego korzysta. I tak parter zajęli teściowie, a piętro siostra. Dzielą wspólne wejście, strych, piwnicę i podwórko. Po śmieci swojego męża siostra teściowej nieoczekiwanie zapisała swoją część domu (tj.

 

System dozoru elektronicznego – czy warto się ponownie starać?

Mój krewny odsiaduje wyrok 1 roku za pobicie. Jest to jego trzecie skazanie, wszystkie były pod wpływem alkoholu. Starał się o dozór elektroniczny, ale mu odmówiono (nie stawił się do odbycia kary). Czy po dwóch miesiącach warto znów starać się o SDE? Czy warto wynająć adwokata do reprezentacji prze

 

Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie

Dostałem wyrok nakazowy sądu, w którym to uznaje się mnie winnym wykroczenia z artykułu 107 K.w. w zw. z art. 36 § 1 K.w., a jestem niewinny. Jak mogę się bronić? Dodam, że jedynym świadkiem oskarżenia była osoba ponoć pokrzywdzona.

 

Oskarżenie o złamanie tajemnicy obrad rady pedagogicznej

Zostałam oskarżona o złamanie tajemnicy obrad rady pedagogicznej. Podczas głosowania nad oceną z zachowania jednej z uczennic razem z wychowawczynią klasy byłam za oceną wyższą. Większość rady była za niższym stopniem. Po radzie pedagogicznej zapytana przez matkę dziewczynki o ocenę powiedziałam, że

 

Procedura odzyskania prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu

Zakończyła mi się kara za jazdę pod wpływem alkoholu w 2015 r. Od czego mam zacząć, aby odzyskać prawo jazdy? Wiem, że muszą być badania, ale minęło już piec lat, czy to coś zmienia? Czy czeka mnie egzamin albo powtórny kurs? 

 

Inwestycje na giełdzie w Polsce a rezydencja podatkowa w Szwajcarii - gdzie płacić podatki?

Od 10 lat mieszkam i pracuję w Szwajcarii. Z polski wyjechałem 13 lat temu i oprócz wizyt na święta dwa razy do roku nie mam kontaktów z krajem. Posiadam natomiast mieszkanie, które wynajmuję i płacę za nie podatek ryczałtowy. Jestem zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako nierezydent. Od 15 lat ko

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »