.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odbycie stażu kandydackiego

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 08.10.2012

Od kilkunastu lat jestem pracownikiem spółdzielni produkcyjnej. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony od 5 lat. Teraz postanowiłem wstąpić do spółdzielni, więc wyznaczono mi okres kandydacki. Czy na podstawie art. 200 § 5 Prawa spółdzielczego powinienem zostać zwolniony z odbycia stażu kandydackiego?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak podaje art. 200 § 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.):

 

„§ 5. Pracownicy spółdzielni zatrudnieni co najmniej dwanaście miesięcy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, ubiegający się o przyjęcie na członków spółdzielni, są zwolnieni od odbycia okresu kandydackiego. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia takiego pracownika na członka, jeżeli spełnia on wymagania statutowe, a spółdzielnia ma możność dalszego jego zatrudnienia”.

 

W związku z tym, jeżeli spełnia Pan – jako pracownik spółdzielni – wymóg zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, to jest Pan zwolniony z odbycia stażu kandydackiego. Z Pana opisu wynika, że wymóg ten Pan spełnia, ponieważ Pana okres zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony to 5 lat. Innymi wymogami określonymi w art. 200 § 5 ww. ustawy są: spełnianie przez pracownika wymogów statutowych oraz możność dalszego zatrudniania przez spółdzielnię. Jeżeli również te dwa wymogi są spełnione, to powinien Pan być zwolniony z odbycia stażu kandydackiego i przyjęty w poczet członków spółdzielni.

 

Wniosek ten potwierdza także analiza orzecznictwa, z której wynika, że staż kandydacki jest odpowiednikiem okresu próbnego przy nawiązaniu stosunku pracy. Jeżeli Pan jest zatrudniony w spółdzielni od kilkunastu lat, w tym 5 lat na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, to Pana umiejętności zawodowe są już znane.

 

W uzasadnieniu uchwały SN z dnia 2 lutego 1993 r. (sygn. akt III CZP 164/92) wskazano: „Celem okresu kandydackiego powinno być sprawdzenie walorów kandydata jako przyszłego członka spółdzielni pod względem zawodowym oraz umiejętności współżycia z innymi członkami spółdzielni. W praktyce, wobec faktu, że decyzja o przyjęciu na członka w rolniczej spółdzielni produkcyjnej zastrzeżona jest ustawowo do kompetencji walnego zgromadzenia, wprowadzenie instytucji kandydata na członka pozwala na dopuszczenie kandydata przez zarząd spółdzielni do wykonania pracy, jeżeli takie uprawnienie zarządu przewidziane zostało w statucie spółdzielni”.

 

W związku z powyższym, jeżeli spełnione są ww. wymogi z art. 200 § 5 ustawy, to powinien Pan być zwolniony z odbycia stażu kandydackiego i przyjęty w poczet członków spółdzielni.

 

Dlatego też proszę rozważyć wystąpienie do właściwych organów spółdzielni z pisemnym wnioskiem (deklaracją) o przyjęcie na członka spółdzielni i wskazaniem jako podstawy prawnej art. 200 § 5 Prawa spółdzielczego.

 

Tryb postępowania dotyczącego przyjęcia na członka spółdzielni powinien być określony w statucie spółdzielni.

 

Wynika to z art. 17 § 4 Prawa spółdzielczego:

 

„§ 4. Statut spółdzielni powinien wskazywać organ spółdzielni właściwy do przyjmowania członków. Jeżeli organem tym nie jest walne zgromadzenie, statut powinien wskazywać także organ, do którego służy odwołanie od decyzji odmawiającej przyjęcia, oraz określać terminy wniesienia i rozpatrzenia tego odwołania”.

 

W związku z tym proszę zapoznać się z postanowieniami statutu, w których powinien być określony tryb przyjmowania członków, właściwe organy oraz terminy.

 

Należy również wskazać na art. 17 § 3 omawianej ustawy:

 

„§ 3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie”.

 

Jeżeli inaczej nie określono w statucie spółdzielni, to powinna ona stosować terminy z ww. przepisu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »