Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy – część 2

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 18.05.2011

W artykule autor omawia zagadnienia dotyczące ochrony innych należności ze stosunku pracy niebędących wynagrodzeniem za pracę w aspekcie obowiązku ich wypłacania i niedopuszczalności dokonywania potrąceń, stawiając tezę wykładniową, że w stosunkach pracy nie jest dopuszczalne potrącanie wierzytelności wzajemnych.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W pierwszej części omówiłem zagadnienia dotyczące braku podstaw do dokonywania potrącenia wierzytelności wzajemnej z należnych pracownikowi kwot z tytułu podróży służbowej, o której mowa w art. 775 K.p.

 

Analiza obowiązującego stanu prawnego prowadzi do wniosku, że należności delegacyjne stanowią świadczenia będące w rzeczywistości zwrotem poniesionych przez pracowników dodatkowych kosztów związanych z podróżą służbową.

 

Z tego powodu, jako zwrot poniesionych przez pracownika dodatkowych kosztów, nie mogą być w żadnym razie uszczuplane, a zatem nie znajdują do nich zastosowania przepisy dotyczące zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

 

Wyłączenie to dotyczy zarówno niestosowania potrąceń w granicach przewidzianych w kodeksie, jak i zakazów takich potrąceń wykraczających poza dopuszczalne kwoty uszczuplenia wynagrodzenia za pracę.

 

Dział III Kodeksu pracy, którego tytuł brzmi: „Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia”, składa się strukturalnie z 6 części. W rozdziale I uregulowano zagadnienia dotyczące ustalania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.

 

Rozdział Ia działu III dotyczy problematyki wynagrodzenia za pracę w aspekcie zasad jego ustalania, przysługiwania za pracę wykonaną, a także za czas gotowości do pracy, jak również skutki wynagrodzeniowe nieprzysługiwania wynagrodzenia, w szczególności za wadliwie wykonaną pracę.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W rozdziale tym zamieszczono też art. 83 K.p. odnoszący się do problematyki normowania pracy jako instytucji ściśle powiązanej z obliczaniem wynagrodzenia za pracę.

 

W rozdziale II działu III pt. „Ochrona wynagrodzenia za pracę” zamieszczono postanowienia o charakterze ochronnym dotyczące rekompensaty za świadczoną przez pracownika pracę, czyli wynagrodzenia za pracę.

 

Regulacje prawne zamieszczone w tym rozdziale dotyczą wprost stricte wynagrodzenia za pracę, natomiast stosowanie ich do innych należności ze stosunku pracy jest możliwe w takim zakresie, w jakim ze względu na charakter określonego świadczenia będzie ono odpowiadać pojęciu wynagrodzenia za pracę w szerokim tego słowa znaczeniu.

 

Kierując się definicyjnym pojęciem wynagrodzenia za pracę, można powiedzieć, że cechy charakteryzujące dane świadczenie jako wynagrodzenie będą miały decydujące znaczenie przy ocenie stosowania do tego świadczenia rozdziału II działu III Kodeksu pracy.

 

I tak, gdy chodzi o świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności pracownika do pracy, o których mowa w art. 92 K.p. zamieszczonym w rozdziale III działu III, to ze względu na zbieżność pojęciową do tego świadczenia, nazywanego przez ustawodawcę wynagrodzeniem, znajdą zastosowanie wszystkie przepisy ochronne, o których mowa w rozdziale II działu III K.p.

 

Rozdział IIIa działu III K.p. dotyczy odprawy rentowej i emerytalnej przysługującej pracownikowi po spełnieniu określonych w art. 921 K.p. warunków. Zakres ochrony tych świadczeń będzie zbieżny z zakresem ochrony wynagrodzenia za pracę, ponieważ należność ta jest zbliżona do elementu wynagrodzeniowego.

 

Inaczej sprawa wygląda z odprawą pośmiertną, uregulowaną w kolejnym rozdziale IV, działu III Kodeksu pracy w art. 93. Przede wszystkim należność ta nie przysługuje pracownikowi, lecz pozostałej po nim rodzinie i z tego powodu nie może być traktowana jak wynagrodzenie za pracę.

 

Odprawa pośmiertna ma wyraźnie charakter obowiązkowego świadczenia socjalnego. Ze względu na inny podmiot, któremu odprawa pośmiertna przysługuje, nie może ona być regulowana z ochronnego punktu widzenia przepisami dotyczącymi wynagrodzenia za pracę.

 

W istocie odprawa pośmiertna ani ze względu podmiotowego, ani przedmiotowego nie wykazuje cech zbliżonych do wynagrodzenia za pracę, co tym samym ma zasadniczy wpływ na to, że do świadczenia tego nie będą znajdowały zastosowania przepisy ochronne dotyczące wynagrodzenia za pracę.

 

Przede wszystkim zatem nie będziemy stosować art. 84 K.p., który przewiduje, że pracownik nie może się zrzec prawa do wynagrodzenia za pracę, ani przenieść tego prawa na inną osobę.

 

Wobec tego podmiot uprawniony do odprawy pośmiertnej może się jej zrzec na ogólnych zasadach, składając w tym zakresie stosowne oświadczenie. Gdy chodzi o możliwość dokonywania potrąceń jakichś należności z odprawy pośmiertnej, to, moim zdaniem, jest ona wykluczona.

 

Wynika to stąd, że odprawa pośmiertna nie jest wynagrodzeniem, nie stosuje się do niej zasad przewidzianych w rozdziale II działu III Kodeksu pracy i dlatego nie ma jakichkolwiek podstaw do dokonywania z tej odprawy jakichś potrąceń.

 

Z drugiej strony odprawa pośmiertna jest chroniona przepisami penalizacyjnymi. Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 1 K.p., kto wbrew obowiązkowi:

 

  • nie wypłaca świadczenia przysługującego uprawnionemu do tego członkowi rodziny pracownika lub
  • wysokość świadczenia przysługującego uprawnionemu do tego członkowi rodziny pracownika bezpodstawnie obniża albo
  • dokonuje bezpodstawnych potrąceń z należnego członkowi pracownika świadczenia,

    podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 złotych.

 

Obowiązek wypłacenia odprawy pośmiertnej wynika z art. 93 K.p. Bezpodstawne obniżenie odprawy pośmiertnej może być oceniane przez pryzmat właściwego zastosowania tego przepisu.

 

Kodeks pracy nie przewiduje natomiast możliwości dokonywania potrąceń z należnej członkowi rodziny pracownika odprawy pośmiertnej, dlatego potrącenia takie są niedopuszczalne, a ewentualne dokonanie potrącenia z odprawy pośmiertnej wyczerpie znamiona wykroczenia z art. 282 § 1 pkt 1 K.p.

 

Reasumując, kwestia zakresu ochrony innych świadczeń należnych pracownikowi, czy członkowi jego rodziny, na podstawie układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania, czy ustawy szczególnej albo odrębnej w stosunku do Kodeksu pracy powinna być oceniana w sposób analogiczny do opisanego wyżej sposobu.Stan prawny obowiązujący na dzień 18.05.2011

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + V =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Ustawa antykryzysowa z komentarzem

W artykule autor ustosunkowuje się do niektórych poglądów zawartych w książce autorstwa Andrzeja Mariana Świątkowskiego pt. Ustawa antykryzysowa z komentarzem wydanej w 2010 r. w serii „Biblioteka Monitora Prawa Pracy”.

Ustalanie okresu pracy w szczególnych warunkach

W artykule omówiono problemy związane z ustalaniem okresów pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze dla celów emerytalnych.

Prawo do urlopu nauczyciela akademickiego

W artykule autor omawia problematykę prawa do urlopu nauczycieli akademickich, którym prawo to przysługuje na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – zwanej dalej Prawem o szkolnictwie wyższym.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »