.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona przedemerytalna a umowa na czas określony

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 22.10.2009

Mój mąż ma 58 lat, obecnie ma umowę o pracę na czas określony. W umowie jest zapis, że strony zgodnie ustalają możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Do 1999 r. mąż posiadał okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach. Pracodawca zaproponował ustnie przejście na inne stanowisko, ale na 3/4 etatu, w wypadku odmowy chce wypowiedzieć umowę. Czy pracodawca może tak postąpić, czy mojego męża nie dotyczą przepisy o ochronie przedemerytalnej? I skoro umowa jest na czas określony, czy pracodawca może nie zawrzeć dalszej umowy o pracę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ochrona przedemerytalna a umowa na czas określony

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury?

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy: „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”.

 

Pani mąż nabędzie prawo do emerytury w wieku 60 lat. Do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje mu więc mniej niż 4 lata. Okres zatrudnienia umożliwia Pani mężowi uzyskanie prawa do emerytury po osiągnięciu przez niego tego wieku.

 

W doktrynie prawa pracy i orzecznictwie sądowym powstały rozbieżności co do tego, czy pracownik, który nabędzie prawo do wcześniejszej emerytury (a nie w wieku podstawowym (powszechnym) – 65 lat dla mężczyzn) korzysta z ochrony przewidzianej w art. 39 K.p.

 

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 8 lipca 2008 r. (sygn. akt. I PK 309/2007, LexPolonica nr 1946634), nie można zwolnić z pracy ani tego pracownika, który jest przed powszechnym wiekiem emerytalnym, ani tego, który ma cztery lata do uzyskania wcześniejszego świadczenia. Dotyczy to także urodzonych w latach 1949-1968, jeśli spełnili dodatkowe kryteria. Pracownik, który spełnił do 31 grudnia 1998 r. warunek stażu emerytalnego (w tym okresu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze), uprawniający go do emerytury w obniżonym wieku i który osiągnie go po 31 grudnia 2008 r., ma możliwość nabycia uprawnień do emerytury na podstawie art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Podlega zatem ochronie z art. 39 K.p.

 

Błędny jest pogląd prawny przyjmujący, że pracownik, któremu do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż 2 lata (obecnie 4), nie korzysta z ochrony przewidzianej w art. 39 K.p., jeśli już w chwili rozwiązania umowy o pracę legitymuje się stażem pracy uprawniającym go do przyznania emerytury (tak: Komentarzu do Kodeksu pracy pod red. T. Zielińskiego, Warszawa 2003, str. 319).

Zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym

Zakaz wypowiadania umowy o pracę obejmuje wszystkie rodzaje umów o pracę – umowy na czas nieokreślony, na okres próbny, a także na czas określony, jeżeli w umowie strony przewidziały możliwość jej rozwiązania za wcześniejszym wypowiedzeniem. Zakaz dotyczy również wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

 

Należy pamiętać, iż ochronę pracowników w wieku przedemerytalnym wynikającą z przepisów Kodeksu pracy zawęża ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

W myśl art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy, pracodawca, który dokonuje zwolnienia grupowego lub z przyczyn niedotyczących pracowników, ma prawo wypowiedzieć pracownikowi korzystającemu z ochrony przedemerytalnej dotychczasowe warunki pracy i płacy.

 

Przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników znajdują zastosowanie jedynie w odniesieniu do pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników.

 

Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje do końca okresu, w którym korzystałby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy.

 

Jako że umowa jest na czas określony będzie obowiązywała do daty w niej określonej. To, czy kolejna umowa zostanie podpisana, zależy od woli obu stron umowy. Może się zdarzyć, że pracodawca nie wyrazi woli zawarcia z Pani mężem kolejnej umowy o pracę. Pani mężowi nie przysługuje roszczenie o zawarcie takiej umowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »