.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona dorobku rodziców nieodpowiedzialnego syna

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 30.05.2011

Mieszkamy w domu z naszym 26-letnim synem, który jest człowiekiem nieodpowiedzialnym i bezrobotnym na własne życzenie. Jakiś czas temu zaciągnął kilka kredytów, które wkrótce przestał spłacać. Jak zapobiec dalszemu zadłużaniu się syna? Jak się zachować, jeśli do naszych drzwi zapuka komornik – jak ochronić nasz małżeński dobytek?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem Państwa sytuację i niepokój, jednak jest on odrobinkę na wyrost. Faktem jest, że obecnie banki udzielają pożyczek i kredytów, szczególnie na niewielkie kwoty – bez zbytnich formalności, łatwo się więc zapędzić w pułapkę kredytową – w której obecnie znajduje się syn.

 

Niestety, aby uniemożliwić mu dalsze zaciąganie zobowiązań – skutecznie uniemożliwić – trzeba byłoby ubezwłasnowolnić syna. Tylko wówczas zawarte przez niego umowy można uznać za nieważne.

 

Niemniej obwarowane jest to prawnie i bardzo ciężkie do osiągnięcia, tym bardziej że postępowanie syna wynika z jego niefrasobliwości i braku odpowiedzialności, a nie z obiektywnych przesłanek.

 

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją powołaną w wyłącznym interesie osoby chorej, która z przyczyn określonych w art. 13 § 1 Kodeksu karnego nie jest w stanie kierować swym postępowaniem albo z przyczyn określonych w art. 16 § 1 Kodeksu karnego potrzebuje pomocy do prowadzenia spraw życia codziennego.

 

Zgodnie z Postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – z dnia 28.09.1999 r. II CKN 269/99, „tylko ustalenie, że osoba sama nie radzi sobie ze sprawami dotyczącymi jej interesów, oraz że w związku z tym potrzebna jest jej pomoc, może uzasadniać zastosowanie przepisu art. 16 § 1 kc”.

 

Przesłanki ubezwłasnowolnienia określone w art. 16 wymieniają co prawda chorobę psychiczną, jednakże ubezwłasnowolnienie może wchodzić w grę także w wypadku, gdy do zaburzeń psychicznych dojdzie z innych przyczyn.

 

Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego (pochodzi ono z reguły z dawnych lat – w ostatnich latach Sąd Najwyższy, nie będąc zwykłą instancją odwoławczą, nie miał okazji do wypowiadania się na temat okoliczności uzasadniających ubezwłasnowolnienie zarówno częściowe, jak i całkowite) wskazuje, iż ustalenie istnienia przesłanek ustawowych nie wystarcza do ubezwłasnowolnienia, zwłaszcza częściowego, i że konieczne jest ponadto ustalenie dodatkowego elementu – potrzeby ochrony interesów osobistych (np. potrzeba leczenia) lub majątkowych.

 

Niemniej jednak niespłacanie obecnych zadłużeń syna doprowadzi do tego, że jego historia kredytowa spowoduje, że banki przestaną udzielać mu kredytów.

 

Pozostaje jeszcze kwestia niespłaconych zadłużeń. Niewątpliwie z racji miejsca zamieszkania i zameldowania komornik w końcu odwiedzi Państwa dom. Nie jest to jednak równoznaczne z dowolnością zajęcia przez niego Państwa ruchomości czy majątku nieruchomego.

 

Z zasady komornik może prowadzić egzekucję wyłącznie z majątku dłużnika. Odpowiedzialność materialna rodziców za zobowiązania cywilnoprawne pełnoletniego syna jest przez prawo wykluczona.

 

Jeśli komornik zajmie ruchomości w mieszkaniu – odbywa się to na takiej zasadzie, iż wpisuje je w protokół zajęcia – a nie zabiera fizycznie ze sobą, przysługuje Państwu żądanie zwolnienia przedmiotu spod egzekucji.

 

Zgodnie z art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

§ 1. „Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

 

§ 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.

 

 § 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych”.

 

W orzecznictwie (np. orzeczenie Sądu Nawyższego z dnia 06.12.1960 r., sygn. akt 4 CR 73/60, OSPiKA 1961, nr 9, poz. 269) i doktrynie wyjaśniono pojęcie osoby trzeciej. Stwierdzono bowiem, że jest nią w rozumieniu art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego każda osoba (poza dłużnikiem egzekwowanym), której prawa zostały naruszone w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego.

 

Powództwo o zwolnienie od egzekucji dopuszczalne jest po dokonaniu wszczęcia egzekucji przez zajęcie przedmiotu, którego wyłączenia spod egzekucji domaga się powód.

 

Reasumując – majątek Państwa jako rodziców jest prawnie zabezpieczony. W przypadku naruszenia tego prawa posiadacie Państwo możliwość obrony przed naruszeniami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl