Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona czasowa cudzoziemców

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 21.02.2009

Polska jest krajem, w którym prawnie gwarantuje się ochronę cudzoziemcom, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia miejsca swojego zamieszkania. W tym artykule została omówiona jedna z form prawnych służących takiej ochronie – ochrona czasowa.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ochrona czasowa cudzoziemców – obok statusu uchodźcy, pobytu tolerowanego, azylu terytorialnego i ochrony uzupełniającej – jest formą ochrony, jaką Polska gwarantuje cudzoziemcom. Została ona uregulowana w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ochrony czasowej udziela się cudzoziemcom masowo przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej, którzy opuścili swój kraj pochodzenia lub określony obszar geograficzny z powodu obcej inwazji, wojny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub rażących naruszeń praw człowieka. Tylko takie powody uzasadniają udzielenie ochrony czasowej na terytorium Polski. Natomiast dla bytu ochrony czasowej nie ma znaczenia to, czy przybycie cudzoziemców miało charakter spontaniczny, czy też było wynikiem pomocy udzielonej im przez Rzeczpospolitą Polską lub społeczność międzynarodową.

 

Ochrony czasowej udziela się do czasu, gdy możliwy stanie się powrót cudzoziemców do uprzedniego miejsca ich zamieszkania, z tym że w każdym wypadku ochrona ta nie powinna trwać jednak dłużej niż jeden rok. Niemniej ustawodawca przewidział możliwość jej przedłużenia ponad okres jednego roku, jeśli nie ustały przyczyny, dla których ochrona czasowa została udzielona. Wówczas okres ochronny można przedłużyć na dalsze 6 miesięcy, przy czym nie więcej niż dwukrotnie.

 

Tym samym z ochrony czasowej cudzoziemiec może korzystać maksymalnie przez 24 miesiące, chyba że dłuższy pobyt byłby zasadny ze względu na stan zdrowia cudzoziemca, a przerwanie leczenia szpitalnego byłoby niewskazane.

 

Reasumując, cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców wydaje zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony jednego roku z możliwością dalszego przedłużenia.

 

Oprócz prawa do osiedlenia się, cudzoziemcom korzystającym z ochrony czasowej przyznaje się określone uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej (m.in. wyżywienia i zakwaterowania), zdrowotnej, a także mają oni zapewniony swobodny dostęp do rynku pracy czy do bezpłatnej nauki na zasadach obowiązujących polskich obywateli.

 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej ochrony czasowej udziela się na podstawie i w granicach określonych w decyzji Rady UE – przez okres określony każdorazowo w tej decyzji. Nadto, w razie jej wydania Rada Ministrów każdorazowo winna wydać rozporządzenie, które będzie regulowało przede wszystkim: zasady finansowania ochrony czasowej, limit cudzoziemców, okres trwania ochrony, sposoby udzielania pomocy oraz zakres, szczegółowe warunki i sposób wykonywania badań lekarskich i zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca.

 

Jeśli zajdzie konieczność ochrony z przyczyn wyżej podanych cudzoziemców nieobjętych decyzją Rady UE, ale uciekających z obszaru geograficznego, którego ta decyzja dotyczy, wówczas o udzieleniu ochrony czasowej postanowić może Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, w którym również należy uregulować powyższe kwestie.

 

Prezes Urzędu z uwagi na bezpieczeństwo kraju może odmówić cudzoziemcowi ochrony czasowej. Podobnież taką decyzję może on podjąć, gdy wobec cudzoziemca zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia zbrodni wojennej, zbrodni przeciwko ludzkości lub pokojowi, czynów sprzecznych z prawami człowieka, tj. z zasadami i celami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz zbrodni niepolitycznej.

 

Cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej po przyjeździe na terytorium Polski należy pouczyć w zrozumiałym dla niego języku o trybie i zasadach postępowania związanego z ochroną czasową oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach. Odpowiedzialnym za wykonie tych czynności jest prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

 

Cudzoziemiec, któremu udzielono ochrony czasowej, może zostać przeniesiony do innego państwa Unii Europejskiej wyłącznie za jego zgodą. Wówczas prezes Urzędu wydaje mu stosowną przepustkę.

 

Po zakończeniu okresu ochrony czasowej szef Urzędu podejmuje czynności mające na celu umożliwienie powrotu cudzoziemcom do kraju pochodzenia lub na obszar, z którego przybyli.


Stan prawny obowiązujący na dzień 21.02.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus 0 =

 

»Podobne materiały

Dowody w postępowaniu administracyjnym

Artykuł omawia podstawowe zasady postępowania dowodowego oraz środki dowodowe w procedurze administracyjnej.

 

Zasady przyznawania statusu uchodźcy

W artykule tym omówione zostały zasady przyznawania statusu uchodźcy w prawie polskim.

 

Azyl terytorialny

W artykule autorka obszernie omawia istotę instytucji azylu terytorialnego oraz zasady ubiegania się o azyl w Polsce.

 

Karta Polaka

Autor omawia zagadnienia związane z przyznaniem Karty Polaka wprowadzonej ustawą z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »