.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obrona przed egzekucją po wyroku zaocznym

Autor: Marek Gola

Przez ostatnich kilka miesięcy przebywałem za granicą. Po powrocie otrzymałem zawiadomienie z sądu rejonowego o prowadzonym wobec mnie postępowaniu egzekucyjnym i zajęciu nieruchomości. Nie otrzymałem od komornika żadnych dokumentów ani informacji. Wiem tylko, że egzekucja prowadzona jest na podstawie wyroku zaocznego, którego też nie otrzymałem. Nie złożyłem jeszcze wniosku o jego wydanie, bo nie wiem, od jakich czynności zacząć. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Jak bronić się przed egzekucją po wyroku zaocznym? W jakich terminach i jakie czynności w pierwszej kolejności podjąć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny w pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z przepisami K.p.c. – jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę, albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. Powyższe niestawiennictwo było jednak spowodowane Pana nieobecnością w kraju.

 

W chwili obecnej posiada Pan jednak zbyt małą wiedzę w przedmiocie podstawy prowadzonej egzekucji, kwoty wierzytelności głównej, ewentualnych odsetek, wierzyciela.

 

Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji. W chwili obecnej może Pan skorzystać z uprawnienia opisanego w art. 805 § 2 K.p.c., zgodnie z którym, na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.

 

Wskazać należy, iż w tej chwili nie ma Pan świadomości, a jedynie może przypuszczać, co stanowi podstawę egzekucji. Mając to na uwadze, w mojej ocenie zasadnym jest udanie się do kancelarii komorniczej celem zapoznania się z oryginałem tytułu wykonawczego. Zgodnie z art. 805 § 2 K.p.c. komornik obowiązany jest okazać dłużnikowi oryginał tytułu wykonawczego na każde jego żądanie, w każdym stadium postępowania.

 

Istota powyższego uprawnienia związana jest z zapewnieniem dłużnikowi prawa do obrony i pełni analogiczną rolę jak doręczenie odpisu pozwu w postępowaniu rozpoznawczym.

 

Powyższe znajduje uzasadnienie w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1983 r., sygn. akt III CRN 113/83, zgodnie z którym „podjęta przez dłużnika – w trybie art. 805 § 1 K.p.c. – wiadomość o treści tytułu wykonawczego, stwarza możliwość podjęcia przez niego obrony przed tymże tytułem wykonawczym”. Stanowisko wyrażone w ww. postanowieniu mimo upływu lat zachowuje swą aktualność.

 

Dysponując tego rodzaju wiedzą, będzie Pan mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od wyroku zaocznego. Wyroki zaoczne doręcza się z urzędu obu stronom z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku. Istotnym jest jednak, iż wniosek o przywrócenie terminu winien być złożony w terminie 7 dni od ustania przyczyny powodującej uchybienie temu terminowi. Innymi słowy niezwłocznie powinien Pan udać się do komornika celem zapoznania się z treścią akt egzekucyjnych. Pierwszą informację o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym powziął Pan jednak z chwilą odebrania korespondencji z wydziału ksiąg wieczystych, a to z kolei powoduje, iż od dnia następującego po tym dniu liczony jest 7-dniowy termin do złożenia wniosku o przewrócenie terminu do złożenia sprzeciwu. Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Przesłanką przywrócenia terminu jest m.in. powstanie ujemnych skutków prawnych. Bezspornym jest, iż w chwili obecnej takie skutki powstały, albowiem prowadzone jest przeciwko Panu postępowanie egzekucyjne.

 

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek, w tym przypadku uprawdopodobnić pobyt poza granicami kraju ze wskazaniem, iż w miejscu zamieszkania nikt nie przebywał. Równocześnie z wnioskiem powinien Pan dokonać czynności procesowej, dla której termin został uchybiony, konieczne jest zatem złożenie sprzeciwu od wyrok zaocznego. Zasadnym byłoby zatem także zapoznanie się z aktami sprawy w sądzie. Po upływie roku od uchybionego terminu jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.

 

Reasumując, istotne jest podjęcie działań niezwłocznie. Proszę pamiętać, iż nie może Pan uchybić 7-dniowemu terminowi od dnia otrzymania korespondencji z sądu z wydziału ksiąg wieczystych.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl