.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obraźliwy komentarz na temat życia osobistego lekarza

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 13.02.2015

Jestem lekarzem w małym mieście. Na pewnym forum obraziła mnie jakaś pacjentka. Napisała, że godzinach pracy zajmuję się pacjentkami wybiórczo (pomagam tym, które dały „w łapę” – co jest kłamstwem) i podrywam pracownice, bo mam wśród nich kochankę. Takie oszczerstwa godzą w moje dobre imię i życie prywatne. Czy mogę coś zrobić w tej sprawie? Czy warto jest walczyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej przez Pana sytuacji może Pan dochodzić ochrony swego dobrego imienia, korzystając z dwóch samodzielnych procedur, tj. na drodze postępowania cywilnego lub karnego, w obu jednak przypadkach najpierw musi Pan ustalić dane osoby, która zamieściła komentarz na forum.

 

Po pierwsze może Pan wystąpić na drogę postępowania karnego, które to z pewnością jest dużo tańsze i często szybsze dla strony. Jednak nie ukrywam, iż organy ścigania chętnie pozbywają się tego rodzaju spraw.

 

Zgodnie z zapisami Kodeksu karnego, tj. art. 212:  

 

„§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

§ 2.Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego”.

 

Zgodnie z zapisami powołanego artykułu ochroną prawną objęta jest tzw. cześć (zewnętrzna), a zatem dobre imię podmiotu rozumiane jako ocena jego wartości w pojęciu innych ludzi. Powszechnie uznaje się, iż cześć oznacza przysługujące każdemu podmiotowi domniemanie o jego uczciwości, właściwym postępowaniu i charakteryzowaniu się cechami koniecznymi do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia określonej działalności.

 

Ponieważ forumowiczka obraża Pana poprzez zamieszczanie informacji, iż rzekomo w godzinach pracy zajmuje się Pan pacjentkami wybiórczo i podrywa pracownice, a czyni to ta osoba na forum internetowym, to robi to publicznie, bowiem nieograniczona liczba osób może przeczytać pozostawiany przez nią komentarz. Ponieważ forumowiczka zwraca się do innych pacjentek, w liczbie nieograniczonej, wiedząc, iż pisze na forum ogólnie dostępnym dla wszystkich użytkowników internetu, to działa z wyraźnym zamiarem, by te zniewagi dotarły do osób, do których były adresowane. Portale internetowe uznać można za środek masowej komunikacji ze względu na szerokie grono odbiorców, a tym samym zaostrzona jest odpowiedzialność karna, jaką może ponieść pacjentka za swoje zachowanie.

 

Aby dochodzić swych praw oparciu o przepisy Kodeksu karnego, winien Pan wystąpić z pisemnym zawiadomieniem do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Do zawiadomienia takiego należy dołączyć dane osoby obrażającej, które umożliwią jej zidentyfikowanie (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nick, początkowy numer IP), a także wskazać, na jakim portalu zamieszcza ona swe uwagi, ich treść oraz określić konto, z którego działa. Jednocześnie załączyć należy wydruki. Musi Pan jednak mieć świadomość, że w przypadku tego przestępstwa prokuratura nie ma obowiązku prowadzić postępowania, chyba że zachodzą szczególne okoliczności (zastraszanie, brak środków finansowych na samodzielne popieranie oskarżenia przed sądem, wyjątkowy charakter czynionych zarzutów). Co do zasady po przyjęciu zawiadomienia o przestępstwie policja i prokuratura dokonują przesłuchania świadków, zabezpieczenia wpisów i najczęściej ustalenia danych podejrzanego. Dalej to już jednak na Panu będzie spoczywał obowiązek przygotowania aktu oskarżenia oraz dowodzenia winy forumowiczki w sądzie.

 

Krok drugi to dochodzenie ochrony danych osobowych na drodze postępowania sądowego cywilnego.

 

Na drodze postępowania cywilnego może Pan dochodzić ochrony swych dóbr osobistych, tj. czci i dobrego imienia w oparciu o art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, i żądać na tej podstawie:

 

  • zaniechania działania wyrządzającego Panu szkodę;
  • aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie na portalu, na którym zamieszczony został komentarz;
  • zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

 

Minusem tego postępowania jest jednak to, iż aby wytoczyć postępowanie, zobowiązany Pan będzie do poniesienia kosztu opłaty sądowej, jak także w toku procesu to na Panu będzie spoczywał ciężar dowodu wszystkich podnoszonych okoliczności i, co najistotniejsze, to na Panu przed wystąpieniem z pozwem będzie spoczywał obowiązek ustalenia danych personalnych osoby obrażającej, a to niestety nie jest łatwe.

 

W celu uzyskania danych osobowych forumowiczki zamieszczającej wpis winien Pan wystąpić do administratora forum po pierwsze z zawiadomieniem o wpisach naruszających zasady forum. Jednocześnie w tym samym piśmie zawrzeć należy wniosek o ujawnienie danych osoby dokonującej wpisu. Złożenie tego rodzaju wniosku nie gwarantuje jednak, iż otrzyma Pan od administratora forum te dane. Po otrzymaniu zawiadomienia administrator portalu winien jest bowiem ocenić, czy otrzymane zawiadomienie ma charakter urzędowy (pisma te pochodzą od policji, prokuratury, sądu, organów administracji publicznej lub organów jednostek samorządu terytorialnego) i podlega natychmiastowemu wykonaniu, czy też stanowi ono wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze wpisu pochodząca od innych podmiotów – osób prywatnych. W tej sytuacji administrator musi samodzielnie ocenić, czy pismo jest wiarygodne, prześledzić cały wątek rozmowy na forum i podjąć decyzję, czy w oparciu o to zawiadomienie usunie, po pierwsze, wpis z forum i, po drugie, czy udostępni Panu wnioskowane dane.

 

Jeżeli administrator sam stwierdzi, iż wpis jest obraźliwy, to może go usunąć. Przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym ujawnieniu danych osoby ją obrażającej administrator bierze pod uwagę, że dane osobowe podlegają ochronie prawnej, a tym samym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na administratorze danych ciąży obowiązek dokładania szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą (w tym danych użytkowników), a w szczególności obowiązek zapewnienia, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem (art. 26 ustawy o ochronie danych osobowych). Administrator może odmówić udostępnienia Panu danych. Podstawę dla takiej omowy może stanowić wyrok WSA z dnia 19 lipca 2007 r. (sygn. akt II SA/Wa 93/07), stwierdzający, iż samo stwierdzenie w piśmie żądającym ujawnienia danych, że dane są potrzebne do podjęcia przeciwko osobom, których dotyczą, stosownych kroków prawnych, jest niewystarczające. Wynika to z dwóch okoliczności – po pierwsze, samo stwierdzenie chęci podjęcia kroków prawnych wcale nie oznacza, że dany podmiot podejmie jakiekolwiek działania prawne, a więc fakt ten powinien być w jakikolwiek sposób bardziej uprawdopodobniony, a po drugie, podmiot żądający ujawnienia danych musi wykazać, iż bez posiadania danych osobowych nie będzie mógł dochodzić swoich roszczeń. Jeżeli pomimo to osoba poszkodowana wystąpi przeciwko użytkownikowi forum na drogę sądową i sąd uzna, iż udostępnienie przez administratora danych jest niezbędne, to wyda postanowienie o ujawnieniu danych i przekazaniu ich Panu. Po otrzymaniu takiego postanowienia administrator nie będzie miał wyboru i będzie musiał ujawnić dane osoby zamieszczającej wpis.

 

W przypadku odmowy udzielenia Panu informacji przez administratora, będzie Pan mógł, argumentując, iż administrator odmówił ich bezzasadnie, zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o nakazanie udostępnienia takich danych (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13.02.2009 r., sygn. akt II Sa/Wa 1570/08).

 

Jeżeli administrator uzna, iż żądanie Pana jest zasadne, to oczywiście ujawni takie dane i przekaże je bezpośrednio Panu.

 

Inaczej sytuacja ma się w przypadku, gdy o ujawnienie danych występuje prokurator, w takiej sytuacji administrator nie ma wyboru i musi przekazać dane. Postępowanie o ujawnienie danych prowadzone przez prokuraturę jest znacznie szybsze i skuteczniejsze. Dlatego też warto najpierw wystąpić z zawiadomieniem do prokuratury i zaczekać na ustalenie przez nią danych forumowicza, by dopiero po ich uzyskaniu przez prokuraturę wystąpić z pozwem cywilny.

 

Jeśli mogę cos doradzać, to proponowałabym poobserwować wpis i zobaczyć, jaka jest frekwencja jego czytania, czy pojawiły się pod nim inne komentarze i czy wywiązała się wokół tego jakaś dyskusja. Czasami nie warto wytaczać armat na jednego komara.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »