Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obraźliwe wpisy na forach internetowych

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 21.10.2019

Od pewnego czasu moja rodzina ma do czynienia z obraźliwymi wpisami na forach internetowych. Gdzie powinniśmy się zgłosić? Co możemy w tej sprawie zrobić aby pociągnąć do odpowiedzialności osoby zamieszczające obraźliwe wpisy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obraźliwe wpisy na forach internetowych

Fot. Fotolia

Zgodnie z treścią art. 212 Kodeksu karnego (dalej K.k.):

 

„§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.”

 

Mając natomiast na uwadze treść art. 216 K.k.:

 

„§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.”

 

Przestępstwo zniewagi jest zatem istotowo podobne do przestępstwa zniesławienia, co niejednokrotnie nastręcza trudności w prawidłowym zakwalifikowaniu określonego stanu faktycznego. W literaturze wskazuje się, że najistotniejszą różnicą zachodzącą między tymi przestępstwami jest charakter oddziaływania negatywnych treści wypowiadanych przez sprawcę. W przypadku zniesławienia mamy bowiem do czynienia z postawieniem zarzutu, także prawdziwego, który może poniżyć pokrzywdzonego w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, natomiast w przypadku przestępstwa zniewagi chodzi o zarzut typowo obelżywy lub ośmieszający nastawiony wyłącznie na zranienie uczuć osobistych pokrzywdzonego (B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko czci, s. 246-247).

 

Należy jednak zauważyć, że przedstawiona różnica opiera się na bardzo płynnej granicy i niejednokrotnie niemożliwej do przeprowadzenia.

 

Przyjmuje się powszechnie, że dobrem chronionym przestępstwa zniewagi jest cześć wewnętrzna człowieka, tj. obejmująca ochronę szacunku, dobrego imienia i godności pokrzywdzonego przed narażeniem go na negatywne odczucia jego samego (subiektywne).

 

Należy przy tym podnieść, iż ustawodawca nie sprecyzował, na czym ma polegać znieważanie, a więc należy przyjąć szerokie rozumienie tego pojęcia. Przez znieważanie należy zatem rozumieć wszelkie zachowania sprawcy, które w sposób demonstracyjny wyrażają pogardę dla innej osoby, w szczególności mają poniżyć jego godność osobistą i sprawić, by poczuł się dotknięty lub obrażony (postanowienie SN z 7.5.2008 r., III KK 234/07).

 

Z uwagi na znikomą znajomość sprawy, nie będę starała się tego odpowiednio zakwalifikować, gdyż jak wskazałam granica pomiędzy powyższymi jest płynna, a wszystko zależy od Pani odczuć i naruszonego dobra.

 

Ustawodawca w art. 216 § 2 K.k. wprowadził kwalifikowany typ przestępstwa zniewagi polegający na dopuszczeniu się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania, co stanowi szczególny rodzaj zniewagi publicznej. Identyczne kryterium skutkujące surowszą odpowiedzialnością sprawcy zostało wprowadzone przy przestępstwie zniesławienia z art. 212 § 2 K.k. Środkami masowego komunikowania będą te wszystkie środki, których działanie sprowadza się do masowego przekazywania rozmaitych treści. Czyli do środków tych wypadnie zaliczyć nie tylko prasę drukowaną, przekaz radiowy i telewizyjny, lecz także książkę, plakat, film oraz przekaz przy pomocy Internetu (post. SN z 7.5.2008 r., III KK 234/07).

 

Co więcej, czynność sprawcza przestępstwa zniesławienia polega na pomawianiu wskazanych w art. 212 K.k. osób, o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

 

Zgodnie z opinią orzecznictwa Sądu Najwyższego, przez pomawianie rozumie się przypisywanie, zarzucanie, posądzanie lub oskarżanie innej osoby o określone postępowanie lub właściwości, które zawierają negatywną oceną mającą jednak w konsekwencji prowadzić do poniżenia pomawianego w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Treścią pomówienia będą zazwyczaj rozgłaszane informacje nieprawdziwe, należy jednak zauważyć, że karalne pomówienie może także, w określonych warunkach, dotyczyć informacji prawdziwych (zob. uwagi do art. 213). Ponadto pomówienie może polegać zarówno na twierdzeniu określonej okoliczności, jak i na przeinaczeniu okoliczności prawdziwej (wyr. SN z 12.9.1938 r., 3 K 3152/37).

 

Przestępstwo zniesławienia zarówno w typie podstawowym (zagrożonym karą grzywny lub ograniczenia wolności), jak i kwalifikowanym (zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku) jest występkiem ściganymi z oskarżenia prywatnego, a zatem zależy wyłącznie od woli pokrzywdzonego (art. 212 § 4 K.k.).

 

Od strony podmiotowej przestępstwo zniesławienia zarówno w typie podstawowym, jak i kwalifikowanym może być popełnione tylko umyślnie, zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. Sprawca musi zatem chcieć pomówić pokrzywdzonego, albo przewidując, że jego słowa mogą mieć charakter pomawiający, na to się godzić. Jeśli sprawca stawia zarzut nieprawdziwy, ale sam jest subiektywnie przekonany o jego prawdziwości, wówczas mogą zaistnieć podstawy do zastosowania art. 28 K.k.

 

Zgodnie natomiast z art. 213 § 2 nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut:

1) dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub

2) służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.

 

Przepis art. 213 § 2 K.k. obejmuje natomiast kontratyp dozwolonej krytyki, który ma zastosowanie zarówno do przestępstwa zniesławienia w typie podstawowym (art. 212 § 1 K.k.), jak i kwalifikowanym (art. 212 § 2 K.k.). W świetle przesłanek tego kontratypu sprawca nie popełnia tych przestępstw, jeśli publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.

 

Wskazane zarzuty mają przede wszystkim dotyczyć postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną, co uzasadnia się szczególną rolą, jaką spełniają te osoby w życiu publicznym. Ich status łączy się bowiem często ze szczególnymi przywilejami, ale i dodatkowymi wymaganiami ze strony opinii publicznej. Słusznie zauważył Trybunał Konstytucyjny, że „w każdym państwie o ustroju demokratycznym osoba publiczna musi liczyć się z tym, że jej poczynania znajdują się pod bacznym oglądem opinii publicznej, czego naturalną konsekwencją są pojawiające się wypowiedzi krytyczne” (wyr. TK z 12.5.2008 r., SK 43/05, Dz.U. Nr 90, poz. 560). Należy jednak zauważyć, że dozwolona krytyka dotyczy wyłącznie postępowania wskazanych osób, a zatem nie obejmuje ich właściwości.

 

Z uwagi na powyższe, a także naruszone dobro, w pierwszej kolejności powinni Państwo skierować się do administratorów stron z prośbą o skasowanie wpisów, a także do organu ścigania – policji i prokuratury, zgłaszając zawiadomienie w tej kwestii. Dobrze byłoby, gdyby posiadali Państwo zdjęcia wpisów, tak żeby postępowanie dowodowe przebiegało sprawnie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus IX =

»Podobne materiały

Podejrzany ścigany listem gończym a przedawnienie sprawy

Niecałe 5 lat temu zostałem oskarżony o pobicie (brałem udział w bójce). Nie zostałem przesłuchany, ponieważ wkrótce opuściłem Polskę. Rok później wydano za mną list gończy. Po jakim czasie następuje przedawnienie takiej sprawy?  

 

Ponowne złożenie wniosku o odroczenie

Starałem się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na konieczność podjęcia działań dla zapewnienia obsługi mojego kredytu bankowego podczas odbywania kary. Sąd okręgowy wyraził zgodę, prokuratura jednak złożyła zażalenie uwzględnione przez sąd apelacyjny. Otrzymałem wezwanie do

 

Kto ma prawo wglądu do protokołu sekcji zwłok?

Tego lata moja siostra zginęła na Mazurach – według oficjalnej wersji utonęła. Okoliczności jej śmierci budzą we mnie wątpliwości. Spędziłam z nią ostatnie trzy tygodnie i pożegnałam w najlepszym zdrowiu. To była bardzo wysportowana kobieta, żeglowała od lat, dzień rozpoczynała od przepły

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »