Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązki przedsiębiorcy wobec UOKiK

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 30.03.2016

Obowiązki, jakie przedsiębiorca musi wypełniać względem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ściśle związane są z prowadzonym wobec niego postępowaniem administracyjnym lub kontrolnym. Przedsiębiorcy mają również obowiązek zgłaszania do UOKiK zamiaru koncentracji.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz prowadzonej w toku tego postępowania kontroli, na przedsiębiorców nałożony jest szeroki katalog obowiązków, które muszą oni wypełniać wobec UOKiK. Poza obowiązkami w postępowaniu lub kontroli, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów* nakłada na przedsiębiorców również obowiązek zgłaszania Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji.

 

Obowiązki przedsiębiorcy wobec UOKiK w toku postępowania administracyjnego i kontrolnego

 

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorcy są obowiązani do przekazywania wszelkich koniecznych informacji i dokumentów na żądanie Prezesa UOKiK, przy czym żądanie to powinno zawierać:

 

 1. wskazanie zakresu informacji;
 2. wskazanie celu żądania;
 3. wskazanie terminu udzielenia informacji;
 4. pouczenie o sankcjach za nieudzielenie informacji lub za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

Natomiast zgodnie z art. 105d ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – w toku kontroli przedsiębiorcy prowadzonej przez UOKiK, kontrolowany oraz osoba przez niego upoważniona są obowiązani do:

 

 1. udzielenia żądanych informacji;
 2. umożliwienia wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu;
 3. udostępnienia i wydania materiałów, lub innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie;
 4. umożliwienia dostępu do informatycznych nośników danych, urządzeń lub systemów informatycznych w zakresie informacji zgromadzonych na tych nośnikach, w urządzeniach lub w systemach, w tym do korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.

 

Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mogą odmówić udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli tylko wtedy, gdy naraziłoby to je lub ich małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, na odpowiedzialność karną. Prawo odmowy udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Na mocy art. 105e ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić przedstawicielowi UOKiK oraz innym osobom upoważnionym do udziału w kontroli (np. inspektorom Inspekcji Handlowej) warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

 

 1. sporządzać we własnym zakresie kopie lub wydruki materiałów i korespondencji oraz informacji zgromadzonych na nośnikach, w urządzeniach lub w systemach;
 2. zapewniać w miarę możliwości samodzielne zamknięte pomieszczenie, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli;
 3. zapewniać wydzielone miejsce do przechowywania dokumentów i zabezpieczonych przedmiotów;
 4. udostępniać środki łączności, którymi dysponuje, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności kontrolnych.

 

Kontrolowany przedsiębiorca ma obowiązek dokonać potwierdzenia za zgodność z oryginałem sporządzonych kopii dokumentów i wydruków. W przypadku odmowy potwierdzenia za zgodność z oryginałem potwierdza je pracownik UOKiK (lub inspektor Inspekcji Handlowej) prowadzący kontrolę, o czym czyni wzmiankę w protokole kontroli.

 

Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK

 

Niezależnie od obowiązków przedsiębiorcy wobec UOKiK, w toku prowadzanego postępowania administracyjnego lub postępowania kontrolnego przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłaszania Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji, jeżeli:

 

 1. łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub
 2. łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro.

 

Obowiązek przedsiębiorcy wobec UOKiK dotyczy zamiaru:

 

 1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
 2. przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
 3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
 4. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro.

 

Zgodnie z art. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

 

 1. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli nie przekroczył na terytorium Polski w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;
 2. jeżeli obrót żadnego z dwóch samodzielnych przedsiębiorców oraz utworzonego wspólnego przedsiębiorcy nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;
 3. polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;
 4. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
 5. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów (z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży);
 6. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana;
 7. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

 

Prezes UOKiK wydaje zgodę na dokonanie koncentracji w drodze decyzji, gdy po spełnieniu warunków ustawowych przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji, konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

 

Prezes UOKiK może jednak na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

 

 1. zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
 2. wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,
 3. udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi

  – określając w decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji termin spełnienia warunków.

 

W decyzji, o której mowa, może również zostać nałożony na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek informowania UOKiK o realizacji warunków.

 

Prezes Urzędu zakazuje dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Następuje to również w drodze decyzji administracyjnej.

 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa Urzędu decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu, w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminów na zakończenie postępowania w sprawie koncentracji (postępowanie może trwać maksymalnie 4 miesiące). Nie stanowi naruszenia tego obowiązku realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszonej Prezesowi UOKiK, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

 

 

 

 

_____________________________

* Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 30.03.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 4 - 7 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki