Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązki przedsiębiorcy wobec UOKiK

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 30.03.2016

Obowiązki, jakie przedsiębiorca musi wypełniać względem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ściśle związane są z prowadzonym wobec niego postępowaniem administracyjnym lub kontrolnym. Przedsiębiorcy mają również obowiązek zgłaszania do UOKiK zamiaru koncentracji.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz prowadzonej w toku tego postępowania kontroli, na przedsiębiorców nałożony jest szeroki katalog obowiązków, które muszą oni wypełniać wobec UOKiK. Poza obowiązkami w postępowaniu lub kontroli, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów* nakłada na przedsiębiorców również obowiązek zgłaszania Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji.

 

Obowiązki przedsiębiorcy wobec UOKiK w toku postępowania administracyjnego i kontrolnego

 

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorcy są obowiązani do przekazywania wszelkich koniecznych informacji i dokumentów na żądanie Prezesa UOKiK, przy czym żądanie to powinno zawierać:

 

 1. wskazanie zakresu informacji;
 2. wskazanie celu żądania;
 3. wskazanie terminu udzielenia informacji;
 4. pouczenie o sankcjach za nieudzielenie informacji lub za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

Natomiast zgodnie z art. 105d ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – w toku kontroli przedsiębiorcy prowadzonej przez UOKiK, kontrolowany oraz osoba przez niego upoważniona są obowiązani do:

 

 1. udzielenia żądanych informacji;
 2. umożliwienia wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu;
 3. udostępnienia i wydania materiałów, lub innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie;
 4. umożliwienia dostępu do informatycznych nośników danych, urządzeń lub systemów informatycznych w zakresie informacji zgromadzonych na tych nośnikach, w urządzeniach lub w systemach, w tym do korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.

 

Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mogą odmówić udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli tylko wtedy, gdy naraziłoby to je lub ich małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, na odpowiedzialność karną. Prawo odmowy udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Na mocy art. 105e ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić przedstawicielowi UOKiK oraz innym osobom upoważnionym do udziału w kontroli (np. inspektorom Inspekcji Handlowej) warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

 

 1. sporządzać we własnym zakresie kopie lub wydruki materiałów i korespondencji oraz informacji zgromadzonych na nośnikach, w urządzeniach lub w systemach;
 2. zapewniać w miarę możliwości samodzielne zamknięte pomieszczenie, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli;
 3. zapewniać wydzielone miejsce do przechowywania dokumentów i zabezpieczonych przedmiotów;
 4. udostępniać środki łączności, którymi dysponuje, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności kontrolnych.

 

Kontrolowany przedsiębiorca ma obowiązek dokonać potwierdzenia za zgodność z oryginałem sporządzonych kopii dokumentów i wydruków. W przypadku odmowy potwierdzenia za zgodność z oryginałem potwierdza je pracownik UOKiK (lub inspektor Inspekcji Handlowej) prowadzący kontrolę, o czym czyni wzmiankę w protokole kontroli.

 

Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK

 

Niezależnie od obowiązków przedsiębiorcy wobec UOKiK, w toku prowadzanego postępowania administracyjnego lub postępowania kontrolnego przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłaszania Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji, jeżeli:

 

 1. łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub
 2. łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro.

 

Obowiązek przedsiębiorcy wobec UOKiK dotyczy zamiaru:

 

 1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
 2. przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
 3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
 4. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro.

 

Zgodnie z art. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

 

 1. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli nie przekroczył na terytorium Polski w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;
 2. jeżeli obrót żadnego z dwóch samodzielnych przedsiębiorców oraz utworzonego wspólnego przedsiębiorcy nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;
 3. polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;
 4. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
 5. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów (z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży);
 6. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana;
 7. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

 

Prezes UOKiK wydaje zgodę na dokonanie koncentracji w drodze decyzji, gdy po spełnieniu warunków ustawowych przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji, konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

 

Prezes UOKiK może jednak na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

 

 1. zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
 2. wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,
 3. udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi

  – określając w decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji termin spełnienia warunków.

 

W decyzji, o której mowa, może również zostać nałożony na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek informowania UOKiK o realizacji warunków.

 

Prezes Urzędu zakazuje dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Następuje to również w drodze decyzji administracyjnej.

 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa Urzędu decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu, w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminów na zakończenie postępowania w sprawie koncentracji (postępowanie może trwać maksymalnie 4 miesiące). Nie stanowi naruszenia tego obowiązku realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszonej Prezesowi UOKiK, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

 

 

 

 

_____________________________

* Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 30.03.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 minus dziesięć =

 

»Podobne materiały

Kto i kiedy składa zgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji przedsiębiorców?

Dokonanie koncentracji przedsiębiorców wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców zamierzających jej dokonać przekracza określoną ustawowo kwotę. Kontrola urzędu antymonopolowego ma w tym zakresie charakter prewencyjny.

 

Zakres podmiotowy orzeczenia UOKiK

Decyzje wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kierowane są zawsze do przedsiębiorców, przy czym pojęcie „przedsiębiorca” w tym przypadku powinno być rozumiane szerzej niż na gruncie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Mój konkurent stosuje praktyki ograniczające konkurencję na rynku – co robić?

Praktyki ograniczające konkurencję na rynku, polegające na zawieraniu porozumień ograniczających konkurencję oraz na nadużywaniu pozycji dominującej, są zakazane. Przedsiębiorca, któremu takie praktyki stosowane przez konkurenta utrudniają dostęp do rynku, może zawiadomić o tym Prezesa Urzędu Ochron

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »