Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązki podatkowe dla firmy zarejestrowanej w Australii i planującej inwestycje w Polsce

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 29.09.2018

Jakie są obowiązki podatkowe dla firmy zarejestrowanej w Australia i planującej inwestycje w Polsce? Wiem, że mam prawo decyzji w wyborze, gdzie się będę rozliczał. Chcemy zainwestować w kupno działek i budowę domów w sektorze prywatnym. Czy jest taka inwestycja legalna i jak będzie wyglądała kwestia podatku, włączając do tego zwolnienie z VAT-u?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie zaznaczyć należy, że polska ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje specjalną procedurę zwrotu podatku VAT zawartego w kupowanych w Polsce towarach i usługach w stosunku do podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terenie RP oraz niedokonujących sprzedaży w kraju.

 

Jeżeli jednak zagraniczny przedsiębiorca otworzy oddział swojej firmy na terenie Polski, to zwrot podatku VAT odbywa się na zasadach ogólnych właściwych dla polskich podatników VAT. Oddziały zagranicznych firm mogą odzyskać polski podatek tylko przez rejestracją oddziału jako polskiego czynnego podatnika VAT i odliczanie tego podatku od podatku należnego na zasadach ogólnych.


Zakładam jednak, że początkowo nie planuje Pan zakładać oddziału w Polsce i całe rozliczenie będzie się odbywać poprzez firmę w Australii. Szczegółowe kwestie zwrotu podatku reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Podmioty z państw trzecich (a w tym z Australii) mogą wnioskować o zwrot podatku VAT z tytułu zakupów ponoszonych na terenie Polski pod warunkiem, że:

 

  1. nie posiadają na terenie RP siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju;
  2. są zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w swoim kraju (tu w Australii);
  3. nie wykonują na terytorium Polski sprzedaży (przez sprzedaż rozumie się przede wszystkim odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju).


Dopóki nie otworzy Pan w Polsce oddziału i nie zacznie Pan sprzedawać czy też wynajmować tych domków, powyższe warunki będą spełnione co oznacza, że będzie mógł Pan wnioskować o zwrot polskiego podatku VAT.

 

Podmiot zagraniczny może wystąpić o zwrot podatku za okres:

 

  • nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok podatkowy (rokiem podatkowym w podatku VAT jest rok kalendarzowy) lub
  • za okres krótszy niż ostatnie 3 miesiące roku podatkowego.

 

Podmioty z krajów trzecich składają wniosek o zwrot podatku (wzór w załączeniu) do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku, którego wniosek dotyczy. Wniosek musi być wypełniony w języku polskim. Dodatkowo do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 

  • faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku
  • oryginał zaświadczenia (wzór również w załączeniu) wskazującego, że podmiot uprawniony jest podatnikiem podatku VAT lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby, wydany przez organ podatkowy w kraju siedziby tego podmiotu uprawnionego (czyli przez australijski organ podatkowy)

 

Po rozpatrzeniu wniosku o zwrot  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku. Decyzja ta wydawana jest, co do zasady, w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Organ ten dokonuje zwrotu uznanej kwoty podatku nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku. Zwrot dokonywany jest w złotych polskich na rachunek bankowy (polski lub zagraniczny).

 

Na powyższych zasadach istnieje możliwość uzyskiwania zwrotu polskiego podatku VAT jedynie do czasu dokonywania zakupów w Polsce. W chwili natomiast gdy zacznie Pan dokonywać sprzedaży (czyli dostawy nieruchomości lub świadczenia usług związanych z tymi nieruchomościami) powstanie konieczność zarejestrowania się dla celów VAT w Polsce jako oddział firmy zagranicznej. Wynika to z faktu, że zgodnie z przepisami ustawy VAT miejscem opodatkowania czynności związanych z nieruchomościami jest kraj położenia nieruchomości, czyli w tym przypadku Polska. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 04.06.2010r. nr IPPP3/443-241/10-2/KT:

 

„W świetle powołanych unormowań podmiot zagraniczny, prowadzący działalność na terytorium Polski w formie oddziału, zarejestrowany dla potrzeb podatku od towarów i usług, traktowany jest jako jeden podmiot – przedsiębiorca zagraniczny. Rejestracja tego oddziału jest jednoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego.


Oddział posiada więc jedynie samodzielność organizacyjną (jest wydzielony ze struktur firmy macierzystej), natomiast nie posiada on możliwości prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek, zaś prowadzona działalność stanowi jedynie część działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego.

 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że oddział nie stanowi odrębnego podatnika podatku od towarów i usług. Przedsiębiorstwo zagraniczne rejestrując swój oddział w Polsce nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika, lecz rejestracji własnego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym mimo, iż na terytorium kraju funkcjonuje oddział przedsiębiorcy zagranicznego, to podatnikiem podatku od towarów i usług, w zakresie czynności podlegających opodatkowaniu, pozostaje przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność za pośrednictwem utworzonego w tym celu oddziału.

 

Z powyższych przepisów wynika, że obowiązek rejestracji w podatku VAT podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą dotyczy wykonania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, a zatem opodatkowanej sprzedaży a nie zakupów.

 

Tym samym podmiot, który dokonuje jedynie zakupów, nie prowadzi natomiast sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów lub usług, nie ma wynikającego z ustawy o VAT obowiązku dokonania rejestracji”.


Po dokonaniu rejestracji w Polsce dla celów VAT odliczenie podatku naliczonego odbywa się na zasadach ogólnych właściwych dla polskich podatników. W takim przypadku polskie przepisy VAT stosuje się do oddziału zagranicznej firmy w całej rozciągłości, co oznacza, że również wszelkie zwolnienia od podatku opisane w ustawie mogą znaleźć zastosowanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus VII =

»Podobne materiały

Rozliczenie dochodów z Holandii

Czy jeżeli pracuję na pokładzie holenderskiego holownika, który dopycha duże statki do nabrzeża, może mieć zastosowanie art. 15 ust. 3 polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, który dotyczy pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, ale w transporcie międzynarod

Założenie spółki LLC w USA

Jestem obywatelem polskim i obecnie nie prowadzę działalności gospodarczej. Mam jednak pomysł na działalność gospodarczą, z tym że miałaby ona sens, gdyby spółka miała siedzibę w USA. Myślę, że najlepszym pomysłem będzie założenie spółki LLC w stanie Delaware. LLC nie podlega obowiązkowi podatkowemu

Miejsce opodatkowania dochodu marynarza

Jestem marynarzem, moim pracodawcą jest firma z Singapuru, ale wynagrodzenie wpływa na moje konto z Hongkongu. Mam umowę o pracę. W Polsce nie osiągam żadnych dochodu. Czy mając dochody tylko z pracy jako marynarz mam obowiązek zgłoszenia tego do urzędu skarbowego? Jak będzie wyglądała sytuacja, kie
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »