Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 29.04.2009

Autor omawia wybrane obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kontekście zawierania umów z podatnikiem.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Często mali przedsiębiorcy, zlecający na podstawie umów-zleceń (i podobnych) wykonanie pewnych czynności osobom trzecim, nie zdają sobie sprawy, iż stają się płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Skutkuje to dla nich – płatników wieloma przykrymi konsekwencjami.

 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926):
„Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu”.

 

Pamiętać należy, iż płatnik, który nie wykonał obowiązku obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za wymienione należności całym swoim majątkiem.

 

Organ podatkowy, gdy stwierdzi uchybienia w ciążących na płatniku obowiązkach, wyda decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika, w której określi wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego a niewpłaconego podatku.

 

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatek nie został pobrany z winy podatnika (organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika) lub gdy szczególne przepisy stanowią inaczej.

 

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące płatnikami są na mocy art. 31 Ordynacji podatkowej obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu ich imiona, nazwiska i adresy. Płatnik winien dokonać zgłoszenia w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

 

Płatnik powinien przechowywać dokumenty dotyczące pobranego podatku do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika, po upływie tego okresu, obowiązany jest przekazać podatnikom dokumenty związane z poborem podatku. Dokumenty podlegają zniszczeniu, tylko jeżeli przekazanie ich podatnikowi jest niemożliwe.

 

Artykuł 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176) stanowi, iż:

 

„Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.”

 

Terminy właściwe dla wpłat określa art. 42 wyżej wymienionej ustawy.

Przykładowo – płatnik, przy umowie o dzieło zawartej z podatnikiem:

 

 1. zobowiązany jest, wypłacając wynagrodzenie za wykonane dzieło, do potrącenia z wynagrodzenia osoby fizycznej zaliczki na podatek dochodowy,
 2. pobiera zaliczkę od dochodu, tzn. przychód minus możliwe do potrącenia koszty,
 3. musi do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczkę pobrano, wpłacić ją na rachunek właściwego urzędu skarbowego,
 4. przesyła do końca lutego następnego roku podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu dla podatnika formularz PIT-11,
 5. jest obowiązany przesłać roczne deklaracje – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

 

Płatnicy nie są obowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania podatnika, który nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, prowadzącego działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji oraz uzyskania pisemnego oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu. Oświadczenie powinno zawierać dane identyfikacyjne podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres jego zagranicznego zakładu.

 

Co ciekawe, jeżeli przedmiotem:

 

 1. wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2,
 2. świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4,
 3. świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18

  –nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

 

W niektórych przypadkach płatnicy, na wniosek podatnika, obliczają i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki 18%, wyższą stawkę podatkową 32%.

 

Dla niektórych świadczeń (np. podatku od faktycznie uzyskanego dochodu od wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe) art. 41 i następne ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176) przewiduje specjalne procedury.

 

W rzeczywistości często istnieją rozbieżności pomiędzy podatkiem, jaki wylicza płatnik, a tym, który na własne potrzeby oblicza sobie sam podatnik. Ciekawy wywód, który winien być przestrogą dla wszystkich podatników liczących na nieograniczoną odpowiedzialność płatnika wyprowadza Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w piśmie z dnia 23 lutego 2006 r. (sygn. 1435/FD1/415/62/05/AJ):

 

„Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej »zakładami pracy« są obowiązane, jako płatnicy, obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów (...) przychody ze stosunku pracy. Z art. 30 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa wynika, iż jeśli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, iż płatnik nie pobrał lub pobrał i nie wpłacił podatku, to organ ten wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta. Zgodnie z art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej, w/w przepisu nie stosuje się, jeśli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeśli podatek nie został pobrany z winy podatnika, w tym przypadku organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej podatnika.

Podkreślić jednak należy, że to podatnik ponosi odpowiedzialność (w tym karno-skarbową) za prawidłowość danych umieszczonych w zeznaniu, to znaczy za podanie prawidłowego stanu faktycznego. Jeśli zatem podatnik otrzyma od płatnika informację, co do której posiada wiedzę, iż jest niezgodna z rzeczywistością, to powinien pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej w zeznaniu podać informacje z rzeczywistym stanem faktycznym”.


Stan prawny obowiązujący na dzień 29.04.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 plus 0 =

 

»Podobne materiały

O uldze mieszkaniowej raz jeszcze

Fakty i mity o uldze mieszkaniowej.

 

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – część 1

Autor w trzyczęściowym cyklu artykułów zawarł obszerne omówienie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W pierwszej części wyjaśnia, jak należy rozumieć pojęcie wartości początkowej w kontekście przepisów prawa.

 

Niezamortyzowana wartość inwestycji a koszt uzyskania przychodów

Autor wyjaśnia, dlaczego niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

 

Wygrane na automatach o niskich wygranych a podatek dochodowy

Artukuł dotyczy nietypowego zagadnienia, którym są wygrane na automatach o niskich wygranych i problem ich należytej dokumentacji w świetle ustawy o podatku dochodowym.

 

Usługi doradcze i prawne świadczone przez nierezydenta

Artykuł odpowiada na pytanie: W jakich przypadkach usługi doradcze i usługi prawne świadczone na rzecz krajowego rezydenta będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych przez nierezydenta są opodatkowane na terenie kraju zryczałtowanym podatkiem?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »