Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązki informacyjne agencji zatrudnienia

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 04.09.2014

Agencje zatrudnienia, jako podmioty prowadzące działalność regulowaną, mają szczególne obowiązki informacyjne. Obowiązki te agencje muszą wypełniać zarówno wobec swoich klientów, jak i wobec marszałków województw sprawujących kontrolę nad ich działalnością.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązki informacyjne agencji zatrudnienia w stosunku do marszałków województw

 

Prowadzenie agencji zatrudnienia jest działalnością regulowaną, nad którą nadzór sprawuje marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji. Wiąże się to z obowiązkiem uzyskania decyzji o wpisie do rejestru agencji zatrudnienia oraz informowania marszałka o pewnych faktach, które zaistniały w związku wykonywaniem działalności przez agencję.

 

Zgodnie z art. 19e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1, agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o:

1) każdej zmianie nazwy, a także o zmianach adresu zamieszkania lub siedziby, adresów pod którymi agencja prowadzi działalność (wraz z nazwą gminy i województwa) oraz numerów telefonów – w terminie 14 dni od dnia ich powstania,

2) zaprzestaniu działalności;

3) zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej2, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo wznowienia wykonywania tej działalności.

 

Ponadto zgodnie z art. 19f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o prowadzonej działalności – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni – zawierającej w szczególności liczbę:

1) osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia;

2) pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego;

3) osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej.

 

Obowiązki informacyjne agencji zatrudnienia wobec klientów

 

Agencje zatrudnienia mają obowiązki również wobec osób, które korzystają z ich usług, w szczególności osób poszukujących pracy. We wszelkich dokumentach, ogłoszeniach i ofertach agencja jest obowiązana umieszczać numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, a ogłaszane oferty pracy do wykonywania pracy tymczasowej oznaczać jako „oferty pracy tymczasowej”.

 

Ponadto zgodnie z art. 19d ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przed skierowaniem osoby do pracy za granicą albo pracy tymczasowej, do podmiotu działającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, agencje zatrudnienia są obowiązane do przekazania jej na piśmie informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą. Takie opłaty mogą być ewentualnie pobrane na pokrycie kosztów agencji poniesionych na:

a) dojazd i powrót osoby skierowanej,

b) wydanie wizy,

c) badania lekarskie,

d) tłumaczenia dokumentów.

 

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do osób kierowanych za granicę w celu nabywania umiejętności praktycznych, w formie odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego – niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową.

 

Należy zaznaczyć, że agencje zatrudnienia nie mogą pobierać od osób, które poszukują pracy, żadnych innych opłat niż te, które przeznaczone będą na pokrycie ww. kosztów.

 

_________________________________________

1ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.)

2ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 04.09.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + 4 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki