Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązki biura rachunkowego w związku z podejrzaną transakcją

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 16.03.2011

Klient biura rachunkowego użytkował na podstawie umowy leasingu samochód. W tym czasie spółka ta sprzedała innej firmie przedmiot leasingu – wydano fakturę. Dopiero jednak po roku od tej sprzedaży spółka wykupiła pojazd na własność. Czy biuro rachunkowe (zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub z innymi aktami prawnymi) miało obowiązek zgłosić do GIF informację o tej transakcji lub zrobić coś innego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ilekroć w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest mowa o instytucji obowiązanej, ustawodawca ma na myśli m.in.:

 

  • podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • doradców podatkowych.

 

„Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 15 000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji”.

 

Obowiązek ten nie dotyczy m.in. doradców podatkowych.

 

Ponadto „instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję bez względu na jej wartość i charakter. W przypadku gdy instytucja obowiązana nie przyjmuje dyspozycji lub zlecenia do przeprowadzenia transakcji, obowiązek, o którym mowa w tym akapicie, stosuje się także, gdy instytucja ta wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinna wiedzieć o takiej transakcji w związku z wykonaniem umowy z klientem”.

 

Transakcja w myśl ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to „dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek:

 

  • wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1781/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,
  • kupno i sprzedaż wartości dewizowych,
  • przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości,
  • przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta,
  • zamianę wierzytelności na akcje lub udziały” (art. 2 pkt 2).

 

 

Reasumując – biuro nie było stroną transakcji, zatem nie miało bezwzględnego obowiązku jej rejestracji; biuro miało i ma względny obowiązek rejestracji tej transakcji, tzn. obowiązane jest do rejestracji (dochowania całej procedury), jeśli podejrzewa, że:

 

  • transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub
  • finansowaniem terroryzmu.

 

Kodeks karny penalizuje w art. 303 przestępstwo „fałszu” w dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą. Przestępstwo to ma szeroki i w zasadzie nieokreślony krąg „rażenia”, bowiem teoretycznie karać można za nierzetelną dokumentację czy zaniechanie prowadzenia ksiąg – warunkiem odpowiedzialności jest wyrządzenie szkody, np. uszczuplenie należności publicznoprawnej.

 

Co do innych przepisów, to można rozważać sytuację na tle poprawności ewidencjonowania operacji, w zależności od kształtu umowy łączącej biuro z klientem; w aspekcie odpowiedzialności karnoskarbowej bowiem „za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną” (art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego).

 

Również teoretycznie na gruncie ustawy o rachunkowości istnieje odpowiedzialność karna za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie ustawy o rachunkowości i odpowiedzialność zachodzi między innymi za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych bądź prowadzenie ich w sposób nierzetelny.

 

Moim zdaniem ryzyko pociągnięcia biura do jakiejkolwiek odpowiedzialności w omawianym przypadku jest skrajnie niewielkie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus 0 =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za wystawianie „pustych” faktur

W maju wystawiłam na polecenie szefa faktury firmie, z którą współpracujemy. Były to faktury „puste”, ponieważ towar został dostarczony dopiero w sierpniu. Kto w razie kontroli zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w tej sytuacji?

 

Brak kasy fiskalnej i sankcja 30% z ustawy o VAT

Prowadząc działalność gospodarczą, przegapiłem termin instalacji kasy fiskalnej. Sam się zorientowałem po kilku miesiącach, kupiłem kasę i złożyłem w urzędzie skarbowym czynny żal. Po roku urząd zrobił kontrolę, nie ukarał mnie, ale naliczył sankcje z art. 111 ustawy o VAT. Czy miał do teg

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »