Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 04.09.2015

W jakim okresie po wygaśnięciu umowy na okres próbny pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.

 

Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

 

Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

 

Składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy.

 

Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.

 

Podobnie jak w innych zobowiązaniach trwałych w stosunku pracy wyróżnić można prawo jego stron do poszczególnych świadczeń w ujęciu generalnym (np. prawo do wynagrodzenia) oraz pochodne prawo do świadczenia za poszczególne okresy. Przepis precyzuje okresowy charakter prawa do wynagrodzenia, wskazując, że rozliczenie i wypłata wynagrodzenia powinny obejmować czas nie dłuższy niż jeden miesiąc. Uprawnienie do wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu jest dogodne dla pracowników ze względu na alimentacyjną funkcję wynagrodzenia. Regulacja ta umożliwia wystarczająco częste uzyskanie środków pieniężnych na bieżące potrzeby pracownika i jego rodziny, odpowiada też jednomiesięcznym okresom rozliczeniowym wielu bieżących opłat.

 

Alimentacyjna funkcja wynagrodzenia będzie prawidłowo realizowana także w razie częstszej niż raz w miesiącu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Jest to rozwiązanie przyjęte w krajach anglosaskich, gdzie wynagrodzenie ustala się i rozlicza za okres jednego tygodnia (salary). Tydzień jako okres rozliczeniowy wynagrodzenia jest bardziej precyzyjny, gdyż szczególnie w systemie czasowym zatrudnienia stała stawka wynagrodzenia zasadniczego odpowiada zawsze tej samej liczbie dni i godzin pracy, inaczej niż w rozliczeniu miesięcznym.

 

Zwiększanie częstotliwości rozliczania i wypłaty wynagrodzenia za pracę zmniejsza ryzyko pracownika związane z ewentualną niewypłacalnością pracodawcy. W takim wypadku krótszy jest okres pracy, za którą pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, zanim dowie się o powstałych trudnościach i podejmie adekwatne decyzje.

 

Na pracodawcy spoczywa obowiązek ustalenia stałego terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Kwestia ta powinna być przedmiotem regulacji układu zbiorowego pracy, a pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nieobjęty adekwatnymi normami układowymi, ustala termin wypłaty wynagrodzenia w regulaminie pracy. Ponadto każdy pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia wykonywania pracy, o częstotliwości wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca, który nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, informuje dodatkowo o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia za pracę.

 

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu nie oznacza, że okresy rozliczeniowe muszą obejmować miesiące kalendarzowe. Pracodawca może ustalić okres rozliczeniowy w sposób dla siebie dogodny, a jako dzień wypłaty wynagrodzenia wskazać dowolny dzień miesiąca, jak choćby 10., 15. czy 20. dzień każdego miesiąca. Spełniony jest wtedy zarówno wymóg wypłaty co najmniej raz w miesiącu, jak i w stałym, z góry określonym terminie.

 

Jeśli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia przypada w dniu wolnym od pracy, powinna ona być dokonana w dniu poprzedzającym bądź w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym okres świąteczny, jeśli więcej dni wolnych następuje po sobie. Nie dotyczy to ustawowo ustanowionych przypadków wypłaty wynagrodzenia z góry, ponieważ odnośne przepisy nakazują wtedy wypłatę wynagrodzenia w dniu następującym po dniu wolnym.

 

Przez dzień wolny od pracy należy rozumieć zarówno dni ustawowo wolne (niedziele i święta państwowe), jak i dni wolne wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy.

 

Zasadą jest, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Przy czym przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od dnia ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od dnia ustania przyczyny jego ustanowienia.

 

Podsumowując – pracodawca powinien Panu wypłacić wynagrodzenie w ustalonym z góry dniu, ewentualnie w dniu rozwiązania stosunku pracy. Jeśli tego nie zrobi – ma Pan 3 lata na skierowanie sprawy do sądu pracy z pozwem o wypłatę wynagrodzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 4 =

»Podobne materiały

Premia – jak ją wyegzekwować?

Pracodawca nie wypłacił mi należnej premii wynikającej ze spełnienia warunków określonych w układzie zbiorowym. Pracodawca ten zignorował dwukrotne wystąpienia inspektora PIP. Jak wyegzekwować należną premię?

 

Zmiana na gorsze warunków pracy i płacy

Mam 47 lat i od 1984 roku pracuję w górnictwie. Zajmuję kierownicze stanowisko i dobrze zarabiam. Dodam, że jestem w okresie tzw. ochrony przedemerytalnej. Jednak właśnie teraz pracodawca postanowił przenieść mnie na inne stanowisko. Czy może mi zmienić warunki pracy i płacy na gorsze? I czym właści

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »