.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek wniesienia wkładu mieszkaniowego

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 30.01.2013

W 2004 r. zmarli moi rodzice. Najpierw mama, potem tata. Okazało się, że za życia rodziców mieszkanie było zadłużone. Dług został spłacony wkładem mieszkaniowym, a tata został wykluczony z członkostwa w spółdzielni. Z tatą została zawarta umowa najmu. Po śmierci ojca zawarto taką umowę ze mną. Co mam zrobić, aby móc decydować o mieszkaniu? Czy muszę starać się o przyjęcie w poczet członków spółdzielni? Czy miałbym obowiązek wniesienia wkładu mieszkaniowego?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z opisu:

 

  • rodzice mieli mieszkanie na zasadzie prawa lokatorskiego (wspomina Pan o wkładzie mieszkaniowym, a nie wkładzie budowlanym charakterystycznym dla mieszkań własnościowych),
  • rodzice zostali tego prawa pozbawieni,
  • z rodzicami zawarta została zwykła umowa najmu lokalu mieszkalnego niezwiązana z koniecznością bycia członkiem spółdzielni,
  • umowa ta została po śmierci rodziców podpisana z Panem,
  • Pan nie jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej.

 

Z uwagi na to, że nie jest Pan członkiem spółdzielni mieszkaniowej, nie posiada Pan do wynajmowanego lokalu prawa spółdzielczego ani lokatorskiego, ani własnościowego. Przed śmiercią rodziców nie było już prawa lokatorskiego.

 

Według ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych:

 

„Art. 9. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni.

(…)

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

(…)

7. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia spółdzielni o tej czynności”.

 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

 

Oznacza to, że nie jest możliwe jego sprzedanie na wolnym rynku, nie jest możliwe jego odziedziczenie. Wskazane operacje mogą dotyczyć tylko wkładu mieszkaniowego. Ponieważ nie jest Pan członkiem spółdzielni – nie dotyczy to Pana.

 

Zasady ustalania wysokości opłaty (lub jej wysokość) oraz wkładu mieszkaniowego określone są w statucie spółdzielni oraz odpowiednich regulaminach wewnętrznych.

 

Jest to sytuacja całkowicie odmienna od najmu lokalu od spółdzielni.

 

Przepis wyraźnie stanowi, że takie prawo ustanawiane jest na rzecz członka spółdzielni, a nie dowolnej osoby trzeciej.

 

Ponadto ustawa wskazuje:

 

„Art. 172. 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym”.

 

„Art. 1716. 1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, całego lub części lokalu nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, osoby te obowiązane są do pisemnego powiadomienia spółdzielni o tej czynności”.

 

Prawo własnościowe związane jest z wkładem budowlanym lub pokryciem kosztów budowy takiego mieszkania (ewentualnie z działaniami, o jakich mowa w art. 12 ustawy).

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego może być zbyte na wolnym rynku.

 

Gdyby był Pan członkiem spółdzielni, miałby Pan inne prawa niż w chwili obecnej jako wynajmujący.

 

Przede wszystkim mógłby Pan ubiegać się o ustanowienie na Pana rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Następnie mógłby Pan stać się właścicielem mieszkania.

 

„Art. 12. 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

 

1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa,

2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1”.

 

Jak wynika ze stanu faktycznego oraz przepisów – obecnie nie jest Pan członkiem spółdzielni. W związku z tym nie przysługuje Panu ani lokatorskie, ani własnościowe prawo do lokalu. Dla spółdzielni jest Pan osobą wynajmującą lokal mieszkalny, do czego nie ma zastosowania ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Aby móc cokolwiek zdecydować o mieszkaniu, musiałby Pan stać się członkiem spółdzielni i uzyskać odpowiednie prawo do lokalu.

 

Przy prawie lokatorskim musiałby Pan wnieść opłatę z tytułu członkostwa oraz wkład mieszkaniowy (wg reguł wskazanych w statucie). Nie mógłby Pan tego mieszkania sprzedać ani nie przechodziłoby ono na Pana spadkobierców. Mógłby Pan mieszkanie wynajmować (wg reguł wskazanych w art. 9 ust. 7 ustawy).

 

Przy prawie własnościowym musiałby Pan wnieść opłatę z tytułu członkostwa oraz wkład budowlany (wg reguł wskazanych w statucie). W tym przypadku mógłby Pan mieszkanie sprzedać. Byłoby ono dziedziczone przez Pana spadkobierców. Miałby Pan prawo je wynajmować wg zasad wskazanych w art. 9 ust. 7 ustawy.

 

Statuty spółdzielni lub regulaminy zawierają zasady przekształcenia umowy najmu lokalu w prawo spółdzielcze. Jak wskazuje praktyka, ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego dokonywane jest pod warunkiem wniesienia wkładu mieszkaniowego w wysokości ustalonej statutem. Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub przeniesienia własności lokalu dokonuje się pod warunkiem wniesienia wkładu budowlanego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »