Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek przeprowadzenia kontroli wentylacji

Autor: Anna Pabis • Opublikowane: 27.06.2013

Czy jest obowiązek przeprowadzania kontroli wentylacji w budynku, gdzie jest elektryczność i miejskie centralne ogrzewanie? Chodzi o budynki wybudowane w latach 1999-2000.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budynek mieszkalny należy utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 

  1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

Przepisy Prawa budowlanego nie różnicują okresowych kontroli budynków w zależności od sposobu ogrzewania budynku.

 

Rodzaje przewodów służących odprowadzaniu substancji z budynku definiuje rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 836) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 

Zgodnie z § 3 pkt 20 rozporządzenia kanały dymowe to kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania dymu ponad dach.

 

W myśl § 3 pkt 21 rozporządzenia kanały spalinowe to kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania spalin ponad dach.

 

Kanały wentylacyjne to stosownie do § 3 pkt 22 rozporządzenia kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń.

 

Z cytowanych przepisów rozporządzenia wynika, że kanały dymowe, spalinowe i wentylacyjne to nic innego jak przewody kominowe.

 

Zgodnie z § 22 rozporządzenia:

 

„1. Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie.

 

2. Instalacje i urządzenia, o których mowa w ust. 1, w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania”.

 

W myśl § 23 rozporządzenia: „w okresie użytkowania instalacji i urządzeń, o których mowa w § 22 ust. 1, należy zapewniać:

 

1) pełną drożność i szczelność przewodów i urządzeń,

2) utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych,

3) realizację wymaganych robót konserwacyjnych i remontowych,

4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,

5) w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego instalacji i urządzeń wentylacyjnych”.

 

Szczegółowe warunki projektowania budynków, w tym przewodów umożliwiających wymianę powietrza w budynkach, określają przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego. Zadaniem wentylacji jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza, temperatury, wilgotności.

 

Dla budynków postawionych w latach 1999-2000 znajdą zastosowanie przepisy rozporządzenia z dnia 25 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 140) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Stosownie do § 51 niniejszego rozporządzenia: „budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację, stosownie do ich przeznaczenia”.

 

Zgodnie z § 140 rozporządzenia:

 

„1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach.

 

2. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 267”.

 

Rozporządzenie wskazuje także na obowiązki przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych.

 

Stosowanie do § 146 rozporządzenia:

 

„1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.

 

2. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami”.

 

Dopuszcza się przeprowadzenie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez ścianę i strop oddzielenia przeciwpożarowego, pod warunkiem że nie będą nimi przepływały gazy, pary wybuchowe, włókna i pyły palne, tworzące w połączeniu z powietrzem mieszaniny wybuchowe (§ 269 ust. 1 rozporządzenia).

 

Przewody wentylacyjne powinny być obudowane lub wyposażone w klapy odcinające w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się pożaru między strefami pożarowymi (§ 269 ust. 2 rozporządzenia).

 

Z przepisów Prawa budowlanego wynika, że chociaż budynek nie jest wyposażony w gaz, winien mieć zapewnioną prawidłową wentylację. Prawidłowa wentylacja powinna odpowiadać wskaźnikom opracowanym w Polskich Normach dotyczących wentylacji, a także stanowić odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe. Wentylacja w budynku zapewniona jest przez przewód kominowy. Obowiązek kontroli przewodu kominowego dotyczy także przewodów w budynkach, które nie są wyposażone instalację gazową.

 

Jak wynika z wyroku NSA z 18 grudnia 2002 r. (sygn. akt IV SA 409/01): „Utrzymanie przewodów dymowych i wentylacyjnych należy do właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego (art. 5 i art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.). Zauważyć należy, że przepis art. 62 cytowanej ustawy stanowi, iż obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności przewodów kominowych”.

 

Podsumowując, w świetle przepisów Prawa budowlanego właściciel lub zarządca zobowiązany jest zapewnić okresową kontrolę co najmniej raz w roku wentylacji w budynkach, gdzie jest tylko elektryczność i miejskie centralne ogrzewanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - VI =

»Podobne materiały

Montaż kominka w kamienicy

Mieszkam w starej kamienicy. Chciałam wybudować kominek w mieszkaniu, wskazany kominiarz wydał opinię zezwalającą, wyznaczył przewód, nawiew itp. Kominek wykonano, został odebrany. Zarządca kwestionuje opinię kominiarza. Czy istnieje szansa, że kominiarz podtrzyma swoją opinię? To budynek 5-kondygna

 

Kontrola obiektu budowlanego po oddaniu go do użytku

Mam mieć kontrolę budynku mieszkalnego oddanego do użytku 5 lat temu. W jakim czasie po uprawomocnieniu się decyzji (po zgłoszeniu o zakończeniu budowy) organ kontroli ma prawo jej dokonać? Czy nie ma tu do czynienia z przedawnieniem? Prace były prowadzone w oparciu o prawomocną decyzję w spraw

 

Usytuowanie okna według przepisów budowlanych z 1966 r.

Czy w 1966 r. przepisy Prawa budowlanego dopuszczały wybicie otworu okiennego w ścianie oddzielenia pożarowego budynku? Jestem właścicielem trzykondygnacyjnego budynku, do którego przylega budynek wyższy (sześciokondygnacyjny). Pod koniec 1966 r. w ścianie szczytowej budynku przylegającego do mojego

 

Wysokość balustrady na balkonie

Czy można użytkować balkon usytuowany w czteropiętrowym budynku, na którym balustrada ma mniej niż 110 cm?

 

Wybicie dodatkowego okna w mieszkaniu własnościowym

Chciałbym wybić dodatkowe okno (lub ewentualnie powiększyć istniejące) w mieszkaniu własnościowym, w kamienicy znajdującej się pod nadzorem konserwatorskim (kamienica nie jest wpisana do rejestru zabytków Krakowa). Czy jest to w ogóle możliwe i jakie kroki prawne powinienem podjąć?

 

Możliwość przyłączenia gazu z działki niechętnego sąsiada

Na mojej działce istnieją warunki przyłącza gazu z działki sąsiada, niestety on nie wyraża zgody na ten przyłącz. Jakie mam możliwości prawne wymuszenia na nim zgody na przyłącz do sieci znajdującej się na jego działce?

 

Altana ogrodowa z tarasem na działce ROD

Chcemy na działce ROD postawić domek (altanę ogrodową). W naszym projekcie domek miałby przybudówkę narzędziową i łączną powierzchnię 18 m2, zaś taras 14 m2. Łączna powierzchnia wynosiłaby zatem 32 m2. Wiem, że można budować domek (altanę ogrodową) o pow. do 35 m2 i dodatkowo taras maks. 12 m2. Znal

 

W jakiej odległości od rzeki można wybudować dom?

Czy są jakieś przepisy jednoznacznie określające, w jakiej odległości od rzeki można budować dom?

 

Budynek jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej

Czy dwa odrębne budynki, oddylatowane od siebie na całej wysokości, z których jeden to budynek jednorodzinny jednomieszkaniowy, a drugi – dwumieszkaniowy, są budynkiem w zabudowie bliźniaczej?

 

Ocieplenie domu w granicy

Planuję izolację termiczną domu. Jedna ze ścian stoi na granicy działki, do której przylega ogród sąsiada. Ocieplenie domu w granicy musiałoby się wiązać z czasowym wejściem ekipy na teren sąsiada, na co ten za nic nie chce się zgodzić. Jak mogę zgodnie z prawem przeprowadzić roboty budowlane?

 

Utwardzenie powierzchni gruntu a samowola budowlana

Kilka lat temu na swojej działce utwardziłem grunt za pomocą kostki brukowej bez zgłoszenia ani zezwolenia. Powierzchnia wyłożonej kostki nie przekracza wymaganego planem zagospodarowania przestrzennego stosunku zieleni do terenu zabudowanego. Niedawno zgłosiłem zamiar przystąpienia do utwardzenia g

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »