.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek opłacania składek

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 17.10.2012

W 2000 r. rozpoczęłam działalność gospodarczą. Okresowo ją zawieszałam (brak klientów) – mam tylko jedno potwierdzenie. Cały czas pracowałam na etat. W 2006 r. zawiesiłam działalność, aż w 2011 – zamknęłam. Sądziłam, że nie mam obowiązku opłacania składek na ZUS. Tymczasem obecnie otrzymałam wezwanie do uregulowania zaległych składek. Jakie dokumenty powinnam skompletować? Czy zobowiązanie nie jest jeszcze przedawnione? Co robić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie – bez znajomości decyzji o zarejestrowaniu działalności gospodarczej nie jestem w stanie odpowiedzieć na Pani pytanie w zakresie dnia rejestracji w ewidencji. Być może jest to pomyłka ZUS. Nie umiem tego stwierdzić

 

Pozostały zakres pytania jest bardzo jasny. ZUS będzie oczekiwał dokumentów związanych z prowadzeniem działalności – okresów zawieszenia. Wpływają na obowiązek opłacania składek.

 

Niestety ZUS obecnie dąży do ustalenia zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dobrze, że cały czas Pani pracowała. To stawia Panią na zdecydowanie lepszej pozycji.

 

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych „osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania wykonywania działalności” (art. 6 ust. 1 pkt 5).

 

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności pozarolniczej. Przyjmuje się, że jest nim, po uprzednim zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, dzień faktycznie podjętych działań związanych z przedmiotem prowadzonej działalności. Oczywiście obowiązek ten ustaje z dniem zakończenia prowadzenia tej działalności.

 

Do wszystkich należności składkowych na ubezpieczenie społeczne, które stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2003 r. (czyli przed zmianą przepisów) i które przed tą datą nie uległy jeszcze przedawnieniu (przy zastosowaniu 5-letniego okresu przedawnienia na mocy starych przepisów ), zastosowanie znajduje nowy termin przedawnienia – czyli termin 10-letni (art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

 

Zgodnie z przepisami tej ustawy:

 

Art. 9. 1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 18a, 20 i 21, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a.

 

1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1b i art. 16 ust. 10a”.

 

Jeśli więc stosunek pracy powstał wcześniej i cały czas odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie równej lub wyższej minimalnej podstawie wymiaru – nie zostanie Pani zobowiązana do zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Jednakże składki na ubezpieczenie zdrowotne Pani odprowadzi. Bezapelacyjnie. Można wnioskować o ich rozłożenie na raty lub umorzenie. ZUS raczej rozkłada na raty, aniżeli umarza.

 

Reasumując – proszę złożyć wszelkie dowody na zawieszanie działalności, na zatrudnienie w okresie spornym – umowy o pracę, angaże, druki RMUA.

 

Zostanie Pani obciążona kwotą składek na ubezpieczenie zdrowotne z okresu 10 lat, za ubezpieczenie społeczne – nie, jeśli Pani pracowała.

 

ZUS może także nałożyć opłatę dodatkową – jeśli powstanie zobowiązanie do zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne. Powinna Pani złożyć jak najszybciej opisane przeze mnie dokumenty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »