.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obowiązek okazania książeczki wojskowej przy wymeldowaniu

Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 27.08.2010

Niedawno chciałem się wymeldować, ale mi odmówiono, ponieważ nie miałem książeczki wojskowej. Czy muszę przy wymeldowaniu okazywać książeczkę, skoro mam kategorię E? Czy urzędnik obawiał się, że podam mu fałszywe dane? Jakich dokumentów może ode mnie żądać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 339) „osoba zobowiązana do wymeldowania się zgłasza organowi gminy właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące następujące dane osobowe:

 

 1. nazwisko i imiona;
 2. nazwisko rodowe;
 3. nazwiska i imiona poprzednie;
 4. imiona rodziców;
 5. nazwiska rodowe rodziców;
 6. stan cywilny;
 7. imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe;
 8. płeć;
 9. datę i miejsce urodzenia;
 10. obywatelstwo;
 11. numer PESEL;
 12. dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień;
 13. adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące;
 14. rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
 15. wykształcenie″.

 

Osoby objęte obowiązkiem wojskowym podają we wniosku o wymeldowanie: stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych.

 

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 41, poz. 2416) „ustala się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

 

 1. kategoria A — zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
 2. kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
 3. kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
 4. kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”.

 

Z podanych przez Pana informacji wynika, że nie jest Pan objęty obowiązkiem wojskowym. Na podstawie bowiem art. 58. ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi służby wojskowej, w zakresie określonym w niniejszej ustawie, podlegają obywatele polscy począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski — sześćdziesiąt lat życia. Natomiast zgodnie z art. 58 ust. 2 „obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają jednak osoby wymienione w ust. 1, które zostały uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do tej służby”.

 

Skoro nie jest Pan objęty obowiązkiem wojskowym, teoretycznie nie musi Pan podawać we wniosku o wymeldowanie tych wszystkich danych, które wyżej wymieniłam, czyli: stopnia wojskowego, nazwy, serii i numeru wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień.

 

Jeżeli jednak nie posiada Pan książeczki wojskowej, w której jest zamieszczona adnotacja o posiadanej przez Pana kategorii E, urzędnik mający dokonać wymeldowania nie ma podstawy, aby zwolnić Pana z obowiązku podania tych danych. Musiałby uwierzyć Panu „na słowo”, że nie podlega Pan obowiązkowi służby wojskowej.

 

Dlatego też w Pana sytuacji (jeżeli urzędnik chce ściśle przestrzegać wytycznych) najlepiej byłoby wyrobić duplikat książeczki wojskowej.

 

Sposób, w jaki należy to zrobić, reguluje Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. z 1992 r. Nr 51, poz. 233 ).

 

Zgodnie z tym rozporządzeniem „wojskowym dokumentem osobistym jest książeczka wojskowa stwierdzająca stosunek jej posiadacza do obowiązku służby wojskowej, zwana dalej «książeczką wojskową» (…).

 

O utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące. Wojskowy komendant uzupełnień wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej. Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową określoną w odrębnych przepisach”.

 

Jeżeli chodzi o możliwość odwołania się od decyzji odmawiającej wymeldowania, to może Pan to zrobić na podstawie art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), zgodnie z którym „od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy” (art. 127).

 

Zgodnie z art. 50 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych „wojewoda jest organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych przez organy gminy na podstawie ustawy”. Od decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) odmawiającej wymeldowania może Pan odwołać się do wojewody właściwego dla miejsca Pana zamieszkania.

 

Według regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 128-129) „odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.

 

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego [czyli w Pana przypadku do wojewody] za pośrednictwem organu, który wydał decyzję”, czyli za pośrednictwem wójta, burmistrza lub prezydenta.

 

„Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania”.

 

Dodam też, że oczywiście w praktyce każdy wniosek składany w postępowaniu administracyjnym zawiera formułę dotyczącą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji lub wprowadzenie w błąd organu państwowego – co zaznaczam, odpowiadając na Pana sugestię dotyczącą obawy urzędnika przed podaniem fałszywych danych przez Pana.

 

Pozwoli Pan, że przedstawię odpowiednie uregulowania.

 

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553) „kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie”.

 

Natomiast stosownie do art. 65. Kodeksu wykroczeń „kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:

 

 1. co do tożsamości własnej lub innej osoby,
 2. co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania,
 3. podlega karze grzywny.

 

Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do w/w okoliczności”.

 

Czym innym jednak jest pouczenie o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, a czym innym obowiązek urzędnika, aby wniosek był należycie i zgodnie z przepisami wypełniony.

 

Odpowiadając na Pana pytanie: nigdzie nie jest zapisane, których dokumentów urzędnik może żądać, a których nie. Jeżeli jednak urzędnik ma wątpliwości bądź chce się upewnić co do określonych danych, ma prawo zażądać przedstawienia dokumentu do wglądu. Gdyby więc urzędnik chciał, aby np. dla poświadczenia stanu cywilnego okazał mu Pan odpis aktu małżeństwa, miałby Pan obowiązek ten akt okazać.

 

Różne wnioski w różnych postępowaniach administracyjnych wymagają różnych załączników, bez których wniosek nie zostanie rozpatrzony. Wtedy to bowiem w odpowiednich przepisach prawnych jest szczegółowo określone, z jakim załącznikami (np. akta stanu cywilnego, orzeczenia, odpisy wyroków, zaświadczenia, dyplomy) wniosek ma być złożony, aby mogło zostać wszczęte postępowanie. Brak tych dokumentów spowoduje umorzenie postępowania.

 

W przypadku wniosku o wymeldowanie nie ma Pan obowiązku dołączać do wniosku książeczki wojskowej, ale urzędnik ma prawo zażądać, aby przedstawił ją Pan do wglądu.

 

Zgodnie jednak z art. art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego „jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

 

Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania”.

 

Jeżeli więc dojdzie do sytuacji „patowej” – Pan nie będzie w stanie przedstawić dokumentu poświadczającego posiadaną kategorię E, urzędnik natomiast będzie się upierał, aby Pan ten dokument dostarczył, proszę na podstawie wyżej przywołanego art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego dołączyć do wniosku oświadczenie, iż nie posiada Pan książeczki wojskowej i nie podlega Pan obowiązkowi wojskowemu(oświadczenie musi być złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania). W takim trybie urzędnik powinien przyjąć wniosek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziesięć + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl