Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek odśnieżania chodników i jezdni – czego możesz dochodzić, gdy nieszczęśliwie poślizgniesz się na chodniku lub jezdni

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 01.12.2010

W zimie często mamy do czynienia z wypadkami, polegającymi na tym, iż ktoś poślizgnie się na nieodśnieżonej lub oblodzonej nawierzchni chodnika lub jezdni. Nieraz powoduje to znaczący uszczerbek na zdrowiu (np. złamanie ręki czy nogi), a co za tym idzie – czasową niezdolność do pracy, koszty leczenia. Czy i od kogo poszkodowany może wówczas dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia?Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawy odpowiedzialności

 

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż nie ma przepisu Kodeksu cywilnego, który wprost regulowałby wskazaną sytuację. Stąd też odpowiedzialność w takich wypadkach opiera się na zasadach ogólnych prawa cywilnego. Podstawą będzie zazwyczaj art. 415 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia”. Niezbędną przesłanką odpowiedzialności z tego przepisu jest więc przypisanie podmiotowi odpowiedzialnemu winy, to jest niedołożenia należytej staranności (art. 355 K.c.). Udowodnienie winy jest obowiązkiem poszkodowanego (art. 6 K.c.). W tego typu sprawach właśnie kwestia zawinienia jest osią procesu sądowego. Poszkodowany musi bowiem wykazać, że pozwany:

 

  1. po pierwsze miał obowiązek utrzymania chodnika czy jezdni w należytym stanie;
  2. po drugie, iż temu obowiązkowi nie uczynił zadość;
  3. po trzecie, że nieuczynienie zadość temu obowiązkowi nastąpiło wskutek niedołożenia należytej staranności – oznacza to w praktyce, że pozwany miał realną możliwość np. odśnieżenia chodnika, a tego nie uczynił.

 

Podmioty odpowiedzialne za stan chodników, jezdni

 

Obowiązek utrzymania chodnika czy jezdni w należytym stanie może wynikać z przepisu prawa lub też z ogólnie przyjętych reguł staranności. Najlepiej jeśli uda nam się znaleźć przepis, który wprost nakłada taki obowiązek na pozwanego.

 

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 5 ust. 1 pkt 5 wskazuje, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany jednak do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

 

Jeżeli chodniki położone są na terenie budowy, to wówczas obowiązki te należą do wykonawcy robót budowlanych (art. 5 ust. 2).

 

Natomiast uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej (art. 5 ust. 3)

 

Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy ponadto pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej oraz uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku.

 

Natomiast obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-4, należą do gminy. Ponadto do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku (art. 5 ust. 5).

 

Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta (ust. 6). W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku (ust. 7).

 

Gdy poślizgniemy się na schodach przed cudzym domem

 

Ustawa niestety nie zawiera regulacji w dość oczywistej kwestii, mianowicie kto w przypadku domów jednorodzinnych lub segmentów odpowiada za należyty stan schodów do domu czy posesji przed domem (znajdującej się po wewnętrznej stronie ogrodzenia lub bramy). Wydaje się oczywiste, że powinien to być właściciel domu, ale przepisu brak. I właśnie tutaj przychodzi nam z pomocą „obowiązek staranności, jakiego w normalnych warunkach można wymagać od rozsądnego obywatela”. Należy wskazać, że już w prawie rzymskim uznawano, iż właściciel domu, który np. zaprasza do siebie gości, a nie zapewnił właściwego oświetlenia wejścia do tego domu, ponosi odpowiedzialność, jeśli jego gość potknie się na schodach z powodu braku należytego oświetlenia. Niezadbanie o bezpieczeństwo gości stanowiło w tym wypadku winę.

 

Warto przywołać tutaj orzeczenie Sądu Rzeszy sprzed ponad stu lat, które jednak znakomicie oddaje istotę problemu – właściciele domów są odpowiedzialni w stosunku do poszkodowanych, jeśli szkoda nastąpiła wskutek tego, iż schody prowadzące do ich domów nie zostały odśnieżone (RGZ, 23 luty 1903, 54, 53).

 

Jak argumentował sąd: „należy postawić sobie pytanie, czy osoba mocą jej faktycznego i prawnego stosunku z rzeczą, przy wykonywaniu uprawnień władczych, względnie jej posiadaniu lub używaniu, tym samym posiada wobec osób trzecich obowiązek staranności. Jeśli tak jest, to wówczas niedołożenie obowiązku tejże staranności będzie stanowiło niedbalstwo i jeśli taka osoba poniesie szkodę na osobie, to w takim wypadku właściciel ten ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą (...). Jest może zbyt daleko powiedziane, że gdy właściciele nieruchomości tolerują publiczny ruch na swojej nieruchomości, to pociąga to za sobą zobowiązanie do podjęcia środków ostrożności, aby nie wydarzyło się nic niebezpiecznego. Ale przynajmniej można powiedzieć, że ten, który nieruchomość udostępnia do użytku publicznego, jest zobowiązany uczynić to w taki sposób, który odpowiada wymogom bezpieczeństwa, a także to, że jest także obciążony obowiązkiem staranności w tym zakresie, jak i to, że na tym, który swoją drogę udostępnia do wspólnego użytku publicznego i ją utrzymuje, spoczywa odpowiedzialność za szkody, które spowodowane są przez złą konserwację lub usuwanie przeszkód”.


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.12.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - trzy =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki