Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 16.10.2013

Obowiązek meldunkowy w Polsce ma wygasnąć z końcem 2014 r. Jak na razie jednak każda osoba przebywająca na terytorium RP zobowiązana jest zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Obowiązek ten dotyczy również cudzoziemców.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych1. Przynajmniej do końca 2014 r., kiedy ustawa ta zostanie uchylona i całkowicie zniknie obowiązek meldowania się, meldunków dokonywać muszą również cudzoziemcy przebywający w Polsce.

 

Terminy meldunków cudzoziemców

 

Zasady meldowania się obcokrajowców różnią się od tych, na jakich zameldowania dokonują obywatele polscy. Cudzoziemiec będący obywatelem:

 

  1. państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
  3. Konfederacji Szwajcarskiej
    – zobowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Nie ma on natomiast obowiązku meldowania się na pobyt czasowy trwający poniżej trzech miesięcy. Takie same zasady dotyczą małżonków obywateli powyższych państw, którzy jednak sami obywatelami tych państw nie są.

 

Odmiennie kształtuje się natomiast sytuacja obcokrajowca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii. Musi on zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego do 3 miesięcy albo trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Jednak obowiązek meldunkowy nie obejmuje go w ogóle, jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

 

Dokumenty potrzebne przy meldowaniu cudzoziemców

 

W zależności od tego, z jakiego kraju pochodzi cudzoziemiec, różne dokumenty musi on przedstawić podczas dokonywania meldunku. Obywatele państw z Unii Europejskiej (EOG, obywatele Szwajcarii) co do zasady muszą podać jedynie dane potrzebne do zameldowania oraz przedstawić ważny dokument tożsamości (przy meldowaniu na pobyt stały dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający prawo stałego pobytu). Małżonkowie tych osób dodatkowo powinni okazać kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

 

Dużo większe wymagania polskie prawo stawia przed obywatelami krajów spoza struktur europejskich. Muszą oni, w zależności od charakteru w jakim przebywają w Polsce, przedstawić kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

 

 

 

 

__________________________________

1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.10.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus sześć =

 

»Podobne materiały

Jak uzyskać pobyt czasowy w Polsce, prowadząc spółkę z o.o.?

Polska staje się coraz atrakcyjniejszym krajem dla cudzoziemców. Rosnące zarobki, stabilna sytuacja gospodarczo-polityczna, sprzyjający klimat ekonomiczny dla inwestorów oraz wciąż stosunkowo niskie koszty utrzymania (w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej). Wszystko to sprawia, że nasz kra

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »