.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek dołączenia do pozwu w postępowaniu gospodarczym odpisu reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 20.02.2009

Autor omawia obowiązki formalne, jakie ciążą na powodzie w postępowaniu gospodarczym. Jeśli przedsiębiorca drogą sądową chce dochodzić od dłużnika należnych mu roszczeń, nie może zapomnieć o takich wymogach proceduralnych jak dołączenie odpisu reklamacji czy wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania. Czy faktura jest takim dokumentem? – odpowiedź na to pytanie i na wiele innych znajdą Państwo w tekście.Obowiązek dołączenia do pozwu w postępowaniu gospodarczym odpisu reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do dobrowolnego spełnienia żądania

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się złożyć pozew przeciwko drugiemu przedsiębiorcy, powinien zwrócić uwagę na treść art. 47912 § 2 i 3 Kodeksu postępowania cywilnego. Ustawodawca wprowadził ten przepis niejako w celu skłonienia przedsiębiorców do polubownego rozwiązywania zaistniałego między nimi sporu, bez potrzeby angażowana od razu organów sądowych.

 

Zgodnie z nim powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą oraz odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań. W razie niezłożenia odpisu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania lub reklamacji wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą, stosuje się przepis art. 4798a K.p.c.

Co powinien zawierać pozew w postępowaniu gospodarczym?

Jak wynika z powyższego, w postępowaniu gospodarczym pozew – oprócz ogólnych warunków formalnych przewidzianych w art. 126 § 1 oraz 187 § 1 K.p.c. – powinien spełniać także warunki z art. 47912 § 2 K.p.c. Do pozwu powód powinien więc dołączyć:

 

  1. odpis wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania, lub
  2. odpis reklamacji,
  3. odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań.

 

Co istotne, odpisy dwóch pierwszych pism wyszczególnionych powyżej powinny być złożone wraz z dowodem doręczenia albo wysłania pozwanemu przesyłką poleconą.

Co powinno zawierać wezwanie do dobrowolnego spełnienia żądania w postaci wezwania kontrahenta do zapłaty?

W praktyce najczęściej spotykamy się z wezwaniem do dobrowolnego spełnienia żądania w postaci wezwania kontrahenta do zapłaty, dlatego warto przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej. Przepisy nie precyzują, jak ma wyglądać takie wezwanie. Wezwanie do zapłaty może być zatem dokonane w dowolny sposób, także ustnie, byleby wynikała z niego wola wierzyciela otrzymania należnego od dłużnika świadczenia (orzeczenie Sądu Najwyższego z 22.11.1972 r., III CRN 2/72). Przepis art. 47912 § 2 K.p.c. mówi jednak wyraźnie o odpisie, wydaje się więc, że jedyną możliwą formą wezwania będzie w tej sytuacji jednak forma pisemna. Wezwanie takie powinno dokładnie określać:

 

  1. osobę wierzyciela oraz dłużnika,
  2. stosunek prawny leżący u podstawy żądania,
  3. rodzaj świadczenia, jakie ma być spełnione (jego wysokość, zakres),
  4. termin do wykonania tego świadczenia, jeżeli wcześniej nie był on ustalony.

 

Należy też zaznaczyć w wezwaniu, że w przypadku kiedy dłużnik nie zastosuje się do niego, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Warto dodać, że w określonych wypadkach nawet sama faktura może być traktowana jako wezwanie do zapłaty. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19.05.1992 r. (III CZP 56/92 OSNC 1992) doręczenie dłużnikowi dokumentu rozliczeniowego (faktury) jest wezwaniem go do spełnienia świadczenia pieniężnego wówczas, gdy zawarto w nim stosowną wzmiankę co do sposobu i czasu zapłaty. Z kolei w wyroku z dnia 23.10. 2001 r. (I CKN 323/99 OSNC 2001) Sąd Najwyższy stwierdził, że faktura, w której określony został termin jej płatności, sporządzona przez pracownika wierzyciela, do którego obowiązków należało dokonywanie takich czynności, jest wezwaniem do zapłaty w rozumieniu art. 455 Kodeksu cywilnego.

 

Na koniec warto jeszcze omówić konsekwencje, jakie może ponieść wierzyciel, jeśli do jego pozwu nie zostaną dołączone wymagane dokumenty.

Niezałączenie do pozwu odpisu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania lub reklamacji

Jeśli zatem powód nie załączy do pozwu odpisu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania lub reklamacji wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą, wówczas zastosowanie znajdzie art. 4798a K.p.c. Zgodnie z tym przepisem pozew zostanie zwrócony powodowi bez wzywania do jego poprawienia lub uzupełnienia. Zarządzenie o zwrocie pozwu powinno zawierać wskazanie braków, jakimi był on dotknięty. Przedsiębiorca może je uzupełnić w terminie tygodniowym liczonym od dnia doręczenia mu zarządzenia o zwrocie pozwu. Jeśli mu się to uda i pozew nie będzie dotknięty innymi brakami, wówczas wywołuje on skutek od daty pierwotnego wniesienia. W praktyce może to okazać się bardzo ważne np. w sytuacji, gdy pozew został wniesiony do sądu tuż przed upływem okresu przedawnienia.

 

Powód, który nie zastosuje się do normy art. 47912 § 2 K.p.c., musi się też liczyć z przykrymi konsekwencjami finansowymi. Otóż zgodnie z art. 47912 § 4 K.p.c, niezależnie od wyniku sprawy, sąd może obciążyć kosztami procesu w całości lub w części tę stronę, która przez zaniechanie czynności wymienionych w § 2 art. 47912 przyczyniła się do zbędnego wytoczenia sprawy lub wadliwego określenia jej zakresu. Warto więc pamiętać o załączeniu wymaganych dokumentów do pozwu w postępowaniu gospodarczym, bo przyspieszy to niewątpliwie całe postępowanie i pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji.


Stan prawny obowiązujący na dzień 20.02.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus sześć =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl