Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek dopłacania do pobytu rodzica w DPS

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 19.08.2017

Otrzymałam pismo z powiadomieniem (na swoje panieńskie nazwisko) o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ewentualnego wnoszenia opłat za pobyt mojego ojca w domu pomocy społecznej. Nie znałam ojca, mama rozwiodła się z nim, jak miałam 2 lata. Płacił na mnie groszowe alimenty, bo miał drugą żonę i dwoje dzieci. Z drugą żoną również się rozwiódł. Teraz do wszystkich jego dzieci zostało rozesłane takie pismo. Chyba ja mam najwyższe dochody. Czy to by znaczyło, że tylko ja będę ponosić ewentualne koszty różnicy między ceną pobytu ojca w domu pomocy społecznej? Razem z mężem mamy ok. 9 tys. zł dochodu i córkę studiującą w innej miejscowości (koszt wynajęcia kawalerki plus opłaty 1400 zł miesięcznie). Przyrodnie rodzeństwo też ma swoje rodziny. W piśmie jest podane, że ojciec już przebywa w domu pomocy społecznej, nie wiem w jakim stanie i od kiedy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

 

Artykuł 61 ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej stwierdza, iż obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi, 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i członków rodziny. Dodatkowo opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić inne osoby tj. dalsi krewni, osoby obce, instytucje.

 

Artykuł 61 ust. 2 pkt 1 pełni funkcję ochronną – nie pozwala na bezwzględne żądania uiszczenia opłaty w całym wymiarze przez mieszkańca dysponującego dochodami pozwalającymi na taki wydatek. Zakłada bowiem, że obciążenie z tytułu opłaty, jakie ciążyć ma na mieszkańcu, nie może obejmować więcej niż 70% jego miesięcznego dochodu; 30% dochodu powinno pozostać do dyspozycji mieszkańca i nie może – nawet za jego wolą – być przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej. Jeżeli kwota 70% dochodu mieszkańca domu jest większa lub równa 100% opłacie za pobyt, odpowiadającej średniemu kosztowi utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej danego rodzaju (lub typu), to sam mieszkaniec zostaje – w drodze decyzji – zobowiązany do uiszczania opłaty za pobyt w domu. Jeżeli kwota 70% dochodu mieszkańca jest mniejsza od opłaty za pobyt w domu, następuje ustalenie podmiotów zobowiązanych do jej uiszczania w stosownych częściach. Do poniesienia części opłaty obowiązani są, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 2: małżonek mieszkańca, zstępni oraz wstępni mieszkańca. Użyty w art. 61 ust. 2 pkt 2 przyimek „przed” zamieszczony między wyrazami „zstępni” i „wstępni” oznacza, że jeżeli brak małżonka mieszkańca, organ powinien poszukiwać zobowiązanych wśród zstępnych. Jeżeli wśród zstępnych organowi pomocy społecznej uda się odnaleźć taką osobę, to wymierzając opłatę, wskaże w decyzji mieszkańca, jego małżonka i zstępnego. Jeżeli metoda rachunkowa określona w art. 62 ust. 2 pkt 2 lit. a lub b wykaże, że zstępni nie podołają samodzielnie opłacie w części nieuiszczanej przez mieszkańca, organ poszukuje wstępnych i bada ich możliwości finansowe w zakresie wnoszenia opłaty. Wówczas podmiotami zobowiązanymi do ponoszenia opłaty są: mieszkaniec, jego małżonek, zstępny (zstępni) oraz wstępny (wstępni).

 

Jeżeli wysokość dochodu małżonka, zstępnego lub wstępnego będącego osobą samotnie gospodarującą albo też małżonka, zstępnego lub wstępnego mającego status osoby w rodzinie jest wyższa od kwoty 300% kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 (kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej to 634 zł) albo 2 (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie to 514 zł), organ pomocy społecznej, orzekając na podstawie art. 59 ust. 1, ustala wysokość opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej członka ich rodziny w wysokości maksymalnie do kwoty 30% kosztu utrzymania mieszkańca domu (100% opłaty za pobyt), jednakże nie wyższej niż różnica między kwotą dochodu a kwotą 300% kryterium dochodowego, która nie może doznawać uszczerbku z tego tytułu, że członek rodziny z racji okoliczności życiowych określonych w art. 54 ust. 1 został skierowany do domu pomocy społecznej. Zgodnie z ustawową definicją dochód na osobę w rodzinie – to dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie; podczas gdy na dochód rodziny składa się suma miesięcznych dochodów wszystkich osób w rodzinie. Tak więc wszystko, co mieści się w dochodach ponad granice korzystające z prawnej ochrony zapewnionej przez art. 61 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, może być decyzją organu przeznaczone na pokrycie niedoborów w opłacie za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej (Maciejko Wojciech, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz).

 

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów: 1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu); 3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej; 4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej; 5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej; 6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe; 8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe; 9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych; 10) dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej; 11) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych; 12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej; 13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy; 14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego; 15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników; 15a) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników; 15b) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą; 16) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; 17) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej; 18) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12; 19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne; 20) oświadczenia o stanie majątkowym.

 

Pani jako dziecko osoby umieszczonej w DPS, czyli zstępna, ma obowiązek „dopłacania” do pobytu ojca w DPS, tak jak i pozostałe dzieci. Kwestią otwartą pozostaje jedynie pytanie, czy spełnia Pani wymogi dochodowe, ale tutaj konieczna jest weryfikacja dochodów Pani i rodziny przez MOPS w oparciu o dokumentację finansową. Niestety okoliczność, iż ojciec Panią porzucił, pozostaje bez wpływu na ten obowiązek.

 

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

 

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko (art. 64 ustawy).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus 10 =

»Podobne materiały

Obiady w szkole – czy mogę starać się o zwrot pieniędzy?

Na początku miesiąca opłaciłam posiłki dla dziecka w szkole (z góry za cały miesiąc). Dowiedziałam się jednak, że mogę starać się o dofinansowanie z ośrodka pomocy. Uzyskałam to świadczenie, ale teraz nie wiem, jak odzyskać wpłacone przeze mnie pieniądze. Proszę o pomoc.  

 

Zamiana lokali mieszkalnych a zasiłek stały

Czy osoba będąca na świadczeniach socjalnych (zasiłek stały) może dokonać zamiany lokalu bez utraty świadczeń? Otóż zamieszkujemy w domku jednorodzinnym, który mamy na współwłasność z wujkiem. Chodzi właśnie o niego, gdyż to on otrzymuje zasiłek z MOPS. Chcielibyśmy kupić mu domek za miastem w zamia

 

Wspólne gospodarstwo a świadczenie z pomocy społecznej

Idę na spotkanie w MOPS-ie. Przez telefon powiedzieli mi, że powinienem przynieść zaświadczenie z pracy o zarobkach, określić koszty miesięczne, alimenty i PIT mojej dziewczyny z którą mieszkam. Ja zarabiam niewiele, moja dziewczyna dobrze, ale nie chcę ujawniać tego, skoro nie ma takiego nakazu. Ja

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »