.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obniżenie wysokości alimentów

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 25.11.2013

Od kilku lat jestem po rozwodzie i płacę alimenty na córkę. Obecnie była małżonka z dzieckiem mieszkają niedaleko mnie, więc dojazdy w celu odwiedzin nie stanowią problemu. Niestety była żona planuje się przeprowadzić do swojej matki, kilkaset kilometrów od obecnego miejsca zamieszkania. Płaciłem dotychczas 700 zł alimentów, jednak po przeprowadzce wyjazdy do dziecka będą kosztowne. Chciałbym wnieść pozew o obniżenie wysokości alimentów. Zarabiam ok. 3,5 tys. zł. Wiem, że moi koledzy płacą maksymalnie 500 zł alimentów. Czy mam szansę na obniżenie alimentów o kwotę, którą będę przeznaczał na dojazdy do miejsca nowego zamieszkania córki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pana pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pana pytania wynika, że w wyroku rozwodowym sąd pozostawił pełną władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Wyrok rozwodowy wydany został przed paroma laty. Od tego czasu wysokość alimentów pozostała bez zmian i wynosi 700 zł. Pana miesięczne zarobki wynoszą 3,5 tys. zł. (niestety nie wskazuje Pan, czy chodzi o wynagrodzenie netto, czy brutto). Aktualnie Pana była małżonka planuje zmianę miejsca zamieszkania oddalonego od dotychczasowego o kilkaset kilometrów. Istotne jest, że była małżonka przeprowadza się do swojej matki.

 

Ważna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 135 § 1 K r.o., zgodnie z którym: „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

 

W pierwszej kolejności zasadne jest ustalenie, czy w wyroku rozwodowym sąd nałożył na Państwa obowiązek utrzymania dziecka, czy też obowiązek taki został w całości scedowany na Pana. Zgodnie z art. 58 § 1 K.r.o. sąd orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, orzekając o wymienionym obowiązku. Powyższe ma istotne znaczenie z punktu widzenia rozkładu ciężaru utrzymania małoletniego.

 

Nadto wskazać należy, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

 

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z 16 maja 1975 r. (sygn. akt III CRN 48/75): „Zasadne i zgodne z treścią art. 135 kro jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (por. orzeczenie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 stycznia 1959 r. III CR 212/58 OSPiKA 1960/2 poz. 41)”.

 

W treści pytania nie wskazuje Pan na to, czy podana kwota 3,5 tys. zł jest kwotą netto, czy brutto. Nadto istotne dla ustalenia Pana możliwości zarobkowych i majątkowych jest dokładne ustalenie Pana kosztów utrzymania. Dzieci i rodzice powinni bowiem żyć na porównywalnym poziomie. Obecnie nie ulega wątpliwości, że Pana była małżonka, jako matka dziecka, czyni osobiste starania o jego wychowanie i utrzymanie. Na Panu teoretycznie ciąży zatem obowiązek pokrycia części lub całości kosztów utrzymania lub wychowania małoletniego. Konieczne jest ustalenie treści wyroku rozwodowego w celu analizy treści jednego z punktów wyroku pod kątem rozkładu ciężaru utrzymania.

 

W mojej ocenie, jeżeli będzie Pan chciał utrzymywać kontakt z dzieckiem, konieczne będzie ponoszenie wysokich kosztów dojazdu, a to z kolei spowoduje, że Pana koszty utrzymania znaczenie wzrosną.

 

Patrząc rozsądnie, trzeba stwierdzić, że alimenty na małoletnie dziecko w wysokości 700 zł nie stanowią dużej kwoty. Nie bez znaczenia jest również to, że nie wskazuje Pan, jakoby Pana sytuacja majątkowa uległa pogorszeniu. Mniemam także, że wynagrodzenie jest wyższe aniżeli w chwili wyrokowania w sprawie rozwodowej. Należy zatem obawiać się, że była małżonka w sprawie o obniżenie alimentów zechce dochodzić wyższych alimentów, wskazując, iż koszty utrzymania dziecka wzrastają stosowanie do jego wieku.

 

W toku postępowania o alimenty sąd w pierwszej kolejności winien ustalić, jakie są usprawiedliwione potrzeby Pana dziecka, a następnie możliwości zarobkowe rodziców. W mojej ocenie powinno się wnosić o przedstawienie przez matkę dziecka zestawienia rachunków i wszystkich wydatków związanych z jego utrzymaniem, które przewidywać będzie przypuszczalne koszty utrzymania dziecka, wynikające z zaspokojenia jego potrzeb.

 

Istotne z punktu widzenia Pana interesu jest orzeczenie SN z 6 maja 1967 r. (sygn. akt III CR 422/66), zgodnie z którym przez obowiązek alimentacyjny dostarczania środków utrzymania przewidziany w art. 128 i 133 § 2 K.r.o. rozumieć należy obowiązek zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej potrzebującej alimentacji; obowiązek ten może polegać również na dostarczeniu osobie znajdującej się w niedostatku mieszkania, opieki lekarskiej i domowej.

 

Nadto w wyroku z 21 maja 1975 r. (sygn. akt III CRN 72/75) usprawiedliwione potrzeby dziecka winny być ocenione nie tylko na podstawie wieku, lecz także miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych osób zobowiązanych do jego utrzymania oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego przypadku. W szczególności pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów.

 

Nie sposób z góry wskazać, w jakiej wysokości alimenty zostaną obniżone, albowiem sąd nie posiłkuje się tabelami itp. Każda sprawa winna być rozpatrzona indywidualnie z uwzględnieniem przede wszystkim usprawiedliwionych potrzeb dziecka (sposób ustalenia podano powyżej), a także Pana możliwości zarobkowych i majątkowych. Innymi słowy sąd musi wziąć pod uwagę, że utrzymując dotychczasową kwotę lub zasądzając od Pana kwotę wyższą aniżeli 700 zł, doprowadzi do sytuacji, kiedy będzie Pan zmuszony do zaciągania pożyczek i kredytów, aby opłacić alimenty. Powyższe uzasadnienie także winno znaleźć się w treści pozwu o obniżenie alimentów.

 

W sprawie o obniżenie alimentów sąd winien zobowiązać Pana oraz matkę dziecka do przedłożenia zaświadczeń o wysokości zarobków.

 

Wysokość płaconych przez kolegów alimentów w mojej ocenie może stanowić jedynie podporę, i to tylko wówczas, gdy sytuacja majątkowa i zarobkowa kolegów, ich małżonek i potrzeby dzieci są porównywalne z Pana stanem faktycznym. W sprawach o alimenty sąd kieruje się nadto podejściem zdroworozsądkowym.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton